Ylimääräinen lehtimieseläke takaisin!

Radio- ja televisiofreelancereiden ammattiosasto FAO ja Suomen freelance-journalistit SFJ vetoavat:

Opetus- ja kulttuuriministeriö:
Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki

Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä valtion vuoden 2013 tulo- ja menoarvioista poistettiin ylimääräisiä sanomalehtimieseläkkeitä koskeva määräraha. Vuodesta 1937 jatkuneen käytännön lopettamista ministeriön edustajat perustelivat muun muassa sillä, että eläkettä hakeneiden journalistien keskimääräiset eläketulot ovat olleet yli 2000 euroa.

Journalistien joukossa on kuitenkin paljon freelancereita ja epätyypillisissä työsuhteissa toimivia journalisteja, jotka pitkästä ja ansiokkaasta työurasta huolimatta eivät yllä eläkkeeseen, joka takaisi edellytykset inhimilliseen vanhuuteen.

Mahdollisuus saada ylimääräinen sanomalehtimieseläke onkin ollut tärkeä nimenomaan itsensä työllistäville journalisteille, joiden palkkiotaso jää selvästi jälkeen työsuhteisten tulotasosta. SJL:n freelancereita koskevan tuoreimman työmarkkinatutkimuksen mukaan vapaiden toimittajien ansiotaso on keskimäärin kolmasosan pienempi kuin työsuhteisten kollegoiden. Freelancereiden eläketurvaa heikentävät myös työttömyysjaksot.

Kaikki lehdistön freelancerit ja suuri osa radio- ja tv-freelancereista toimivat yrittäjäasemassa ja heidän on itse huolehdittava eläkkeistään. Yrittäjäeläkkeen maksaminen ei kuitenkaan ole helppoa, sillä läheskään aina palkkioissa ei ole huomioitu eläkekulujen osuutta. Esimerkiksi ulkomailla – muun muassa sotatoimialueilla –
työskennelleet freelancerit ovat tämän vuoksi jääneet ilman kunnollista eläketurvaa.

Viime vuosina freelancereiden määrä Suomen Journalistiliiton (SJL) jäsenkunnassa on jatkuvasti kasvanut.

Tällä hetkellä freelancereita ja muissa epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleviä journalisteja on liiton jäsenistä jo liki 12 prosenttia. Kehitystä kiihdyttää se, että monet irtisanotut toimittajat siirtyvät freelancereiksi. Tämä ei kuitenkaan ole tarkoittanut työtilaisuuksien lisääntymistä vastaavassa määrin. Päinvastoin monet mediatalot käyttävät samoja juttuja useissa samaan konserniin kuuluvissa julkaisuissa, minkä seurauksena freelancereiden työtilaisuudet ovat jopa vähentyneet.

Ylimääräiselle sanomalehtimieseläkkeelle – journalistieläkkeelle – on tulevaisuudessa siten entistä suurempi tarve. Valtionbudjetissa eläke on pieni kulu; siihen osoitettu vuotuinen summa on ollut noin 120 000 euroa. Freelancereille mahdollisuudella hakea ylimääräistä eläkettä on kuitenkin suuri merkitys jatkossakin.

Esitämmekin kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle, että vuoden 2014 tulo- ja menoarvioon varataan jälleen määräraha ylimääräistä sanomalehtimieseläkettä varten. Toivomme myös, että järjestelmää kehitetään niin, että freelancereiden ja muissa epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien tarpeet huomioidaan aikaisempaa paremmin.

Helsingissä 18.4.2013
FREELANCE-AMMATTIOSASTO RY
SUOMEN FREELANCE-JOURNALISTIT RY

Kirsi Mattila, FAO:n puheenjohtaja
Heikki Jokinen, SFJ:n puheenjohtaja

Lisätietoja:
Kirsi Mattila
040-5131829
kirsimattila@kolumbus.fi

Heikki Jokinen
050-5834256
heikki.jokinen@welho.com

Scroll to Top