Säännöt

Freelance-ammattiosasto FAO – Frilansarnas fackavdelning ry

Hyväksytty perustavassa kokouksessa 14.12.2002 (muutos rekisteröity yhdistysrekisterissä 26.8.2004). Muutoksia hyväksytty vuosikokouksissa 11.3.2006, 11.3.2011, 14.3.2013, 31.3.2023 ja 15.3.2024. Rekisterinumero 189989.

I. NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

 1. Yhdistyksen nimi on Freelance-ammattiosasto FAO – Frilansarnas fackavdelning ry.
 2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
 3. Yhdistys on Radio- ja televisiotoimittajien liitto – Radio- och televisionsredaktörernas förbund ry:n jäsenyhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä ja valvoa jäsentensä sosiaalisia ja ammattiin liittyviä yhteisiä etuja, kuten palkkausta ja muita työehtoja.

 1. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:
 2. a) tekemällä esityksiä jäsentensä työehdoista ja edustamalla jäseniään työmarkkinoilla Suomen Journalistiliiton tekemien sopimusten perusteella ja sen antamien ohjeiden mukaisesti,
  b) puolustamalla ilmaisuvapautta ja valvomalla jäsenten oikeuksia ja etuja radio- ja televisiotoimintaa ja yleensä tiedonvälitystä koskevissa kysymyksissä,
  c) tukemalla vaikeuksiin joutuneita jäseniään,
  d) tukemalla jäsenten pyrkimyksiä heidän yleisen taloudellisen asemansa ja työolosuhteidensa parantamiseksi,
  e) edistämällä jäsenten pyrkimyksiä ammattitaidon kohottamiseksi.

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi tarvittaessa asianmukaisella luvalla perustaa ja kartuttaa rahastoja,
 3. a) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
  b) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia,
  c) harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä
  d) hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja lomanviettopaikkoja.

  Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.

4. Yhdistys voi liittyä jäseneksi Suomen Journalistiliiton hyväksymiin kansallisiin tai kansainvälisiin järjestöihin.

II YHDISTYKSEN JÄSENET

 1. Yhdistyksen jäsenen on kuuluttava Radio- ja televisiotoimittajien liittoon ja Suomen Journalistiliittoon henkilöjäsenenä.
 2. Yhdistyksen jäsen on Radio- ja televisiotoimittajien liiton päätöksellä freelance- ohjelmatyöntekijä, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa toimituksellisesta tai ohjelmatyöstä ja joka on ollut ammatissaan vähintään yhden vuoden. Alan tutkinnon suorittanut voidaan hyväksyä jäseneksi hänen oltuaan ammatissa vähintään kuusi kuukautta.
  3. Freelancer-journalisti, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta, viestinnällisestä tai muusta media-alan työstä.
 3. Yhdistyksen jäseneksi voidaan Radio- ja televisiotoimittajien liiton päätöksellä hyväksyä journalistiseen ammattiin opiskeleva henkilö.
  5. Jäsenyyden voi säilyttää määräaikaista yhteiskunnallista tai kansainvälistä tehtävää hoitava jäsen sekä eläkkeelle siirtynyt jäsen.

 

III JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

1. Jos jäsen eroaa tai erotetaan Suomen Journalistiliitosta, tulee jäsenen erota myös Radio- ja televisiotoimittajien liitosta ja yhdistyksestä.

IV JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

1.Jäsenen katsotaan yhdistykseen liittyessään sitoutuneen noudattamaan näitä ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä, Suomen Journalistiliiton liittokokouksen sekä Suomen Journalistiliiton ja Radio- ja televisiotoimittajien liiton sekä yhdistyksen johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä.

 

2.Yhdistyksellä on nollatoleranssi kaikenlaisen syrjinnän ja häirinnän suhteen. Mikäli jäsen ei noudata tätä periaatetta yhdistyksen toiminnan piirissä, hallitus puuttuu asiaan. Hallitus voi rajoittaa jäsenen osallistumista tilaisuuksiin tai ryhtyä toimiin jäsenen erottamiseksi.

 1. Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.

 1. Jäsen on velvollinen viipymättä ilmoittamaan liitolle lain tai sopimusten vastaisen työn teettämisestä.
 2. Jäsen on velvollinen viipymättä ilmoittamaan liitolle lain tai sopimusten vastaisista  työolosuhteista.
 3. Jäsenellä ei ole oikeutta ottaa vastaan tointa, jonka Suomen Journalistiliitto on asettanut hakukieltoon eikä ottaa vastaan työtä saartoon asetetulta työnantajalta.
 4. Työriidan syntyessä Suomen Journalistiliiton ja työnantajan tai työnantajain yhteenliittymän välillä on jäsenen ehdottomasti ja tarkoin noudatettava Suomen Journalistiliiton, Radio- ja televisiotoimittajien liiton tai yhdistyksen antamia ohjeita ja määräyksiä.

 1. Jäsenellä on oikeus saada yhdistyksen tukea palkka-, työehto- ja työsuhdeasioissa.
 2. Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan tukea ja auttaa jäsentä myös muulla vastaavalla tavalla.

1. Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton jäsenkortti Suomen Journalistiliiton määräämin ehdoin.

V HUOMIONOSOITUKSET

10 §

 1. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.
 2. Kunniajäseneksi voidaan kutsua myös ammatissa erityisesti ansioitunut henkilö.

VI YHDISTYKSEN KOKOUKSET

11 §

 1. Yhdistyksen kokouksella on ylin päätäntävalta yhdistyksen asioissa.

12 §

 1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua.
 2. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää lisäksi hallituksen harkinnan ja yhdistyslain 20§:n mukaan.
 3. Yhdistyksen kokous on hallituksen kutsuttava koolle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko äänioikeutetusta jäsenluvusta sitä esittämänsä asian käsittelemiseksi hallitukselta kirjallisesti vaatii.

13 §

 1. Hallituksella ja yhdistyksen jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä vuosikokoukselle.
 2. Esitys on jätettävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta

14 §
1. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on hallituksen toimitettava jäsenille kirjallisesti joko sähköpostitse tai ilmoittamalla vuosikokouksen määräämässä lehdessä.

 1. Vuosikokoukseen voidaan kutsua myös Pohjoismaisten sisaryhdistysten edustajia.

 2. Vuosikokous on kutsuttava koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ja muut kokoukset vähintään kaksi (2) vuorokautta ennen kokousta.
 3. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

15 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
  2. b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt,
  3. c) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
  4. d) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta,
  5. e) esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto,
  6. f) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta,
  7. g) vahvistetaan toimintasuunnitelma,
  8. h) vahvistetaan talousarvio ja päätetään palkkioista ja jäsenmaksusta,
  9. i) vahvistetaan yhdistyksen hallintoa varten tarpeelliset ohjesäännöt,
  10. j) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja,
  11. k) valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet,
  12. l) valitaan edustajat Radio- ja televisiotoimittajien liiton edustajakokoukseen vuodeksi kerrallaan ja Suomen Journalistiliiton valtuuston joka neljäs vuosi,
  13. m) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
  14. n) määrätään miten yhdistyksen kokouskutsut ilmoitetaan 14§:n mukaisesti sekä
  15. o) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  16 §
 2. Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on mahdollisuus äänestää kahden (2) kokouksesta poissa olevan yhdistyksen jäsenen antamalla valtakirjalla. Jotta valtakirja olisi pätevä, on se esitettävä tarkistettavaksi yhdistyksen hallituksen määräämän tarkastusmenettelyn mukaisesti.

17 §

 1. Radio- ja televisiotoimittajien liiton ja Suomen Journalistiliiton edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

 

VII YHDISTYKSEN HALLITUS

18 §

 1. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksen yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valitsema yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä kuudesta kahdeksaan (6 – 8) varsinaista ja kahdesta neljään (2 – 4) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin.
 2. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi.

19 §

 1. Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.
 2. Hallitus voi asettaa alaisuudessaan toimivia tarpeellisiksi katsomiaan valmistelu- ja toimielimiä.

20 §

 1. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä on läsnä. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

21 §

 1. Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden ja Radio- ja televisiotoimittajien liiton sekä Suomen Journalistiliiton sääntöjen sekä niiden kokousten päätösten mukaisesti liiton tarkoitusperien saavuttamiseksi.
 2. Hallitus hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja haltuunsa uskottuja varoja, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee kokouksen päätökset, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

 

VIII ÄÄNESTYKSET

22 §

 1. Vaali on yhdistyksessä vaadittaessa toimitettava äänestämällä umpilipuin. Kaikilla jäsenillä on äänioikeus.
 2. Yhdistyksen kokouksessa on vaadittaessa käytettävä lippuäänestystä.

23 §

1. Äänten mennessä tasan ratkaisee lippuäänestyksessä ja vaalissa arpa, muulloin kokouksen puheenjohtajan kanta.

IX YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa, aina kaksi yhdessä.

X TOIMINTAKERTOMUS JA TILIT 25 §

1. Yhdistyksen toimintakertomus laaditaan ja tilit päätetään kalenterivuosittain.

26 §

1. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

2. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa tileistä hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

XI SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

1. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnäolevista äänioikeutetuista yhdistyksen jäsenistä yhdistyksen kokouksessa muutosta kannattaa ja jos Radio- ja televisiotoimittajien liitto sekä Suomen Journalistiliitto muutoksen hyväksyy.

2. Sääntöjen muutos ei kumoa jo saavutettua jäsenoikeutta.

XII YHDISTYKSEN PURKAMINEN

1. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä äänestämällä umpilipuin kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.

2. Yhdistys purkautuu, jos kummassakin kokouksessa on purkamista kannattanut vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnäolevista äänioikeutetuista yhdistyksen jäsenistä.

29 §

1. Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava Radio- ja televisiotoimittajien liitto – Radio- och televisionsredaktörernas förbund ry:lle.

Scroll to Top