Toimintasuunnitelma 2016

1. YLEISTÄ

FAO valvoo vapaiden, ammattimaisesti audio- ja audiovisuaalista työtä tekevien journalistien etuja yhä epävarmemmaksi muuttuvassa mediamaailmassa. Sähköisen median kenttä on yhä hajanaisempi. Sähköisen puolen freelancereita työllistävät radio- ja tv-kanavien lisäksi tv-tuotantoyhtiöt, lehtiyhtiöt, yritykset, ministeriöt, yhdistykset ja erilaiset yhteisöt. Seuraamme freelancereiden työtilanteen kehitystä koko sähköisellä kentällä. Yleisradion tehtäviä ja rahoitusta arvioidaan jälleen. Tehtävään asetettu parlamentaarinen työryhmä on aloittanut työnsä viime vuoden puolella. FAO tuo työryhmän tietoon Yleisradiolle työskentelevien freelancereiden tilanteen. Nostamme tarkasteltavaksi niin Yhtyneet-freelancereiden kuin yrittäjäasemassakin toimivien freelancereiden aseman ja työn tekemisen ehdot Yleisradiossa. Vuosi 2016 on työehtosopimusvuosi. Suomen journalistiliitto ja sen mukana FAO neuvottelee myös Yhtyneet-sopimuksesta. Tuomme neuvotteluihin jäsenistön näkökulman ja pyrimme uudistamaan sopimusta niin että se ottaa paremmin huomioon internetiin tehtävän työn yleistymisen. Turvaamme myös Yhtyneet-av-kääntäjien työn jatkumisen. Yleisradion kanssa jatketaan tuottajien kouluttamista Yhtyneet-sopimuksen käyttöön. Koulutuksessa kerrotaan sopimuksen minimipalkkioiden määräytymisestä sekä tilanteista, joissa palkkiota on korotettava. Yleisradion tuottajia koulutetaan myös ymmärtämään sitä, miten yrittäjien laskuttama hinta muodostuu. Hankintasopimuksista pyritään kouluttamalla ja tiedottamalla päättäväisesti eroon. Yhtyneet-sopimuksen noudattamista seurataan aktiivisesti ja tulkintaerimielisyyksiin puututaan välittömästi. Yhtyneet-sopimuksen tuntemuksen lisääminen on edelleen keskeisessä osassa myös jäsenten aktivoimisessa ja jäsenhankintakampanjassa. Toimimme sen eteen, että Suomen journalistiliiton jäsenmäärä kääntyy kasvuun, kun alan opiskelijat entistä paremmin saadaan liittymään liiton jäseniksi. Opiskelijoiden tavoittamiseksi kehitetään uusia toimintamuotoja. Tuemme Suomen Journalistiliiton ja muiden ammattijärjestöjen ponnisteluja työlainsäädännön uudistamiseksi. Tavoitteena on, että lainsäädäntö paremmin vastaisi työelämän todellisuutta. Itsensätyöllistäjien on päästävä kollektiivisen sopimusoikeuden piiriin, jotta liitto voi ajaa myös niiden jäsentensä etua, jotka toimivat yrittäjäasemassa. Tarvitaan lainsäädännön uudistamista, jotta itsensätyöllistäjien sosiaaliturva ja ansiosidonnainen työttömyysturva saadaan yhtä hyväksi kuin palkansaajilla on. Meillä on SJL:n hallituksessa oma edustaja, jonka kanssa tehdään läheistä yhteistyötä freelancereiden aseman parantamiseksi. Erityisesti FAO on mukana luomassa liiton uutta palvelua, yritystä, joka takaa freelancerille palkansaajan aseman ja hoitaa freelancerin puolesta työnantajavelvollisuudet. SJL:n ja RTTL:n muiden yhdistysten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Jäsentapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestämisessä jatketaan hyvin toiminutta yhteistyötä Yhdistyneiden mediatyöntekijöiden kanssa. Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden luottamusmiesten kanssa tehostetaan entisestään yhteistyötä edunvalvontakysymyksissä. Myös yhteistyötä Suomen freelancejournalistien kanssa tehostetaan, erityisesti suunnitellaan yhteisiä koulutustilaisuuksia.

2. EDUNVALVONTA

Vuosi 2016 on tärkeä työehtosopimusvuosi sähköiselle medialle. FAO:n tärkein työehtosopimus, freelancereiden oma Yhtyneet-sopimus, on voimassa 30.11.2016 asti. Edunvalvonta painottuu tänä vuonna erityisesti työehtosopimusneuvotteluiden valmistautumiseen sekä itse neuvotteluihin. Kilpailukykysopimuksen kohtalo vaikuttaa neuvotteluiden aikatauluun. Edunvalvonnassa huomioidaan myös yrittäjiä, jotka muodostavat ison ryhmän jäsenistämme (170 henkilöä vuonna 2015). Luottamusmies Ingrid Svanfeldt vastaa edunvalvonnasta yhdessä Suomen journalistiliiton työehtoasiamiehen Maija Ranisen kanssa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös liiton muiden lakimiesten ja henkilökunnan kanssa. Luottamusmies pitää säännöllisesti yhteyttä FAO:n hallitukseen ja FAO:n puheenjohtajaan, ja raportoi näille kentän edunvalvontatilanteesta. Luottamusmies vastaa myös jäsenten yhteydenottoihin ja hoitaa edunvalvonnan kannalta tärkeitä suhteitamme Yleisradioon ja Yleisradion ohjelmatyöntekijöihin sekä muihin yhteistyökumppaneihin. Hän edustaa freelancereita eri tilaisuuksissa ja kertoo Yhtyneettyöehtosopimuksesta ja sen soveltamisesta sekä jäsenistön että Yleisradion tuottajien koulutuksissa. Yhtyneet-työryhmät Kaksi viime TES-kauden asettamista Yhtyneet-työryhmistä jatkaa työtään vielä keväällä 2016. Molemmille työryhmille on sovittu jatkoaika 30.4. 2016 asti, johon mennessä työt saadaan päätökseen. Lisät-työryhmä Niin sanotun lisät-työryhmän tehtävä on selvittää keinoja sen edistämiseksi, että henkilökohtainen työsuoritus, tehtävän tavallisuudesta poikkeava vaativuus tai työhön tarvittava aika sekä henkilön kokeneisuus (kokemuslisä) ja ohjelmantekijän tekemä tekninen työ otetaan huomioon Yhtyneet-palkkiota määritettäessä. Lisät-työryhmässä ovat FAO:n edustajina Anna-Liisa Haavikko, Kirsi Mattila ja luottamusmies Ingrid Svanfeldt; liitosta mukana on työehtoasiamies Maija Raninen ja Yleisradiosta Sami Toiviainen. Tarkoitus on, että yhtiössä otettaisiin entistä laajemmin käyttöön palkkiota korottavat lisät ja korvaukset, ja että toisaalta jäsenistö olisi tietoinen mahdollisuuksistaan neuvotella palkkiostaan. Työryhmä laatii uudet sopimuspohjat, jotka ovat Yleisradion tuottajien ja Yhtyneet-freelancereiden käytettävissä työsopimusta tehtäessä. Ongelmaa ratkotaan myös kouluttamalla sekä YLE:n tuottajia että omia jäseniämme. Työryhmän työ tähtäsi alun perin siihen, että Yleisradio olisi alkanut tilastoida minimipalkkion korotuksia. Kun Yleisradion palkkiojärjestelmän uusiminen lykkääntyi, tästä tavoitteesta jouduttiin luopumaan. Työryhmä on sopinut, että asia otetaan uudelleen esille, kun palkkiojärjestelmän uusiminen toteutetaan. Uudet sopimuspohjat on tarkoitus saada käyttöön niin nopeasti kuin mahdollista. Editointi-työryhmä Yhtyneet-sopimuksen kieliasun editoiminen saadaan sekin päätökseen huhtikuun loppuun mennessä. Tavoitteena on sopimuksen ymmärrettävyyden ja selkeyden lisääminen. Uudessa Yhtyneet-sopimuksessa asiat ryhmitellään uudella tavalla, sopimuksessa on sisällysluettelo ja jotkut vähemmän käytetyt sopimusosat siirtyvät liitteisiin. Sopimukseen viedään myös aiemmin kirjaamattomat muutokset, kuten tekijänoikeuksia ja uusintoja koskevat aikaisemmat sopimukset. Yhtyneet-sopimuksen kieliasun editoiminen pohjustaa tulevia työehtosopimusneuvotteluja. Työryhmässä ovat Maija Raninen Suomen journalistiliitosta ja Kirsi Mattila, Päivi Mustajärvi ja luottamusmies Ingrid Svanfeldt FAOsta. Yleisradiosta työryhmässä on Sami Toiviainen. Yhtyneet-työehtosopimusneuvottelut TES-tavoitteiden asettamisen tueksi FAO teettää keväällä kyselyn Yhtyneet-sopimuksen toimivuudesta. Vaikeita kysymyksiä ovat esimerkiksi lisien maksaminen, nettityö, sairausajan palkan maksaminen ja freelancereilta puuttuva työterveyshuolto. Kartoitamme mm. jäsenistön kiinnostusta osallistua työterveyshuollon kustannuksiin. Yhtyneet-sopimuksen neuvotteluissa FAOa edustaa FAOn puheenjohtaja, luottamusmies sekä tarvittava määrä muita sopimuksen tuntevia jäseniä. Suomen journalistiliittoa edustaa lakimiehemme Maija Raninen. Suomen Journalistiliiton asettamassa Yhtyneet ja av-käännöstoimistot -työehtovaliokunnassa on Yhtyneet-toimittajia ja Yhtyneet-kääntäjä sekä uuden av-käännöstoimistojen työehtosopimuksen piiriin kuuluvia jäseniä. Ryhmiä yhdistää se, että niillä on alan ainoat suoritepalkkaan perustuvat työehtosopimukset. Yhtyneet-neuvotteluiden neuvottelijat valitaan ensisijaisesti tämän ryhmän Yhtyneet-sopimusta edustavista jäsenistä. SJL:n työehtoasiamies Maija Raninen johtaa myös Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden (YOT:n) työehtosopimusneuvotteluita. Yleisradion vakinaisten ja määräaikaisten työntekijöiden ehdoista sovitaan YOT:n työehtosopimuksessa ja freelancereita koskevasta Yhtyneetsopimuksesta neuvotellaan rinnan YOT:n työehtosopimuksen kanssa. Hyvä yhteistyö YOT:n kanssa merkitsee FAOlle neuvotteluvoimaa. Uusintakorvaukset Vanhojen ohjelmien (ensijulkaisu ennen vuotta 2010) uusintakorvausten maksamisesta Kopioston kautta on sovittu Yleisradion, Kopioston ja SJL:n kesken. Tv-ohjelmien kohdalla raportointi onnistuu Yleisradion kautta. Radio-ohjelmien kohdalla luottamusmies poimii tarvittavat tiedot ja antaa ne eteenpäin Kopiostolle. Käytäntöjä pyritään helpottamaan tiedonsaannin parantamiseksi lisäämällä yhteistyötä YLEn radiotuottajien ja FAOn luottamusmiehen välillä. Uuteen työehtosopimukseen uusintakorvauskäytäntö tulee liitteeksi. Muu edunvalvonta Luottamusmies jakaa tietoa Yhtyneet-sopimuksesta ja uusista Yleisradion kanssa yhdessä laadituista työsopimuksen liitteistä, jotka on tehty helpottamaan työsopimusten solmimista. Liitteiden tarkoitus on muistuttaa tuottajille, että palkkion määräytymiseen vaikuttavat paitsi perustariffi myös työn tavallisuudesta poikkeava vaativuus, työhön tarvittava aika, työntekijän henkilökohtainen työsuoritus, kokemus tai korvaukset esimerkiksi ohjelmantekijän tekemästä teknisestä työstä (kuvaus, äänitys, leikkaus). Samalla liitteiden tarkoitus on rohkaista freelancereita neuvottelemaan palkkioistaan. Luottamusmies auttaa myös FAOn yrittäjänä toimivia jäseniä asiallisen palkkiotason ja sopimusehtojen määrittelyssä. Ongelmaksi on muodostunut se, että Yleisradio ostaa yrittäjä-freelancereilta ohjelmia, joiden palkkiot määräytyvät Yhtyneet-sopimuksen mukaan; kuitenkaan palkkiotasossa ei ole huomioitu sitä, että yrittäjän on maksettava itse oma sosiaaliturvansa. Yleisradio kutsuu näitä palkkioita hankintapalkkioiksi. FAOn ja Yleisradion työryhmäneuvotteluissa esillä on ollut myös mahdollisuus poistaa hankintapalkkiot kokonaan Yhtyneet-sopimuksesta, ja laatia hankintana tehtävälle työlle oma sopimus. Asiasta neuvotellaan myös tulevissa TESneuvotteluissa. FAOn luottamusmies tekee Yleisradion luottamusmiesten kanssa yhteistyötä oikeudenmukaisemman hintapolitiikan luomiseksi yrittäjätyölle. Hän luo yhteyksiä YLEn ostajiin ja pyrkii saamaan edustusoikeuden tapahtumiin, joissa YLE ja yrittäjä-freelancerit tapaavat. Näitä voisivat olla esimerkiksi pitchaus-tapahtumat sekä erilaiset kumppanuus- ja tuontantoyhtiöpäivät. Myös budjetointiin liittyvää koulutusta sekä yrittäjäjäsenille että tuottajille suunnitellaan.

3. AV-KÄÄNTÄJIEN TILANNE

Yhtyneet-työehtosopimusneuvotteluissa turvataan freelance-kääntäjien työtilanne Yleisradiossa. Av-käännöstoimistot saivat edellisenä vuonna työehtosopimuksen, jonka tulkinnasta on kuitenkin ollut erimielisyyksiä Suomen journalistiliiton ja av-käännöstoimistojen välillä. Tuemme Suomen journalistiliiton ponnisteluja sen eteen, että av-käännöstoimistoja koskevan työehtosopimuksen tulkinta olisi sopimuksen hengen mukaista.

4. TEKIJÄNOIKEUDET

Osallistumme aktiivisesti eri tekijäjärjestöjen yhteistyöhön sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Puolustamme jäsenistömme taloudellisia ja moraalisia oikeuksia. FAO haluaa mahdollistaa ohjelmien esittämisen uusilla käyttöalueilla ja alustoilla. Olemme aktiivisia asiaa koskevissa tekijänoikeusneuvotteluissa ja teemme yhteistyötä muiden tekijäjärjestöjen kanssa. Meillä on kaksi edustajaa, Anna-Liisa Haavikko ja Kalle Niemi, RTTL:n ja SJL:n yhteisessä tekijänoikeusvaliokunnassa. Anna-Liisa Haavikko on valiokunnan puheenjohtaja. Anna-Liisa Haavikko on myös SJL/ RTTL:n edustaja Kopioston hallituksessa.

5. TYÖHYVINVOINTI JA TYÖSUOJELU

Luottamusmies rohkaisee jäsenistöä kertomaan työhyvinvointiin ja työolosuhteisiin liittyvistä epäkohdista ja tiedottaa heille heidän oikeuksistaan. FAO rohkaisee jäsenistöään hakemaan Kelan tarjoamiin kuntoutuksiin. KIILA-kuntoutus on uusi työssäoleville tarkoitettu ammatillista työkykyä tukeva kuntoutus. Se käynnistyy 1.5.2016, jolloin se korvaa ASLAK- ja Tyk-kuntoutukset. Työsuojelutietoa levitetään FAOn omilla kotisivuilla, sähköpostitse ja Facebookissa.

6. JÄSENTOIMINTA

Jäsenmatka Albanian jäsenmatkalle 17.–22. maaliskuuta tuli määräaikaan mennessä ennätysmäärä ilmoittautuneita: 31, joista kaksi opiskelijaa. Hallitus oli päättänyt, että arkistoapurahoista tuetaan 20 jäsentä ja että tämän lisäksi mukaan otetaan kaksi opiskelijaa, joita tuetaan jäsentoimintaan varatuista varoista. Matkalle valittiin ilmoittautumisjärjestyksessä 20 ensin ilmoittautunutta sekä kaksi opiskelijaa. Lisäksi suuren suosion vuoksi päätettiin, että mukaan voi lähteä myös maksamalla matkasta täyden hinnan. Nyt lähtijöitä on yhteensä 24. Matkan vetäjä on kokenut Albanian matkaopas ja entinen faolainen Nils-Erik Friis. Ohjelma on tiukka: Tutustumme Tiranan nähtävyyksiin, mediatilanteeseen Albaniassa, historialliseen Krujën basaariin ja linnaan sekä tavalliseen albanialaiseen kotiin Fushe Krujëssa, vierailemme myös Elbasassa ja tutustumme diktaattori Enver Hoxhan rakennuttamiin bunkkereihin, vierailemme viinitilalla, tutustumme Unescon maailmanperintöön kuuluvaan Beratin vanhaan kaupunkiin ja muihin nähtävyyksiin sekä Durresin amfiteatteriin ja rantabulevardiin. Lisäksi järjestetään mediaseminaari, jossa mukana ovat Albanian journalistiliiton puheenjohtaja Aleksander Çipa, Agon Channelin uutistoiminnan päällikkö Sonila Meço, Artur Kopani, joka on Albanian yleisradioyhtiön RTSH:n entinen johtaja sekä Penin puheenjohtaja Entela Kasi. Opiskelijaseminaari RTTL:n opiskelijajäsenet tulevat useimmiten FAO:n jäseniksi. Siksi jäsentilaisuuksia suunniteltaessa otetaan huomioon myös opiskelijajäsenten tarpeet ja toiveet. FAOn aloitteesta järjestetään jälleen Opiskelijaseminaari. Tilaisuus on 21.4. Metropolian ammattikorkeakoulun tiloissa. Seminaarin ohjelman järjestämisestä vastaa Metropolian ensimmäisen vuoden opiskeli Kamilla Rajander ja FAOn hallituksen opiskelijajäsenet Inkeri Alatalo ja Ari Ojanperä auttavat seminaarin muissa järjestelyissä. Seminaari keskittyy kulttuurialan opiskelun tulevaisuuteen ja tarkastelussa on esimerkiksi valinta moniosaamisen ja erikoistumisen välillä. Paneelissa on mukana korkeakoulun edustaja, lukiolainen opintojaan suunnitteleva nuori, korkeakouluopiskelija sekä työnantajien edustajia Ylestä ja kaupalliselta puolelta. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriöltä pyydetään puheenvuoroa. Luottamusmies Ingrid Svanfeldt osallistuu seminaariin ja kertoo opiskelijoille liittoon kuulumisen eduista. Muut jäsentapahtumat yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa Jäsenille tiedotetaan RTTL:n ja SJL:n järjestämistä jäsentilaisuuksista ja koulutuksista. Erityisesti tiedotamme Suomen journalistiliiton järjestämistä Mitä on olla free? – koulutuksista. Suomen journalistiliiton järjestämä freeseminaari SFJ:n ja FAOn jäsenille järjestetään 6.-7. toukokuuta Hämeenlinnassa. Innostamme jäseniämme osallistumaan seminaariin. Seminaariin on tulossa asiaa tiedonhankinnasta, faktan tarkistuksesta, videokäsikirjoittamisesta ja livevideoiden lähettämistä (Periscope). FAOlla on oma edustaja Pressiklubin hallituksessa, Kalle Niemi, ja Pressiklubin tapahtumista tiedotetaan aktiivisesti jäsenistölle. Yhteistyö Yhdistyneiden mediatyöntekijöiden kanssa jatkuu. Järjestämme yhteisiä koulutustilaisuuksia ja myös vuonna 2012 alkanut toiminta yhteisten elokuvailtojen järjestämisestä jatkuu. Tuemme YMT:n työtä paikallisradioiden ja kaupallisten radioiden työntekijöiden tavoittamiseksi. Yhteistyötä SFJ:n kanssa tehostetaan ja tutkitaan mahdollisuuksia järjestää yhteisiä koulutustapahtumia. SFJ:n ja FAO:n yhteinen kansainvälinen jaosto jatkaa toimintaansa ja organisoi jäsentapahtumia. Myös muista media-alan tapahtumista ja koulutuksista tiedotetaan jäsenistölle aktiivisesti sähköpostitse, jäsenkirjeitse ja FAOn kotisivuilla.

7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Pohjoismainen yhteistyö jatkuu tiiviinä. Pohjoismainen freeseminaari järjestetään vuoden tauon jälkeen Norjassa 20.-22. toukokuuta. Samassa yhteydessä 19.5. kokoontuu myös hallitusten välinen Top Meeting. Myös Pohjoismainen työryhmä, jossa FAOa edustaa Nina Donner, jatkaa työtään. Työryhmä laatii yhteistyölle ja seminaarin järjestämiseen uusia käytäntöjä, joista eri hallitukset pääsevät keskustelemaan kuluvan kevään aikana. Top Meetingissä on tarkoitus sopia Pohjoismaisen yhteistyön uudet säännöt. FAOn ja SFJ:n yhteinen kansainvälinen jaosto jatkaa toimintaansa. Jaostoa vetää SFJ:n Maria Markus. FAOn edustajat kansainvälisessä jaostossa ovat Nina Donner, Michael HutchinsonReis, Tiina Madisson ja Hanna Onttonen. Joukkoa täydennetään innostuksen ja tarpeen mukaan. FAO on jatkossa yksi Viestintä ja kehitys -säätiön taustayhteisöistä. Vikes on Journalistiliiton oma kehitysyhteistyöjärjestö, joka tukee sananvapautta hankemaissaan. Tuemme Vikesiä vuosittaisella avustussummalla. RTTL:n kautta FAOlla on ollut edustaja Vikesin hallituksessa, Kirsi Mattila. Jatkossa FAOlla on yhtenä Vikesin taustayhteisöistä mahdollisuus asettaa myös oma ehdokas Vikesin hallitukseen. Seuraavan kerran Vikes täydentää hallitustaan syksyn valtuuskunnan kokouksessa.

8. TIEDOTUS

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan Liiton Arkissa, Nettiarkissa, Journalistissa, SJL:n, RTTL:n ja FAO:n omilla verkkosivuilla, sähköpostitse, jäsenkirjeitse ja Facebookissa. Erityisesti FAOn kotisivujen, sähköpostin, jäsenkirjeiden (FAOn terveiset) ja Facebookin välityksellä pyritään tavoittamaan jäsenistö ja aktivoimaan jäseniä mukaan toimintaan. Hallitusten kokousten jälkeen jäsenistölle lähtevät sähköpostitse puheenjohtajan terveiset, joissa puheenjohtaja nostaa esille jäsenistöä läheisesti koskevia päätöksiä, koulutuksia ja tapahtumia. Terveiset otsikoidaan FAOn terveisiksi lisättynä kulloinkin ajankohtaisella aiheella. FAOn Facebook-ryhmässä kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista, koulutuksista ja mediaalaa puhuttavista ilmiöistä. 9. KOULUTUS Jäsenille tiedotetaan RTTL:n ja SJL:n järjestämistä koulutuksista sekä muiden tahojen järjestämästä media-alan koulutuksista. Suomen journalistiliiton Mitä on olla free? -koulutuksista tiedotetaan aktiivisesti jäsenistölle ja luottamusmies osallistuu koulutuksien järjestämiseen. Jokes-apurahoja jaetaan jatko- ja täydennyskoulutukseen. FAOn jäsenet voivat hakea koulutusapurahoja esimerkiksi myös RTTL:lta ja AVEK:lta.

10. TALOUS

Budjetti on ollut viimevuosien aikana samalla tasolla. Varat tulevat jäsenmaksupalautuksista. Vuonna 2015 kulut pysyivät hyvin hallinnassa ja negatiivisen vuoden 2014 jälkeen FAOn talous on jälleen plussan puolella. Tärkein painopiste on entiseen tapaan jäsentoiminta. Norjassa järjestettävä Pohjoismainen freeseminaari tuo kustannuksia, samoin Albaniaan tehtävä jäsenmatka.