Säännöt

Freelance-ammattiosasto FAO – Frilansarnas fackavdelning ry

Hyväksytty perustavassa kokouksessa 14.12.2002 (muutos rekisteröity yhdistysrekisterissä 26.8.2004), Muutoksia hyväksytty vuosikokouksessa 11.3.2006, 11.3.2011 ja 14.3.2013. rekisterinumero 189989

I. NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1§

1. Yhdistyksen nimi on Freelance-ammattiosasto FAO – Frilansarnas fackavdelning ry.

2. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3. Yhdistys on Radio- ja televisiotoimittajien liitto – Radio- och televisionsredaktörernas förbund ry:n jäsenyhdistys.

1.Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä toimien valvoa jäsentensä sosiaalisia ja ammattiin liittyviä yhteisiä etuja kuten palkkausta ja muita työehtoja.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan

1. a) tekemällä esityksiä jäsentensä työehdoista ja edustamalla jäseniään työmarkkinoilla Suomen Journalistiliiton tekemien sopimusten perusteella ja sen antamien ohjeiden mukaisesti,
2. b) puolustamalla ilmaisuvapautta ja valvomalla ohjelmatyöntekijöiden oikeuksia ja etuja radio- ja televisiotoimintaa ja yleensä tiedonvälitystä koskevissa kysymyksissä,
3. c) tukemalla vaikeuksiin joutuneita jäseniään,
4. d) tukemalla ohjelmatyöntekijöiden pyrkimyksiä heidän yleisen taloudellisen asemansa ja työolosuhteidensa parantamiseksi,
5. e) edistämällä ohjelmatyöntekijöiden pyrkimyksiä ammattitaidon kohottamiseksi.
2. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi tarvittaessa asianmukaisella luvalla perustaa ja kartuttaa rahastoja,

1. a) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
2. b) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia,
3. c) harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä
4. d) hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja lomanviettopaikkoja.
3. Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.

4. Yhdistys voi liittyä jäseneksi Suomen Journalistiliiton hyväksymiin kansallisiin tai kansainvälisiin järjestöihin.

II YHDISTYKSEN JÄSENET 3§

1. Yhdistyksen jäsenen on kuuluttava Radio- ja televisiotoimittajien liittoon ja Suomen Journalistiliittoon henkilöjäsenenä.

2. Yhdistyksen jäsen on Radio- ja televisiotoimittajien liiton päätöksellä freelance- ohjelmatyöntekijä, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa toimituksellisesta tai ohjelmatyöstä ja joka on ollut ammatissaan vähintään yhden vuoden. Alan tutkinnon suorittanut voidaan hyväksyä jäseneksi hänen oltuaan ammatissa vähintään kuusi kuukautta.

3. Yhdistyksen jäseneksi voidaan Radio- ja televisiotoimittajien liiton päätöksellä hyväksyä journalistiseen ammattiin opiskeleva henkilö.

III JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN 4§

1. Jos jäsen eroaa tai erotetaan Suomen Journalistiliitosta, tulee jäsenen erota myös Radio- ja televisiotoimittajien liitosta ja yhdistyksestä.

IV JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 5§

1. Jäsenen katsotaan yhdistykseen liittyessään sitoutuneen noudattamaan näitä ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä, Suomen Journalistiliiton liittokokouksen sekä Suomen Journalistiliiton ja Radio- ja televisiotoimittajien liiton sekä yhdistyksen johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä.

1. Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.

1. Jäsen on velvollinen viippymättä ilmoittamaan liitolle lain tai sopimusten vastaisesta työn teettämisestä.

2. Jäsen on velvollinen viipymättä ilmoittamaan liitolle lain tai sopimusten vastaisesta työn teettämisestä tai työolosuhteista.

3. Jäsenellä ei ole oikeutta ottaa vastaan tointa, jonka Suomen Journalistiliitto on asettanut hakukieltoon eikä ottaa vastaan työtä saartoon asetetulta työnantajalta.

4. Työriidan syntyessä Suomen Journalistiliiton ja työnantajan tai työnantajain yhteenliittymän välillä on jäsenen ehdottomasti ja tarkoin noudatettava Suomen Journalistiliiton, Radio- ja televisiotoimittajien liiton tai yhdistyksen antamia ohjeita ja määräyksiä.

1. Jäsenellä on oikeus saada yhdistyksen tukea palkka-, työehto- ja työsuhdeasioissa.

2. Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan tukea ja auttaa jäsentä myös muulla vastaavalla tavalla.

1. Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton jäsenkortti Suomen Journalistiliiton määräämin ehdoin.

V HUOMIONOSOITUKSET 10 §

1. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.

2. Kunniajäseneksi voidaan kutsua myös ammatissa erityisesti ansioitunut henkilö.

VI YHDISTYKSEN KOKOUKSET 11 §

1. Yhdistyksen kokouksella on ylin päätäntävalta yhdistyksen asioissa.

12 §

1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua.

2. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää lisäksi hallituksen harkinnan ja yhdistyslain 20§:n mukaan.

3. Yhdistyksen kokous on hallituksen kutsuttava koolle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko äänioikeutetusta jäsenluvusta sitä esittämänsä asian käsittelemiseksi hallitukselta kirjallisesti vaatii.

13 §

1. Hallituksella ja yhdistyksen jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä vuosikokoukselle.

2. Esitys on jätettävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta

14 §

1. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on hallituksen toimitettava jäsenille joko kirjeellisesti tai ilmoittamalla vuosikokouksen määräämässä lehdessä.

2. Vuosikokous on kutsuttava koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ja muut kokoukset viimeistään (1) viikko ennen kokousta.

3. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

15 §

1. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
2. b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt,
3. c) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
4. d) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta,
5. e) esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto,
6. f) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta,
7. g) vahvistetaan toimintasuunnitelma,
8. h) vahvistetaan talousarvio ja päätetään palkkioista ja jäsenmaksusta,
9. i) vahvistetaan yhdistyksen hallintoa varten tarpeelliset ohjesäännöt,
10. j) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja,
11. k) valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet,
12. l) valitaan edustajat Radio- ja televisiotoimittajien liiton edustajakokoukseen,
13. m) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
14. n) määrätään miten yhdistyksen kokouskutsut ilmoitetaan 14§:n mukaisesti sekä
15. o) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
16 §

1. Yhdistyksen kokouksessa jäsenellä on mahdollisuus äänestää kahden (2) kokouksesta poissa olevan yhdistyksen jäsenen antamalla valtakirjalla. Jotta valtakirja olisi pätevä, on se esitettävä tarkistettavaksi yhdistyksen hallituksen määräämän tarkastusmenettelyn mukaisesti.

17 §

1. Radio- ja televisiotoimittajien liiton ja Suomen Journalistiliiton edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

VII YHDISTYKSEN HALLITUS 18 §

1. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksen yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan valitsema yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä kahdeksan (8) varsinaista ja kahdesta neljään (2-4) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan yhdistyksen varapuheenjohtajaksi.

2. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi.

19 §

1. Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt.

2. Hallitus voi asettaa alaisuudessaan toimivia tarpeellisiksi katsomiaan valmistelu- ja toimielimiä.

20 §

1. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä on läsnä. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

21 §

1. Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden ja Radio- ja televisiotoimittajien liiton sekä Suomen Journalistiliiton sääntöjen sekä niiden kokousten päätösten mukaisesti liiton tarkoitusperien saavuttamiseksi.

2. Hallitus hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja haltuunsa uskottuja varoja, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee kokouksen päätökset, pitää jäsenluetteloa, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

VIII ÄÄNESTYKSET 22 §

1. Vaali on yhdistyksessä vaadittaessa toimitettava äänestämällä umpilipuin. Kaikilla jäsenillä on äänioikeus.

2. Yhdistyksen kokouksessa on vaadittaessa käytettävä lippuäänestystä.

23 §

1. Äänten mennessä tasan ratkaisee lippuäänestyksessä ja vaalissa arpa, muulloin kokouksen puheenjohtajan kanta.

IX YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 24 §

1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa, aina kaksi yhdessä.

X TOIMINTAKERTOMUS JA TILIT 25 §

1. Yhdistyksen toimintakertomus laaditaan ja tilit päätetään kalenterivuosittain.

26 §

1. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

2. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa tileistä hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

XI SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 27 §

1. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnäolevista äänioikeutetuista yhdistyksen jäsenistä yhdistyksen kokouksessa muutosta kannattaa ja jos Radio- ja televisiotoimittajienliitto sekä Suomen Journalistiliitto muutoksen hyväksyy.

2. Sääntöjen muutos ei kumoa jo saavutettua jäsenoikeutta.

XII YHDISTYKSEN PURKAMINEN 28 §

1. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä äänestämällä umpilipuin kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.

2. Yhdistys purkautuu, jos kummassakin kokouksessa on purkamista kannattanut vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnäolevista äänioikeutetuista yhdistyksen jäsenistä.

29 §

1. Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava Radio- ja televisiotoimittajien liitto – Radio- och televisionsredaktörernas förbund ry:lle.

Scroll to Top