Kannanotto ylimääräisen lehtimieseläkkeen palauttamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen

Radio- ja tv-toimittajien liitto RTTL ja radio- ja tv-freelancereiden ammattiosasto FAO vetoavat:

Uusia ylimääräisiä lehtimieseläkkeitä tarvitaan edelleen

Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä valtion vuoden 2013 tulo- ja menoarvioista poistettiin ylimääräisiä sanomalehtimieseläkkeitä koskeva määräraha. Varsinkin monelle freelance-toimittajalle tämä on ollut paha isku ja merkinnyt tietoa köyhyydestä tulevina eläkevuosina.

Alallemme määrärahan poistaminen tuli täydellisenä yllätyksenä, ja esitimmekin useita vetoomuksia ministeriölle, jotta määräraha palautettaisiin – mitään ei kuitenkaan enää siinä vaiheessa ollut tehtävissä. Nyt toivomme, että ministerinvaihdos mahdollistaisi asian ottamisen uudelleen esille.

Olisi tärkeää tukea kaikkein vähäisintä eläkettä saavia, työssään kuitenkin ansioituneita toimittajia ylimääräisellä journalistieläkkeellä.

Vuodesta 1937 jatkuneen käytännön lopettamista ministeriön edustajat perustelivat muun muassa sillä, että eläkettä hakeneiden journalistien keskimääräiset eläketulot ovat olleet yli 2000 euroa. Journalistien joukossa on kuitenkin paljon freelancereita ja epätyypillisissä työsuhteissa toimivia journalisteja, jotka pitkästä ja ansiokkaasta työurasta huolimatta eivät yllä eläkkeeseen, joka takaisi edellytykset inhimilliseen vanhuuteen.

Mahdollisuus saada ylimääräinen sanomalehtimieseläke onkin ollut tärkeä nimenomaan itsensä työllistäville journalisteille, joiden palkkiotaso jää selvästi jälkeen työsuhteisten tulotasosta. Huonoista palkkioista on seurauksena eläketurvan heikkeneminen. Suomen Journalistiliiton freelancereita koskevan tuoreimman työmarkkinatutkimuksen mukaan vapaiden toimittajien ansiotaso on keskimäärin kolmasosan pienempi kuin työsuhteisten kollegoiden. Freelancereiden eläketurvaa heikentävät myös työttömyysjaksot.

Suurin osa freelancereista toimii yrittäjäasemassa ja heidän on itse huolehdittava eläkkeistään. Yrittäjäeläkkeen maksaminen ei kuitenkaan ole helppoa, sillä läheskään aina palkkioissa ei ole huomioitu eläkekulujen osuutta. Esimerkiksi ulkomailla – muun muassa sotatoimialueilla – työskennelleet freelancerit ovat tämän vuoksi jääneet ilman kunnollista eläketurvaa. Useissa tapauksissa yrittäjäksi määrittely ja eläkkeen puuttuminen ei ole ollut työntekijän tiedossa tehtävän alkaessa, eikä tilannetta ole ollut mahdollista korjata Suomeen palaamisen jälkeen.

Myös apuraharahoituksen käyttäminen ohjelmatyössä aiheuttaa puutteita freelancereiden eläketurvaan. Yhä useammin tuotantoyhtiölle tai mediatalolle ohjelmia tekeviltä toimittajilta kysytään, voivatko he itse hankkia rahoitusta, mikä yleensä tarkoittaa apurahaa. Tällaisesta työstä hyvin harvoin kertyy tekijöille eläkettä.

Viime vuosina freelancereiden määrä Suomen Journalistiliiton (SJL) jäsenkunnassa on jatkuvasti kasvanut. Tällä hetkellä freelancereita ja muissa epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleviä journalisteja on liiton jäsenistä jo liki 12 prosenttia. Kehitystä kiihdyttää se, että monet irtisanotut toimittajat siirtyvät freelancereiksi. Tämä ei kuitenkaan ole tarkoittanut työtilaisuuksien lisääntymistä vastaavassa määrin. Päinvastoin monet mediatalot käyttävät samoja juttuja useissa samaan konserniin kuuluvissa julkaisuissa, minkä seurauksena freelancereiden työtilaisuudet ovat jopa vähentyneet.

Ylimääräiselle sanomalehtimieseläkkeelle – journalistieläkkeelle – on tulevaisuudessa siten entistä suurempi tarve. Valtion budjetissa uusiin sanomalehtimieseläkkeisiin varattu kulu on ollut pieni; siihen osoitettu vuotuinen summa on ollut noin 120 000 euroa. Freelancereille mahdollisuudella hakea ylimääräistä eläkettä olisi kuitenkin suuri merkitys jatkossakin.

Esitämmekin kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle, että vuoden 2015 tulo- ja menoarvioon varataan jälleen määräraha ylimääräistä sanomalehtimieseläkettä varten. Toivomme myös, että järjestelmää kehitetään niin, että se vastaa paremmin muuttuvan työelämän tarpeita.

Helsingissä 13.6.2014

RADIO- JA TELEVISIOTOIMITTAJIEN LIITTO
FREELANCE-AMMATTIOSASTO RY

 

 

Ari-Pekka Sirviö                                                                  Kirsi Mattila
RTTL:n puheenjohtaja                                                        FAO:n puheenjohtaja

 

Lisätietoja:
Tiina Harpf
tiina.harpf@yle.fi
050–3000850

Scroll to Top