Vuosikertomus 2014

Lataa vuoden 2014 kertomus tästä.

Freelance-ammattiosasto  FAO ry

VUOSIKERTOMUS 2014

I     YLEISTÄ                                                                                                                                                                                 5

 

II  EDUNVALVONTA                                                                                                                                                                 6

 

 1. FREELUOTTAMUSMIES JA TYÖEHTOASIAMIES                                                                                  6

 

 1. YLEISRADION TUOTTAJIEN KOULUTUS 14.3.                                                                                      6

 

 1. RUOTSINNOS YHTYNEET-SOPIMUKSEN TIIVISTELMÄSTÄ                                                              7

 

 1. TESSIN MUKAINEN PALKANKOROTUS YHTYNEET-HINTOIHIN                                7

 

 1. TYÖRYHMÄTYÖT                                                                                                                                                                                    7

 

Ohjelmateknisen työn maksaminen reportaaseista ja dokumenttiohjelmista                  7

Ohjelmatekstitysliitteen uudistaminen                                                                              8

Yhtyneet-sopimuksen mukaisten lisien ja korvausten käytön edistäminen                     8

Yhtyneet-sopimuksen kieliasun editoiminen ja käytettävyyden edistäminen                 9

 

 1. AV-KÄÄNTÄJIEN EDUNVALVONTATILANNE                                                                                      10

 

 1. YLEISRADION YT-NEUVOTTELUIDEN VAIKUTUS FREETYÖHÖN                             10

 

 1. YRITTÄJÄTYÖN HINNOITTELU                                                                                                                                      11

 

 1. YLIMÄÄRÄINEN LEHTIMIESELÄKE                                                                                                                              11

 

III     TEKIJÄNOIKEUDET                                                                                                                                      12

 

Av-valtuudet

Hyvitysmaksu

Uusintakorvaukset

Apurahoja

Edustus tekijänoikeusvaliokunnissa ja -järjestöissä

 

IV     JÄSENTOIMINTA                                                                                                                                                            13

 

Epävarmuuden sietäminen

Röörit auki!

Freeseminaari

Jäsenmatka

Elokuvailta

 

V       KANSAINVÄLINEN TOIMINTA                                                                                                15

 

Kansainvälinen jaosto

Pohjoismainen yhteistyö

Minitop-meeting

Vikes

 

VI     TIEDOTUS                                                                                                                                                                        16

 

Nettisivut

FAO:n Facebook-sivut

Eläkeläisille tiedottaminen

Freeluettelo

 

VII  KOULUTUS                                                                                                                                                    17

 

 1. APURAHAT JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN                                                                      17

 

 1. MUU KOULUTUS                                                                                                                                                                                     18

 

Liiton ja RTTL:n tarjoama koulutus                                                                                18

 

Mitä on olla free?

Yksin vai yhdessä? -tilaisuus 24.4.

Verkostoitumista ja vertaistukea –koulutuspäivä 24.5.  Opiskelija- ja opettajaseminaari 10.-11.10. Turussa Journalismin päivä 17.10.

RTTL:n mediaseminaari 22.10.

 

EU-rahoitteinen koulutus                                                                                                 19

 

Kulttuuriyrittäjyys

Free-uralle vauhtia

Mediane-koulutus

 

3. FAOLTA PYYDETTY KOULUTUS                                                                           20

 

VIII  FAO:N HALLITUS                                                                                                                                       20

 

IX       JÄRJESTÖTOIMINTA                                                                                                                                  20

 

 1. TOIMINTA SJL:SSA                                                                                                                                                                                  20

 

Edustajat SJL:n toimielimissä

Yhdistyspäivät

Kevätvaltuusto

Syysvaltuusto

 

 1. FAO RTTL:SSA                                                                                                                                                                                                                22

 

Edustus hallituksessa ja valiokunnissa Kevätedustajakokous 11.4.

Kevään Viisikkopäivä 14.5.

Puheenjohtajien lounastreffit 28.1 Tukimiespäivät 26.-27.9. Aulangolla Syysedustajakokous 28.11.

 

 1. YHTEISTYÖ SFJ:N KANSSA                                                                                                                                                                   23

 

 1. YHTEISTYÖ YMT:N KANSSA                                                                                                                                          24

 

X TALOUS                                                                                                24

Freelance-ammattiosasto FAO ry

 

 

 

VUOSIKERTOMUS 2014

 

 

 

I YLEISTÄ

 

FAO:n toiminta on vapaiden, ammattimaisesti radio- ja televisiotyötä tekevien journalistien edunvalvontaa sekä yhteistyötä alan muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

 

FAO:ssa oli vuoden 2014 alussa 465 jäsentä, joista opiskelijajäseniä oli 81. Vuoden lopussa jäseniä oli 421, näistä opiskelijajäseniä oli 71. Jäsenmäärä on näin edelleen jatkanut vuonna 2011 alkanutta pienenemistään. Opiskelijat ovat merkittävä voimavara FAO:ssa ja heidän tavoittamisensa on ensisijaisen tärkeää myös Journalistiliiton kannalta.

 

Kulunut vuosi oli koko media-alalla vaikea. Sitä leimasivat lukuisat yt-neuvottelut. Vakituisten työntekijöiden irtisanomiset eivät kuitenkaan ole suoraan lisänneet freelancereiden työtilaisuuksia. Mediatalojen kiristynyt taloustilanne on päinvastoin merkinnyt myös freelancereiden työtilaisuuksien vähenemistä.

 

Esimerkiksi Yleisradion yt-neuvotteluissa vuoden 2014 lopussa sovittiin freetyön vähentämisestä, jotta vakituisia työsuhteita pelastuisi.  Neuvotteluissa sovittiin, että irtisanomisten lisäksi säästöjä saadaan eläköitymisten kautta, freetyötä vähentämällä sekä jättämällä sijaisuuksia täyttämättä. Näin sovittiin yhteensä 160 henkilötyövuoden säästöistä. Vuoden loppuun mennessä ei ollut vielä selvinnyt, miten freelancereihin kohdistuvat säästöt jakaantuvat eri toimitusten tai eri työntekjäryhmien kesken.

 

Irtisanomisten ja koulutuksen ylitarjonnan vuoksi kilpailu freetöistä on koventunut . Palkattomien työharjoittelijoiden käyttö vääristää myös edelleen työmarkkinoita. Toimitettuja sisältöjä tarvitaan kuitenkin edelleen. Esimerkiksi aikakaus- ja sanomalehdissä on avautumassa uusia työtilaisuuksia sähköisen median osaajille.

 

Journalistiliitto kävi kuluvan vuoden aikana kaksia jäsenistöämme koskettavia tes-neuvotteluja, joiden tarkoitus oli saada työehtosopimus aloille, joilla sitä ei tähän asti ole ollut. Teatteri- ja mediatyöntekijöiden uusi työehtosopimus saatiin neuvoteltua miltei valmiiksi, sen sijaan avkääntäjien tes-neuvottelut eivät ainakaan vuoden loppuun mennessä olleet tuottaneet tulosta.

 

Itsensä työllistäjien neuvotteluasemaa tai sosiaaliturvaa ei ole onnistuttu parantamaan kuluneen vuoden aikana. Loppuvuodesta valmistui kuitenkin Tilastokeskuksen tutkimus ”Itsensätyöllistäjät Suomessa – polku yrittäjäksi, työolot, toimeentulo ja sosiaaliturva”. Tutkimus luo pohjaa keskustelulle, jota käydään itsensätyöllistäjien aseman uudistamisesta. Tutkimuksesta selviää muun muassa, että itsensätyöllistäjistä peräti 29 prosenttia sijoittuu kaikkein huonoimpaan tulokymmenykseen (0-13 200 € vuodessa ansaitseviin), kun vakituisessa työsuhteessa olevilla vastaava luku on 8 prosenttia. Positiivinen tieto on, että suurin osa itsensätyöllistäjistä nauttii työstään tavallista palkansaajaa enemmän. Toisaalta itsensätyöllistäjien työn kuormittavuus näyttäytyy suurempana kuin palkansaajilla keskimäärin.

 

 

II EDUNVALVONTA

 

Keskeinen osa FAO:n edunvalvontaa on valvoa Yleisradiolle työskentelevien toimittajien ja avkääntäjien työehtosopimuksen eli Yhtyneet-sopimuksen noudattamista. FAO kouluttaa niin Yleisradion tuottajia kuin omia jäseniäänkin sopimuksen soveltamisesta.

 

Enenevä määrä FAO:n tekemästä edunvalvonnasta koskee yrittäjäasemassa olevia freelancereita, joilla ei kuitenkaan yrittäjäasemastaan johtuen ole Suomen lainsäädännön mukaan kollektiivista neuvotteluoikeutta. FAO on kiinteästi mukana Journalistiliiton pyrkimyksessä vaikuttaa itsensätyöllistäjien lainsäädännölliseen asemaan. FAO myös pyrkii kouluttamaan jäsenistöään oman työnsä hinnoittelussa.

 

 

1. FREELUOTTAMUSMIES JA TYÖEHTOASIAMIES

 

Ingrid Svanfeldt oli freeluottamusmies ja puheenjohtaja Kirsi Mattila toimi varaluottamusmiehenä.

 

SJL:n työehtoasiamiehenä toimi Valtteri Aaltonen syyskuun loppuun asti.  Hänet kutsuttiin kuitenkin  ministerin erityisavustajaksi. Marraskuun alusta Maija Raninen aloitti SJL:n uutena työehtoasiamiehenä, jonka vastuualueena ovat Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden ja Freelanceammattiosaston jäsenten asiat.

 

Luottamusmiesvoimin hoidettiin normaalia neuvontaa ja riidan ratkaisua. Pitkin vuotta luottamusmies, puheenjohtaja ja työehtoasiamiehet osallistuivat edellisvuoden tes-neuvotteluissa Yleisradion kanssa sovittujen työryhmien työskentelyyn. Työryhmien tarkoitus on Yhtyneetsopimuksen selkiyttäminen, uudistaminen ja käytettävyyden lisääminen.

 

Luottamushenkilöt kävivät myös kouluttamassa liiton järjestämissä tilaisuuksissa ja oppilaitosten kutsumina.

 

FAO:n ja YOT:n luottamusmiesten 2-vuotinen kausi päättyi vuoden lopussa. Ingrid Svanfeldt oli FAO:n ainoa ehdokas luottamusmieheksi ja näin hän jatkaa myös seuraavat kaksi vuotta FAO:n luottamusmiehenä.

 

 

2. YLEISRADION TUOTTAJIEN KOULUTUS 14.3.

 

Yleisradion kanssa järjestettiin ostavien tuottajien koulutus Yhtyneet-sopimuksen soveltamisesta. Liiton työehtoasiamies Valtteri Aaltonen sekä FAO:n luottamusmies ja puheenjohtaja olivat mukana kouluttamassa yhdessä Yleisradion HR-päälliköiden Sami Toiviaisen ja Liisa Kähkösen kanssa. Paikalla oli 25 kuulijaa, kuulijakunta koostui sekä tuottajista että HR:n edustajista. Koulutus myös streamattiin.

 

Koulutuksessa käsiteltiin työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn eroja, ja Valtteri Aaltonen Journalistiliitosta kertoi Ylen tuottajille yrittäjien laskutuksen muodostumisesta. Yhdessä käytiin läpi sopimuksen tekemisen periaatteet ja todettiin myös, että Yhtyneet-sopimus määrittelee vain vähimmäispalkkiot. Työn vaativuuden, työn vaatiman ajan ja journalistin henkilökohtaisen suorituksen perusteella palkkioita kuuluu korottaa. Samoin käsiteltiin kokemuslisän maksamista ja ohjelmantekijälle maksettavaa  korvausta kuvauksesta ja leikkaamisesta. Koulutuksessa otettiin esille myös edellisellä sopimuskierroksella Yhtyneet-sopimukseen tulleet keskeiset muutokset kuten audioliitteen uusi reportaasi-ohjelmakategoria ja erinäisten korvausten muuttuminen tuntiperusteiseksi.

 

 

3. RUOTSINNOS YHTYNEET-SOPIMUKSEN TIIVISTELMÄSTÄ

 

FAO oli työehtosopimusneuvottelujen jälkeen päättänyt Yhtyneet-sopimuksen ruotsintamisesta, mutta koko sopimuksen kääntämisestä luovuttiin kustannussyistä. Journalistiliitto kustantaa ruotsinkielisen version. Valtteri Aaltonen teki sopimuksen yleisestä osiosta tiivistelmän ja kilpailutti Journalistiliiton puolesta käännöstoimistoja sopimustiivistelmän sekä audioliitteen ja audiovisuaalisen liitteen ruotsintamisesta.

 

Koska ruotsinnoksessa kuitenkin todettiin virheitä, se tullaan julkaisemaan vasta kun virheet on korjattu.

 

 

4. TESSIN MUKAINEN PALKANKOROTUS YHTYNEET-HINTOIHIN

 

Vuoden 2013 työehtosopimusneuvotteluissa sovitut korotukset Yhtyneet-sopimuksen palkkioihin olivat keskitetyn palkkaratkaisun mukaiset. Ensimmäinen palkkioiden korotus tapahtui 1.5.2014 ja siinä 20 euroa muutettiin 0,8 prosentin korotuksiksi niin tariffeihin kuin lisiinkin. Toinen palkkioiden korotus on 0,4 prosenttia ja se tapahtuu 1.5.2015.

 

 

5. TYÖRYHMÄTYÖT

 

Edellisvuonna Yleisradion kanssa käytyjen työehtosopimusneuvotteluiden tuloksena perustettiin neljä työryhmää kehittämään edelleen Yhtyneet-sopimuksen toimivuutta.

 

Ohjelmateknisen työn maksaminen reportaaseista ja dokumenttiohjelmista

 

Ensimmäisenä jo vuoden 2013 puolella pääsi aloittamaan työnsä työryhmä, jonka tehtävä oli

31.1.2014 mennessä selvittää, miten ohjelmateknisestä työstä maksetaan korvauksia liitteessä 2

(audiovisuaalinen    työ)    kohdissa    6    (pienimuotoinen    dokumentti    ja                             reportaasi)    ja          7

(dokumenttiohjelma) määritellyille ohjelmatyypeille. Työryhmään valittiin Liitosta Valtteri

Aaltonen ja FAO:sta Kirsi Mattila, Yleisradiota edustivat Sami Toiviainen, Liisa Kähkönen ja Pekka Heikura; lisäksi asiassa konsultoitiin Erkko Lyytistä. Työryhmä kokoontui 16.12.2013 kokoontumisen jälkeen tammikuussa 2014 vielä kaksi kertaa, ja työ saatiin päätökseen määräajassa 31.1. mennessä.

 

Koska reportaasin, pienimuotoisen dokumentin ja dokumenttiohjelman tariffeissa on jo otettu huomioon se, että ohjelmantekijä voi myös kuvata tai leikata osan materiaalista, ei niitä koske sopimuksen kohta, jonka mukaan ohjelmantekijälle maksetaan korvausta, mikäli hän on tehnyt teknistä työtä (esim. kuvaus, äänitys, leikkaus) ”vähäisessä määrin”. Sen sijaan sopimukseen saatiin maininta, että tässä tapauksessa ohjelmatekninen työ voidaan korvata Yhtyneet-sopimuksen 7 §:n kohdassa 3 mainitun ”henkilökohtaisen työsuorituksen” perusteella.

 

Jos ohjelmateknistä työtä on tehty ”merkittävässä määrin” tai työsuoritus on tehty kokonaan, koskee näitä ohjelmia sama korvaus kuin muitakin ohjelmakategorioita – toisin sanoen ”merkittävässä määrin” tehty työ korvataan vähintään 50 prosentin korotuksella palkkioon ja jos työ on tehty kokonaan, palkkiota pitää korottaa vähintään 80 prosentilla.

 

Neuvottelutulos saatiin mukaan painettuun Yhtyneet-sopimukseen.

 

Ohjelmatekstitysliitteen uudistaminen

 

Myös työryhmä, jonka tehtävänä oli 31.5.2014 mennessä valmistella ohjelmatekstitysliitteen (liite 7, entinen kuulovammaistekstitysliite) uudistaminen ja ajantasaistaminen, sai työnsä valmiiksi määräajassa. Työryhmä kokoontui kuusi kertaa. Työryhmässä olivat mukana liiton edustajana Valtteri Aaltonen ja FAO:sta Nina Donner, Yleisradion edustajat olivat Liisa Kähkönen, Cristoffer Forssell ja Minna Pöntys. Myös FAO:n Mirjami Ylinen osallistui työryhmätapaamisiin kolme kertaa.

 

Uudessa sopimuksessa tarkennettiin epäselviä kohtia ja muotoiltiin tekstiä sujuvammaksi. Päätehtävä oli muuttaa tuntiperusteista ajastusta liuskaperusteiseksi. Työryhmä analysoi tarkasti vuoden 2013 kaikki tekstitykset ja laski tämän perusteella uuden liuskapalkkion sekä kiinteän liikeellelähtöpalkkion 45 euroa. Näin muutos on kustannusneutraali eniten esiintyvissä ohjelmatyypeissä. Kiirelisäkohtaa täydennettiin lauseella: ”Ilta-, yöaikaan tai sunnuntaina tehty työ korvataan kiirelisällä silloin, kun ilta-, yö- tai sunnuntaityöstä on sovittu erikseen.”

 

Yhtyneet-sopimuksen mukaisten lisien ja korvausten käytön edistäminen

 

Työryhmä, jonka tehtävä oli 31.8.2014 mennessä selvittää keinoja sen edistämiseksi, että henkilökohtaiset lisät ja muut korvaukset tulisivat laajempaan käyttöön, aloitti työskentelynsä huhtikuussa ja päätyi sopimaan työn jatkamisesta vuoden 2015 puolelle.

 

FAO:n hallitus valitsi työryhmään Ingrid Svanfeldtin ja Anna-Liisa Haavikon. Valtteri Aaltonen oli mukana tarvittaessa kutsuttavana asiantuntijana. Yleisradiosta työryhmässä ovat Sami Toiviainen ja Liisa Kähkönen.

 

Työryhmän työhön liittyen oli sovittu, että yhtiö kehittää Yhtyneet-sopimuksen mukaisten palkkioiden tilastointia. FAO:n tavoite on, että sopimuksen 7 § kohdissa 1 ja 3 mainitut lisät samoin kuin liitteessä 2 kohdassa III mainitut ohjelmateknisen työn korvaukset tilastoidaan erikseen. Tilastointi ei kuitenkaan edennyt FAO:n toivomalla tavalla eikä sitä päästy vielä vuoden 2014 puolella toteuttamaan.

 

FAO toteutti jäsenistön parissa elokuussa 2014 aikana kyselyn, jossa kartoitettiin lisien ja korvausten maksamista. Kyselyssä selvitettiin, ovatko freelancerit saaneet Yhtyneet-sopimuksen määrittelemän minimipalkkion lisäksi lisiä henkilökohtaisesta työsuorituksesta, tehtävän tavallisuudesta poikkeavasta vaativuudesta, työhön tarvittavasta ajasta tai onko heille maksettu kokemuslisää. Samoin kysyttiin ohjelmantekijän tekemästä teknisestä työstä maksetuista korvauksista. Myös muiden Yhtyneet-sopimuksessa määriteltyjen lisien (ilta-, yö- ja sunnuntailisä) maksamisesta kysyttiin.

 

Kyselyyn vastasi 25 jäsentä. Vastaukset vahvistivat sen etukäteisoletuksen, että lisiä maksetaan erittäin harvoin. Myöskään ohjelmateknisestä työstä ei välttämättä makseta. Ongelmattomimmaksi osoittautui kokemuslisä, josta Ylen piirissä ollaan tietoisempia kuin muista lisistä.

 

Työryhmä totesi, että jotta lisien ja korvausten maksaminen yleistyisi, tuottajia pitäisi kouluttaa

Yhtyneet-sopimuksen käytössä. Toisaalta myös tekijöiden kouluttamista tarvitaan, sillä minimipalkkioiden päälle on lähes mahdoton saada korotusta, ellei sitä itse osaa pyytää.

 

Maaliskuussa järjestetty tuottajien koulutus oli osoittanut tarpeellisuutensa ja vastaavia tuottajakoulutuksia päätettiin jatkaa. Uusi koulutus Yhtyneet-sopimuksen lisistä ja korvauksista sovittiin järjestettäväksi keväällä 2015.

FAO esitti myös tuottajien ja freelancereiden tapaamisten järjestämistä, ja FAO:n hallitus ideoi Sovittu juttu -tempauksen. Tiina Madisson suunnitteli tempauksen visuaalisen ilmeen, postikortteihin painettiin tietoiskunomainen kiteytys ”Työehtosopimus määrittelee sekä minimipalkkiot että tilanteet, joissa palkkioita on korotettava” ja ilmapalloihin painettiin tekstit ”Sovittu juttu” ja ”Svart på vitt”.

Tilaisuus järjestettiin 5.9. Ylen Kesäkadulla Pasilassa. Yleisradio osallistui tilaisuuden järjestelyihin tarjoamalla kahvituksen ja FAO koristeli tilan ilmapalloilla.

Tempaus sujui hyvin, vaikka tuottajia paikalle olisi toivottu enemmänkin. Yhteensä tuottajia ja freelancereita oli paikalla noin 20 henkilöä. Myös Yleisradion toimitusjohtaja Lauri Kivinen kävi tilaisuudessa. Hän vakuutti, että myös Yhtyneet-freelancerit ovat osa Yleisradion kumppanuusstrategiaa. FAO jatkaa tempauksen teeman esiin nostamista tulevissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa.

 

Marraskuussa, kun Maija Raninen tuli Valtteri Aaltosen sijalle FAO:n työehtoasiamieheksi, hallitus vahvisti Maija Ranisen valinnan työryhmään. Työryhmää täydennettiin myös puheenjohtaja Kirsi Mattilalla. Molemmat  osallistuivat ensikertaa 26. marraskuuta työryhmätapaamiseen.

Tapaamisessa ilmeni, että tilastoinnin tilanne oli edelleen erittäin epäselvä. YLE piti tilastointia teknisesti vaikeana, mutta oli valmis keskustelemaan FAO:n esittämästä kolmeportaisesta tilastoinnista. Kolme porrasta käsittäisivät kokemuslisän, pykälässä 7 kohdassa 3 mainitut palkkiota korottavat seikat eli henkilökohtaisen työsuorituksen, tehtävän tavallisuudesta poikkeavan vaativuuden tai työhön tarvittavan ajan sekä tv-liitteessä määritellyn teknisen työn.

 

Freelancereiden ja tuottajien tapaamisia on tarkoitus jatkossa järjestää syksyisin eri toimituksissa. Työryhmälle sovittiin jatkoaika 30.6.2015 asti.

 

Yhtyneet-sopimuksen kieliasun editoiminen ja käytettävyyden edistäminen

 

Työryhmä, jonka tehtävänä on 31.8.2015 mennessä tehdä ehdotus sopimuksen kieliasun editoimiseksi sopimuksen sisältöä kuitenkaan muuttamatta, ei aloittanut työtään vielä vuoden 2014 puolella.

 

Sopimukseen tulee myös viedä siihen kirjaamattomat muutokset, kuten tekijänoikeuksia ja uusintoja koskevat aikaisemmat sopimukset. Tavoitteena on sopimuksen ymmärrettävyyden ja selkeyden lisääminen. Edellisen lisäksi tehtävä on selvittää sopimusmääräysten sisällöllistä kehittämistä sopimuksen käytettävyyden ja toimivuuden parantamiseksi. Lisäksi selvitetään työehtosopimuksen 7 §, kohdan 1 sisältö ja soveltaminen. Ongelmallisessa kohdassa todetaan ”Tämän sopimuksen 1 §:n määrittelemistä töistä yhtiö maksaa vähintään liitteissä mainitun palkkion. Toisin voidaan kuitenkin sopia tapauksissa, joissa puitesopimuksella sovitaan useista samankaltaisista töistä, joissa on samanlaisena toistuvia osioita.”

 

Työryhmään oli jo edellisenä vuonna valittu Valtteri Aaltonen Journalistiliitosta ja Päivi Mustajärvi ja Kirsi Mattila FAO:sta. Valtteri Aaltosen lähdettyä liitosta hänen tilalleen valittiin Maija Raninen.

Lisäksi työryhmää on tarkoitus vielä täydentää luottamusmiehellä. Yleisradiota edustavat HRpäälliköt Sami Toiviainen ja Liisa Kähkönen. Yleisradion edustajien kanssa sovittiin, että työryhmän ensimmäinen tapaaminen  on 17. helmikuuta 2015.

 

 

6. AV-KÄÄNTÄJIEN EDUNVALVONTATILANNE

 

Yleisradion av-kääntäjien tilanne pysyi vakaana, sillä he ovat Yhtyneet-sopimuksen piirissä ja avkääntäjien erillissopimus takaa 81 prosenttia Yleisradion käännöstöistä freekääntäjille. Tämä vähentää merkittävästi sitä mahdollisuutta, että Yleisradio ostaisi käännöksiä hintoja polkevilta käännöstoimistoilta.

 

Av-käännöstoimistojen kanssa jatkuivat vuonna 2013 alkaneet neuvottelut työehtosopimuksen saamiseksi alalle. Sopimuksettomalla alalla työehdot ja ansiokehitys ovat olleet jo pitkään syöksykierteessä, kun toimistojen väliin aggressiivinenkin hintakilpailu on johtanut jatkuvasti heikkeneviin palkkioihin ja kiristyneeseen työtahtiin.

 

Alkuvuodesta neuvotteluja jatkettiin Pre-Text Oy:n, Rosmer International osuuskunnan, Stellar Text Oy:n ja SDI Media Oy:n kanssa. Kääntäjiä edustivat Suomen Journalistiliitto sekä Akavan erityisalat. Nihkeästi edenneet neuvottelut alkoivat vihdoin syksyllä edistyä, kun pöytään saatiin myös alan suurin toimija BTI Studios Oy, joka oli alun perin jättäytynyt pois neuvotteluista. Mieli muuttui lähinnä toimiston omien kääntäjien painostuksesta. Nämä suorittivat muun muassa tunnin ulosmarssin elokuussa, kun toimisto ei pyynnöistä huolimatta ilmestynyt neuvottelupöytään.

 

Neuvotteluja käytiin syksyn ajan hyvässä hengessä, ja vuoden loppuun mennessä oli tarkoitus saada sopimus valmiiksi. Osapuolten näkemykset olivat kuitenkin kaukana toisistaan etenkin palkkoja ja palkkioita sekä tekijänoikeuksia koskevissa kysymyksissä. Tästä syystä joulun alla aika loppui kesken, ja yhteisellä päätöksellä takarajaa siirrettiin vuoden 2015 tammikuun loppuun. Tammikuulle sovittiin tiivis neuvotteluaikataulu, ja kaikki neuvotteluosapuolet sitoutuivat pitämään siitä kiinni.

 

Av-kääntäjillä on koko neuvottelujen ajan ollut oma taustatyöryhmänsä Tykki, jossa on edustajia kaikkien alan eri toimijoiden työntekijöistä. Neuvotteluissa vuoden 2014 aikana kääntäjiä edusti Jukka Sorsa sekä lokakuusta lähtien myös Arto Vartiainen BTI Studiosista sekä FAO:n hallituksen jäsen Sanna Väre.

 

 

7. YLEISRADION YT-NEUVOTTELUIDEN VAIKUTUS FREETYÖHÖN

 

Loppuvuonna Yleisradiossa käytiin raskaat yt-neuvottelut, joiden lopputuloksesta kerrottiin SJL:n sivuilla: ”Neuvottelujen tuloksena henkilöstöön kohdistui yhteensä 160 henkilötyövuoden säästöt kaikista Ylen yksiköistä. Irtisanomisten lisäksi henkilöstökuluihin on saatu säästöjä aikaiseksi eläköitymisillä, freetyön vähentämisellä sekä sijaisuuksien täyttämättä jättämisellä.” Neuvotteluissa oli päätetty freetyön vähentämisestä, mutta silti lopputuloksen vaikutuksesta Ylen freelancereihin oli vaikea saada tietoa. Anna-Liisa Haavikon aloitteesta Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden, YOT:n pääluottamusmies Pirkko Epstein vieraili FAO:n hallituksen kokouksessa 16.12. kertomassa Yleisradion yt-neuvotteluista ja siitä, miten neuvottelutulos vaikuttaa freelancereihin.

 

Pike Epstein oli selvittänyt sekä määräaikaisten että freelancereiden tilannetta. Vakinaisista työsuhteista irtisanottavien henkilöiden määrä oli sen hetkisten tietojen mukaan 64 henkilöä.

Freelancereita koskevia lukuja oli heikosti saatavissa. Määräaikaisten kohdalla tietoa oli hiukan enemmän: Uutis- ja ajankohtaistoiminnassa määräaikaisuuksista luopumalla säästetään viisi henkilötyövuotta, Julkaisuissa (jossa enemmistö on av-kääntäjiä) säästetään neljä henkilötyövuotta ja Luovissa sisällöissä puhutaan kuuden henkilötyövuoden säästämisestä. Svenskan puolella tämä luku olisi noin viisi henkilötyövuotta.Yhden henkilötyövuoden säästöt jakaantuvat luonnollisesti monien freelancereiden kannettavaksi.

 

Niiden määräaikaisten, joiden työt eivät yt-neuvotteluiden jälkeen jatkuneet, voidaan olettaa tekevän jatkossa freetöitä. Luottamusmies Ingrid Svanfeldtin toimesta Ylen intrassa tiedotettiin, että töiden loputtua on mahdollista kääntyä kysymysten ja ongelmien kanssa FAO:n luottamusmiehen puoleen. Yhteydenottoja tuli liki kymmenen. Luottamusmies auttoi muun muassa uusien sopimusten laatimisessa ja kertoi Yhtyneet-sopimuksesta  ja varoitti yrittäjätyön alihinnoittelusta ja Yleisradion tarjoamista hankintapalkkioista.

 

 

8. YRITTÄJÄTYÖN HINNOITTELU

 

Vuoden aikana tuli ilmi useita tapauksia, joissa Yleisradio on ostanut freelancereilta ohjelmia huomattavasti alle Yhtyneet-sopimuksessa määriteltyjen minimihintojen. Yleisradion käyttämä ns. hankintapalkkio aiheuttaa ongelmia samoin kuin tilanne, jossa yrittäjä-freelancer itse hinnoittelee itsensä halvemmaksi kuin Yhtyneet-sopimuksella työtä tekevä freelancer.

 

Järkevä yrittäjähinnoittelu on ainakin osin koulutuskysymys. Liitolla on Mitä on olla free? koulutus, joka opettaa yrittäjä-freelancereille työn hinnoittelua, jotta nämä osaisivat laskea työn todellisen hinnan ja ymmärtäisivät, mistä hinta koostuu. Koulutukseen on perinteisesti kuitenkin osallistunut vain vähän sähköisen puolen freelancereita. Hallitus perusti työryhmän kehittämään yrittäjäjäsenille suunnattua koulutusta ja neuvontaa. Työryhmään valittiin luottamusmies Ingrid Svanfeldt, Aune Waronen ja Tiina Harpf (erosi lokakuussa).

 

Yleisradion tuottajille painotamme Yhtyneet -sopimuksesta kiinni pitämistä. Luottamusmies tekee asiassa yhteistyötä HR-päällikkö Liisa Kähkösen kanssa. Tarkoitus on entisestään selkeyttää, milloin käytetään hankintapalkkioita ja milloin Yhtyneet-sopimusta.

 

 

9. KANNANOTTOJA YLIMÄÄRÄISEN LEHTIMIESELÄKKEEN PALAUTTAMISEKSI

 

FAO teki kuluneen vuoden aikana kaksi uutta kannanottoa ylimääräisen sanomalehtimieseläkkeen palauttamiseksi.

 

Kannanottoja oli jätetty jo vuonna 2012 ja 2013: Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä valtion vuoden 2013 tulo- ja menoarvioista oli poistettu ylimääräisiä sanomalehtimieseläkkeitä koskeva määräraha. SJL ja RTTL jättivät asiasta kannanoton jo syksyllä 2012, FAO pyysi SFJ:n mukaan omaan kannanottoonsa, joka jätettiin kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle keväällä 2013.

 

Kun vasemmistoliitto lähti hallituksesta keväällä 2014, ja asiasta vastaava ministeri näin vaihtui, Tiina Harpf otti esille uuden vetoomuksen jättämisestä.

 

RTTL:n hallitus käsitteli kokouksessaan 14.5. FAO:n työryhmän (Tiina Harpf ja Kirsi Mattila) esitystä kannanotoksi uudelle kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle. Puheenjohtaja oli yhteydessä myös Journalistiliiton valtuuston puheenjohtajaan Asko Lehtoseen ja sopi eläkeasian esille ottamisesta kevätvaltuustossa. Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen lupasi, että myös Journalistiliitto tulee mukaan kannanottoon.

 

FAO:n pyrkimys oli päästä jättämään kannanotto henkilökohtaisesti ministerille. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu. Kannanotto luovutettiin 13.6. valtiosihteeri Kari Aaltoselle. Kannanottoa luovuttamassa olivat SJL:n edunvalvontajohtaja Petri Savolainen, RTTL:n puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö, FAO:n puheenjohtaja Kirsi Mattila ja kannanoton alulle panija Tiina Harpf. Kari Aaltosen lisäksi paikalla saapui myöhässä myös ylitarkastaja Leena Laaksonen. Tilaisuudessa keskusteltiin ylimääräisen sanomalehtimieseläkkeen tarpeellisuudesta ja freelancereiden ja itsensä työllistäjien sosiaaliturvan uudistamisen tilanteesta. Tosiasiaksi jäi, ettei sosiaaliturvan uudistaminen ole edennyt. Siitä huolimatta ylimääräistä sanomalehtimieseläkettä ei olla palauttamassa. Kannanotto lähetettiin tapaamisen jälkeen kulttuuriministeri Pia Viitaselle.

 

FAO:n hallituksen jäsen Aune Waronen otti asian jälleen esille syksyllä, kun kevään 2015 eduskuntavaalit olivat lähestymässä. Hän laati jälleen uuden kannanoton, joka lähtee siitä, että freelancereita on laajassa määrin vasta tulossa eläkeikään ja tulevaisuudessa ylimääräiselle eläkkeelle olisi entistäkin suurempi tarve. Kannanottoa varten hän selvitti varsinkin yrittäjäasemassa olevien freelancereiden heikon eläketurvan syitä.

 

Kun joulukuussa vielä saimme kuulla, että eduskunta on hyväksynyt ylimääräisen urheilijaeläkkeen, saatoimme kannanotossa todeta, että jos ylimääräinen taiteilijaeläke ja ylimääräinen urheilijaeläke ovat tarpeellisia, on sitä myös ylimääräinen journalistieläke.

 

Joulukuussa kannanottoon kerättiin allekirjoitukset SJL:n (edunvalvontajohtaja Petri Savolainen)

RTTL:n (puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö) ja FAO:n (puheenjohtaja Kirsi Mattila) edustajien lisäksi Suomen freelancejournalistien puheenjohtajalta Hanna-Kaisa Hämäläiseltä. Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle esitettiin toivomus mahdollisuudesta jättää kannanotto henkilökohtaisesti. Kannanoton jättäminen siirtyi vuoteen 2015.

 

 

 

III TEKIJÄNOIKEUDET

 

 

Av-valtuudet

 

FAO on osallistunut aktiivisesti av-valtuuksien uudistustyöhön ja valtakirjojen keräämiseen. Uudella valtakirjalla Kopiosto voi entistä tehokkaammin valvoa av-tekijöiden etuja, lisensoida teosten käyttöä sekä kerätä ja tilittää korvauksia myös teosten uusilla massakäyttöalueilla, joita ovat verkkotallennuspalvelut ja julkinen esittäminen esimerkiksi kampaamossa, baarissa tai työvoimatoimiston aulassa.

 

 

Hyvitysmaksu

 

Hyvitysmaksu korvaa tekijöille yksityisen kopioinnin. Keskustelua maksumuodosta käytiin vuosia. Yllättäen loppuvuodesta 2014 saatiin päätös, että korvaus maksetaan valtion budjetista. Lainmuutos astui voimaan 1.1.2015. Korvaussumma on 11 miljoonaa euroa.

 

Uusintakorvaukset

 

Vuoden 2010 jälkeen Yleisradio ei enää ole maksanut uusintakorvauksia uusista ohjelmista. Yhtyneet-sopimuksen mukaisista vanhoista uusinnoista Yleisradio maksaa könttäsumman, joka tilitetään vuosittain jälkikäteen Kopioston kautta. Korvaus koskee ennen vuotta 2010 ensilähetettyjä ohjelmia, jotka on uusittu vuoden 2014 aikana. Ennen 1.8.2007 ensilähetettyjen ohjelmien uusintakorvausprosentti on 50 prosenttia, ja 2008 ja 2009 ensilähetetyissä 20 prosenttia. Radiodokumentit tulivat kuitenkin vasta 1.5.2010 Yhtyneet-sopimuksen piiriin, joten niiden kohdalla uusintakorvauksia maksetaan ennen 1.5.2010 ensilähetetyistä ohjelmista ja niiden uusintakorvausprosentti on aina 50 prosenttia.

 

Apurahoja

 

Yle Fem:n freelancereille jaettiin apurahoina opetuskäyttökorvauksista 83 000 euroa.

 

Edustus tekijänoikeusvaliokunnissa ja -järjestöissä

 

FAO:n edustaja SJL:n tekijänoikeusvaliokunnassa oli Anna-Liisa Haavikko. Hän toimi myös valiokunnan puheenjohtajana. Anna-Liisa Haavikko aloitti vuoden alussa Kopioston hallituksessa.

 

FAO:n edustajat RTTL:n tekijänoikeusvaliokunnassa olivat Anna-Liisa Haavikko ja Tiina Harpf. Anna-Liisa Haavikko kuului RTTL:n edustajana myös Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien yhteistyöyhdistykseen Lyhtyyn.

 

 

 

IV JÄSENTOIMINTA

 

 

Epävarmuuden sietäminen

 

Järjestimme 25. huhtikuuta psykologi Annukka Murron vetämän 4-tuntisen koulutuksen Epävarmuuden sietämisestä. Tarjolla oli konkreettisia keinoja selviytyä stressaavista elämäntilanteista ja oppia pärjäämään freelancereiden elämään kuuluvan ainaisen epävarmuuden kanssa.

 

Haimme RTTL:lta harkinnanvaraista tukea tilaisuuden järjestämiseen; tuen avulla kustannettiin osa kustannuksista. Paikaksi valikoitui Lyceum-klubi Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui 18 faolaista, hallituksesta paikalla olivat puheenjohtaja, Aune Waronen ja Kirsi Lassila, myös kouluttajan hankkimisesta vastannut luottamusmies Ingrid Svanfeldt oli mukana.

 

 

Röörit auki!

 

Osallistuimme Yhdistyneiden mediatyöntekijöiden YMT:n järjestämään Röörit auki -tilaisuuteen Pressiklubilla 3. syyskuuta. Tapahtumassa kysyttiin, millaista työtekijää tulevaisuudessa tarvitaan, ja pitääkö työntekijän brändätä itsensä. Paneelissa olivat Yleisradion henkilöstöjohtaja Teijo Valtanen ja Aito Median tuottaja Katri Varjos sekä some-toimittaja Jenna Karas. Illan juontajana oli Sami Huohvanainen. YMT oli hoitanut järjestelyt ja alustajat tilaisuuteen, FAO osallistui tarjoilukustannuksiin ja FAO:n hallituksen opiskelijajäsen Inkeri Alatalo laati tilaisuudesta tiedotteen myös opiskelijoille; paikalla olikin runsaasti FAO:n ja YMT:n jäsenien lisäksi alan opiskelijoita, kaikkiaan osallistujia oli noin 50. Tilaisuudessa keskusteltiin vilkkaasti.

Freeseminaari

 

Journalistiliiton järjestämä freeseminaari FAO:n ja Suomen freelance-journalistien SFJ:n jäsenille oli 12.-13.9. Tampereella. Mukaan mahtui 50 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. FAO:n hallituksesta paikalla oli vain puheenjohtaja Kirsi Mattila; lisäksi luottamusmies Ingrid Svanfeldt osallistui seminaariin.

 

Seminaarin aloitti ostajien paneeli. Ohjelmassa oli myös hauska ja rento matchmaking, tiukkaa faktaa veroilmoituksen teosta, Hanna Weseliuksen kiinnostava luento aikakauslehtien henkilökuvista ja mielenkiintoisia uratarinoita.

 

Seminaari sai paljon kiitosta osanottajilta ja Liiton uuden koulutusvastaavan Nina Porran laatimaa ohjelmaa pidettiin mielenkiintoisena ja hyödyllisenä.

 

Jäsenmatka

 

Prahan jäsenmatkalle 24.–27. lokakuuta osallistui 14 faolaista. Päivi Mustajärvi oli järjestänyt meille oppaaksi Onni Lillqvistin, joka luotsasi faolaisia niin kaupunkikierroksilla kuin päiväretkellämme Táboriin. Táborissa pääsimme kurkistamaan keskiaikaisiin katakombeihin ja vierailimme Nukke- ja animaatiomuseossa, jossa tutustuimme Katariina Lillqvistin hienoihin nukkehahmoihin.

 

Ay-tapaamisessa kartoitimme freelancereiden työehtoja ja päädyimme keskustelemaan alan etiikasta. Ylen yt:t olivat leimanneet myös Yhtyneet-sopimuksella toimivien freelancereiden syksyä, kun töitä ei oltu jaettu entiseen malliin. Av-kääntäjien neuvottelut yleissitovan työehtosopimuksen saamiseksi alalle puhuttivat, ja keskustelua herätti myös se, miten yrittäjä pärjää paremmin myymällä työtään yrityksille ja esimerkiksi ministeriöille kuin Yleisradiolle. Ylessä maksetaan korvauksia, jotka alittavat jopa Yhtyneet-sopimuksen mukaisen tason. Yleisradiolta pitäisi kuitenkin edellyttää eettistä toimintaa ja oikeudenmukaisia korvauksia tehdystä työstä. Hintoja polkemalla Yleisradio myös karkottaa parhaat tekijänsä.

 

Elokuvailta

 

FAO osallistui myös 30. lokakuuta YMT:n järjestämään elokuvailtaan, jossa esitettiin Leif

Lindblomin ohjaama Vadelmavenepakolainen. Paikalla oli myös tuottaja Ilkka Matila, jota Ilkka Vanne haastatteli. Kirsi Mattila ja Nina Donner hallituksesta olivat paikalla. Ilta oli hauska ja virkistävä, ja elokuva herätti vilkasta keskustelua.

 

 

V KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

 

 

 

Kansainvälinen jaosto

 

FAO:n edustajina FAO:n ja SFJ:n yhteisessä kansainvälisessä jaostossa olivat Nina Donner, Tiina Harpf (lokakuuhun asti), Michael Hutchinson-Reis ja Tiina Madisson.

 

Airi Leppänen otti yhteyttä FAO:on edellisvuonna Suomen järjestämään Pohjoismaiseen freeseminaariin osallistuneen kansalaisaktivistin Andrei Kalihin Suomen vierailun yhteydessä. Puheenjohtaja Kirsi Mattila ja kansainvälisen jaoston Nina Donner ja Tiina Harpf tapasivat Andrein 6. toukokuuta Pressiklubilla.  Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa Venäjän kiristyneestä sananvapaustilanteesta.  Kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuudet Venäjällä ovat entisestään kaventuneet ja rahoitus painunut pohjalukemiin.

 

Vuoden aikana Suomen freelancer-journalistien SFJ:n Heikki Jokinen luovutti SFJ:n Maria Markukselle vetovastuun kansainvälisen jaoston toiminnasta. Maria Markus ideoi tapahtumasarjan, jossa kansainvälisissä tehtävissä olevat toimittajat ja kuvaajat kävisivät kertomassa työstään. Pressiklubilla 4. marraskuuta järjestettiin ensimmäinen Kansainvälinen kyselytunti, jossa oli vieraana toimittaja Rauli Virtanen. Paikalla oli kymmenkunta freelanceria, FAO:sta mukana olivat Nina Donner ja Kirsi Mattila.

 

Pohjoismainen yhteistyö

 

Pohjoismainen yhteistyö on kiinteä osa freelancereiden toimintaa. Pohjoismaisen freetyön  koordinaattorit Iben Danielsen ja Mikael Hjuler Tanskasta olivat läsnä FAO:n vuosikokouksessa 21. maaliskuuta, ja Iben Danielsen toi tervehdyksen vuosikokoukselle.

 

Tanska vastasi poikkeuksellisesti vuoden Pohjoismaisesta freeseminaarista. Järjestäjävuoro olisi kuulunut Ruotsille, mutta edellisen vuoden Minitop-meetingin yhteydessä Ruotsi oli kertonut, ettei se pysty ottamaan taloudellista vastuuta seminaarin järjestämisestä. Tanska tarjoutui seminaarin isäntämaaksi.

 

Pohjoismaisen freeseminaari järjestettiin 9.-11. toukokuuta Tanskan Korsørissa. Teemana oli työlleen omistautuneet freelancerit ja heidän työnsä rajoitukset. Tanskalainen Tom Heineman näytti dokumenttejaan ja puhui objektiivisen journalismin mahdottomuudesta. Kari Kuukka esitteli multimedian mahdollisuuksia. Valokuvaajille oli koko seminaarin kestävä workshop. Tarkoitus oli myös  järjestää entistä kansainvälisempi seminaari, ja vieraita oli myös esimerkiksi Tšekistä ja Saksasta. Ohjelma oli jälleen kerran mielenkiintoinen ja korkeatasoinen.

 

Seminaariin osallistui kaikkiaan 23 faolaista, joista kymmenen oli hallituksen jäsentä; he olivat

Inkeri Alatalo, Nina Donner, Juha Hakala, Tiina Harpf, Kirsi Lassila, Miika Lauriala, Tiina Madisson, Kirsi Mattila, Päivi Mustajärvi ja Ari Ojanperä. Kymmenestä Jokes-stipendin saaneesta jäsenestä yksi peruutti matkansa. Seminaariin osallistui lisäksi neljä opiskelijajäsentä, joiden osallistuminen rahoitettiin FAO:n koulutusrahoilla.

 

Hallitusten välinen Top-meeting oli  8.–9.5. FAO:sta osallistuivat Nina Donner, Tiina Harpf, Kirsi

Lassila, Tiina Madisson ja Kirsi Mattila. Lisäksi Olli Pellikka, vaikka ei eläkeläisenä enää olekaan FAO:n hallituksessa, sai erikoisluvan osallistua kokoukseen. Kokous oli kattava, mutta osa mukana olleista kritisoi ohjelman raskautta. Esillä oli muun muassa opiskelijajäsenten saaminen mukaan aytoimintaan.

 

Minitop-meeting

 

Ruotsin freelance-yhdistyksen puheenjohtaja Rickard Jakbo kutsui pohjoismaiset freelancerit minitop-kokoukseen 7.-8. marraskuuta Tukholmaan. Kutsu koski 2-3 hallituksen jäsentä. FAO:sta paikalla olivat Nina Donner, Michael Hutchinson-Reis ja Miika Lauriala.

 

Kokous oli pidetty hyvin positiivisessa hengessä. SJL:n työehtoasiamies Jussi Salokangas oli SFJ:n ryhmän mukana paikalla ja hän kertonut EU-komission lausunnosta  itsensätyöllistäjien palkkioneuvotteluja koskien.

 

Kokouksessa oli käynyt ilmi, että Ruotsilla oli edelleen taloudellisia vaikeuksia seuraavan seminaarin järjestämisessä. Pohjosmaisen freeseminaarin kohtalo selviää vasta vuoden 2015 puolella.

 

Vikes

 

Hallitus teki edellisenä vuonna päätöksen lähteä tukemaan Viestintä- ja Kehityssäätiö Vikesiä 100 euron vuosittaisella summalla. Kun Vikes tekee  säätiörekisterimuutoksen, FAO:lla on mahdollisuus päästä Vikesin taustayhteisöksi.

 

Vikes on Journalistiliiton panos kehitysyhteistyöhön. Vuonna 2014 sillä on 14 sananvapauteen liittyvää projektia kymmenessä eri maassa neljällä eri mantereella.

 

Kirsi Mattila edustaa RTTL:a Vikesin hallituksessa. Hän oli MOT:n Mari Paavonsepän henkilökohtainen vara, mutta siirtyi varsinaiseksi jäseneksi, kun Mari Paavonseppä vaihtoi yhdistystä ja erosi tämän vuoksi Vikesin hallituksesta.

 

Toiminnanjohtaja Salla Nazarenko irtisanoutui syksyllä tehtävästään. Vikesin uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Niklas Kaskeala. Hän kävi esittäytymässä hallitukselle 3. joulukuuta kokouksessa, mutta aloittaa pestissään varsinaisesti vasta vuoden 2015 alussa.

 

 

 

VI TIEDOTUS

 

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin Liiton Arkissa, Journalistissa ja sähköpostitse. Puheenjohtajan terveiset muutettiin marraskuussa FAO:n terveisiksi ajankohtaisella teemalla terästettynä; terveiset lähtevät lähes kuukausittain jäsenistölle. Myös FAO:n Facebook-sivuilla tiedotetaan freelancereita koskevista uutisista ja tapahtumista.

 

Kirsi Mattila kirjoittaa puheenjohtajan kolumnia RTTL:n Liiton arkkiin ja Nettiarkkiin. Myös hallituksen opiskelijajäsen Ari Ojanperä kirjoitti vuoden aikana Liiton arkkiin.

 

 

Nettisivut

 

FAO:n nettisivut oli avattu virallisesti 5.9.2013 ylimääräisen jäsenkokouksen yhteydessä.

Kuluneena vuonna nettisivujen ulkoasun kehittäminen jatkui. Yhteistyössä Anna Karatvuon kanssa Tiina Madisson kehitti sivujen visuaalista ilmettä, edustavuutta ja helppolukuisuutta. Fontteja ja juttujen asemointia muutettiin, Anna Karatvuo teki tarvittavat korjaukset.

 

Kirsi Mattila puheenjohtajana huolehti sivujen sisällöstä ja Anna Karatvuo päivitti sivuja elokuuhun asti. Syyskuussa Ari Ojanperästä tuli FAO: uusi nettivastaava. Hän jatkoi sivujen luettavuuden ja käytettävyyden kehittämistä sekä toimitti puheenjohtajan toivomat jutut.

 

FAO:n Facebook-sivut

 

Facebook-sivujen sisältö monipuolistui, kun uutena päivittäjänä aloitti Miika Lauriala.

 

Eläkeläisille tiedottaminen

 

Jäsenistöltä tuli toive, että FAO jatkaisi tiedotteiden lähettämistä jäsenen eläkkeelle siirtymisestä huolimatta. Päätettiin, että jos eläkeläinen nimenomaan toivoo saavansa kaikki tiedotteet, hän voi erikseen ilmoitettaa asiasta asiamiehelle.

 

Freeluettelo

 

SFJ:n aloitteesta vuonna 2013 perustettu työryhmä, jonka tarkoitus oli kehittää yhdistysten yhteistä freeluetteloa, ei kokoontunut vuoden 2014 aikana. Työryhmää on vetänyt SFJ:n Juhavaltteri Salminen, lisäksi SFJ:sta on ollut mukana Jukka Väyrynen. FAO:sta ryhmään on valittu Kirsi Mattila, Tiina Madisson ja Mirja Metsola.

 

Työryhmä oli esittänyt, että vuodelle 2014 kumpikin yhdistys varaisi määrärahan korjausten ja kehitystyön tekemiseen. SFJ:n taloudellisten vaikeuksien vuoksi kehitystyöstä on luovuttu toistaiseksi.

 

 

 

VII KOULUTUS

 

 

1. APURAHAT JATKO- JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN

 

JOKES-apurahan Pohjoismaiseen freeseminaariin sai kymmenen faolaista: Gustavo Alavedra, Tahir Aliyev, Irmeli Heliö, Kirsti Honkasalo, Erikka Jussila, Päivi Kapiainen-Heiskanen , Eero Mattila, Olli Pellikka, Leo Riski ja Ingrid Svanfeldt.

 

Opiskelijoiden stipendit Pohjoismaiseen freeseminaariin myönnettiin FAO:n koulutusrahoista. Stipendin saivat: Anni Gullichsen, Veera Kosonen, Kaisu Nevasalmi ja Meeri Niinistö.

 

Kevään muut Jokes-stipendit myönnettiin Janne Junttilalle ammattitutkinnon suorittamiseen Keudassa 650 euroa, Jari Rastaalle speaker- ja voiceover-äänenkäytön jatkokoulutusta varten 750 euroa, Leena Jäppinen-Koivukoski äänieditointiohjelmakouluttajan palkkioon 300 euroa, Elina Välimäelle Goethe-instituutin järjestämään saksan kielen koulutukseen 1400 euroa,  Airi Leppäselle tietokirjoittamisen kurssiin 110 euroa ja Carina Chelalle Haaga Helian järjestämään medialiikennetoiminnan ja konseptisuunnittelun(MEKON) koulutukseen 250 euroa.

 

Syksyllä myönnettiin vielä toimittaja Leena Marjaana Karhumäelle Helsinki Design -schoolin järjestämään 10 kuukauden valokuvaajan tutkintokoulutukseen 1640 euroa, Tuula Frimanille kääntäjäseminaariin osallistumiseen 400 euroa, Tapani Niemelle kielikurssille osallistumiseen 1300 euroa, Päivi Nikkilälle valokuvauskoulutukseen 500 euroa ja Iris Olssonille esiintyjäkoulutukseen 1000 euroa.

 

Arkistoapurahaa käytettiin Prahaan 24.–27. lokakuuta suuntautuneen jäsen- ja opintomatkan kustannuksiin. Matkastipendin saivat Nina Donner, Tuula Friman, Juha Hakala, Marjo Hiidensalo, Erikka Jussila, Päivi Kapiainen-Heiskanen, Joonas Lehtipuu, Airi Leppänen, Kirsi Mattila, Mirja Metsola, Päivi Mustajärvi, Olli Pellikka, Ingrid Svanfeldt ja Heikki Takkinen.

 

FAO:n jäsenille tiedotettiin myös RTTL:n koulutusrahaston apurahahausta.

 

 

2. MUU KOULUTUS

 

Koska FAO:n omat mahdollisuudet tarjota jäsenistölle koulutusta ovat rajalliset, FAO pyrkii tiedottamaan apurahoista ja muusta koulutustarjonnasta mahdollisimman tehokkaasti sähköpostitse, FAO:n terveisissä, kotisivuilla ja Facebookissa.

 

 

Liiton ja RTTL:n tarjoama koulutus

 

Mitä on olla free?

 

Journalistiliitto tarjoaa säännöllisesti Mitä on olla free? –koulutuksia freelancereille. Tilaisuuksissa käsitellään sekä työsuhteisten että yrittäjän asemassa toimivien freelancereiden työn ehtoja ja toimintaa. 21.2. tilaisuudessa Helsingin Tekniskan saleissa ja 1.12. Turussa oli myös FAO:n luottamusmies Ingrid Svanfeldt kertomassa sähköisten freelancereiden eri työn muodoista. Mitä on olla free? -tilaisuudet ovat maksuttomia jäsenille.

 

Yksin vai yhdessä? -tilaisuus 24.4.

 

Journalistiliiton freeneuvottelukunta järjesti 24. huhtikuuta kello 16–19 Hakaniemessä liiton tiloissa verkostoitumisseminaarin, jossa yksinyrittäjä, osuuskuntalainen ja työryhmän jäsen kertoivat kokemuksistaan. Freelancer-toimittaja Olli Sulopuisto kertoi yksinyrittämisestään, FAO:n puheenjohtaja Kirsi Mattila omista positiivisista kokemuksistaan osuuskunnan jäsenenä ja 11 kollektiivista Touko Hujanen kertoi kollektiivin yhteistyömuodoista. Journalistiliitto tarjoutui myös auttamaan esimerkiksi työosuuskunnan perustamisessa. FAO:n hallituksesta tilaisuuteen osallistui Ari Ojanperä; myös luottamusmies Ingrid Svanfeldt osallistui tilaisuuteen.

 

Verkostoitumista ja vertaistukea –koulutuspäivä 24.5. 

 

SJL ja Yrittäjät STTK järjestivät yhteisen koulutuspäivän lauantaina 24. toukokuuta Hotel

Arthurissa Helsingissä. Tilaisuuteen otettiin 100 ensin ilmottautunutta, kymmenen halukasta pääsi osallistumaan erityiseen yritysklinikkaan. Tilaisuus oli ilmainen STTK:n liittojen ja SJL:n jäsenille. FAO:n hallituksesta päivän tarjontaan osallistui Tiina Harpf.

 

Opiskelija- ja opettajaseminaari 10.-11.10. Turussa

 

Seminaarissa oli esillä muun muassa harjoittelijoiden käyttö media-alalla. FAO:n hallituksen opiskelijajäsen Ari Ojanperä osallistui, ja kirjoitti seminaarista jutun Liiton arkkiin.

 

Journalismin päivä 17.10. 

 

Liiton Journalismin päivä järjestettiin Mediakeskus Lumeessa Helsingissä. Anna-Liisa Haavikko osallistui: Paikalla oli uusia startup-yrittäjiä ja keskustelu oli virkeätä. Yleisössä oli paljon nuoria ja opiskelijoita.

 

RTTL:n mediaseminaari 22.10.

 

Ison Pajan auditoriossa järjestetyn Mediaseminaarin teemana oli talousjournalismi. Hallituksen jäsenet Inkeri Alatalo ja Miika Lauriala olivat paikalla. Seminaarissa kerrottiin mm., että alle kolme prosenttia mediassa esiintyvistä talousasiantuntijoista on naisia. Tilaisuus oli onnistunut.

 

 

EU-rahoitteinen koulutus

 

Kulttuuriyrittäjyys

 

Luovien alojen itsensä työllistäjien koulutus- ja neuvontaprojektin kulttuuriyrittäjyysprojekti Haaga-Heliassa jatkui vielä kevään 2014. Projektiin kuului joka kuukausi asiantuntijaluento ja lisäksi pienryhmäohjausta ja henkilökohtaista neuvontaa. Teemoja olivat mm. tietotekniikka käytännössä, sosiaaliturva ja eläkeasiat,  yrityksen perustaminen ja freetyön taloudellinen suunnittelu. EU-rahoitteinen koulutus oli osallistujille maksuton.

 

Free-uralle vauhtia

 

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ja Suomen Journalistiliitto järjestivät syksyllä 2014 koulutuskokonaisuuden free-journalisteille. Aiheita olivat muun muassa juttujen myyminen, palaute teksteistä ja kuvista, rahoituskeinot, ostajien kohtaaminen, freenä jaksaminen. Koulutukseen otettiin 20 free-journalistia hakemusten perusteella. Koulutus oli osanottajille maksuton. Se oli osa HAAGA-HELIAn Kulttuuriyrittäjyys-projektia, jonka rahoitti Manner-Suomen ESR-ohjelma. Rahoitusta koordinoi Uudenmaan ELY-keskus.

 

Mediane-koulutus

 

Myös EU-rahoitteinen journalistien vaihto-ohjelma Mediane jatkui. Mediane on Euroopan

Neuvoston ja Euroopan unionin projekti, jonka tarkoitus on parantaa vähimmäisryhmien näkyvyyttä Eurooppalaisessa mediassa. Se tarjoaa journalisteille mahdollisuuden journalistivaihtoon toisessa Euroopan unionin maassa. Euroopan neuvosto/Euroopan unioni maksaa matkakustannukset.

 

 

 

 

 

 

3. FAOLTA PYYDETTY KOULUTUS

 

FAO:n luottamusmies Ingrid Svanfeldt koulutti liiton Mitä on olla free? -koulutuksissa.

Hän osallistui myös mm. Publicis förbundet -seminaariin Helsingin Arcadassa ja Journalistiliiton ruotsinkieliseen seminaariin Turussa. Ruotsinkielisissä seminaareissa on keskusteltu paljon ruotsinkielisen median tulevaisuudesta. Tilaisuuksiin kutsutut johtajat eivät pystyneet lupaamaan tai sanomaan mitään hyvin positiivista, mutta he olivat avoimia keskustelulle ja ehdotuksille.

 

 

 

VIII FAO:N HALLITUS

 

Hallituksen kokoonpano ennen 21.3. pidettyä vuosikokousta: Puheenjohtaja Kirsi Mattila, varapuheenjohtaja Päivi Mustajärvi ja sihteeri Turkka Syrjäläinen.  Muut hallituksen jäsenet: Nina Donner, Tiina Harpf, Michael Hutchinson-Reis, Ingrid Svanfeldt, Olli Pellikka ja Sanna Väre. Varajäsenet: Aune Waronen, Anna Karatvuo, Tiina Madisson ja Päivi Väntönen.

 

Vuosikokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Mattila. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaalissa valittiin yhdistyksen hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi Inkeri Alatalo, Nina Donner, Michael Hutchinson-Reis, Kirsi Lassila, Miika Lauriala, Päivi Mustajärvi, Ari Ojanperä ja Sanna Väre. Varajäseniksi valittiin Juha Hakala, Tiina Harpf (erosi hallituksesta lokakuussa), Tiina Madisson ja Aune Waronen.

 

Hallitus kokoontui vuoden aikana yksitoista kertaa.

 

 

 

IX JÄRJESTÖTOIMINTA

 

Toimimme aktiivisesti yhteistyössä alan muiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Esimerkiksi vuosikokouksessa 21. maaliskuuta Helsingin Pressiklubilla olivat vieraina RTTL:n varapuheenjohtaja ja MOT:n puheenjohtaja Sari Korpela-Välisaari sekä YMT:n puheenjohtaja Teija Voudinmäki. He esittivät yhdistystensä terveiset vuosikokoukselle. Paikalla olivat myös freetyön pohjoismaiset koordinaattorit Iben Danielsen ja Mikael Hjuler Tanskasta ja SJL:n työehtoasiamies Valtteri Aaltonen.

 

 

1. TOIMINTA SJL:SSA

 

Toimintavuoden aikana nostimme johdonmukaisesti esiin freelancereita koskevia kysymyksiä.

 

Edustajat SJL:n toimielimissä

 

FAO:n edustajat SJL:n valtuustossa kaudella 2011–2014: varsinaiset jäsenet Kirsi Mattila

(henkilökohtainen varavaltuutettu Anne Karppinen), Olli Pellikka (henkilökohtainen varavaltuutettu Tiina Harpf), Irmeli Heliö (henkilökohtainen varavaltuutettu Aija Salovaara), yleisvarajäsenet Gustavo Alavedra, Anna-Liisa Haavikko ja Jaana Wiik.

 

FAO:n vuosikokouksessa SJL:n valtuustoon FAO:n edustajiksi valittiin kaudelle 2014–2018 Sanna

Väre, Ingrid Svanfeldt ja Kirsi Mattila. Väreen henkilökohtainen vara on Päivi Mustajärvi,

Svanfeldtin vara on Irmeli Heliö ja Kirsi Mattilan vara on Juha Hakala. Yleisvarajäseniksi valittiin Miika Lauriala, Inkeri Alatalo, Kirsi Lassila ja Anna-Liisa Haavikko. RTTL:n kevätedustajakokouksessa FAO:n edustajat vahvistettiin.

 

FAO:n edustaja SJL:n hallituksessa oli Anna-Liisa Haavikko (2011–2014). Anna-Liisa Haavikko oli myös SJL:n tekijänoikeusvaliokunnan puheenjohtaja.

 

Anna-Liisa ei asettunut enää ehdolle liiton hallitukseen toiseksi nelivuotiskaudeksi. FAO esitti RTTL:lle Kirsi Mattilaa RTTL:n edustajaksi SJL:n hallitukseen. Kirsi Mattila valittiin RTTL:n edustajana SJL:n hallitukseen. Näin FAO:lla on myös kaudella 2015–2018 edustaja liiton hallituksessa. Kirsi Mattilan henkilökohtainen vara Juha Hakala nousi valtuuston varsinaiseksi jäseneksi.

 

Freeneuvottelukunnassa FAO:n edustajana oli Kirsi Mattila. Valiokunta järjesti Yksin vai yhdessä? -tilaisuuden 24. huhtikuuta erilaisista freetyön muodoista; yksinyrittämisestä, osuuskunnasta ja kollektiivista.

 

Yhdistyspäivät

 

Liiton Yhdistyspäivät järjestettiin 8.-9. huhtikuuta Hotelli Presidentissä Helsingissä.

 

Kevätvaltuusto

 

Liiton kevätvaltuusto järjestettiin 15.–16.5. Hotelli Pasilassa Helsingissä. FAOn varsinaiset edustajat olivat Irmeli Heliö, Kirsi Mattila ja Olli Pellikka. Koska Pellikka oli jäänyt eläkkeelle, hänen henkilökohtainen varansa Tiina Harpf osallistui valtuustoon.

 

Syysvaltuusto

 

SJL:n syysvaltuustossa aloittivat uudet edustajat seuraavan 4-vuotiskautensa. FAO:a edustivat Kirsi Mattila, Ingrid Svanfeld ja Anna-Liisa Haavikko. Haavikko oli paikalla varsinaisen edustajan Sanna Väreen ja tämän henkilökohtaisen varan Päivi Mustajärven ollessa estyneitä.

 

Uusi valtuusto kokoontui ensimmäisen kerran joulukuun 10.-12. päivinä. Valtuuston ns. vaihtokokouksessa valittiin liitolle puheenjohtaja ja hallitus seuraavalle nelivuotiskaudelle ja lisäksi linjattiin toimintaa valtuustokauden talous- ja toimintaohjelmalla.

 

Anna-Liisa Haavikko FAO:sta oli ollut kuluneen nelivuotiskauden SJL:n hallituksessa RTTL:n edustajana. Anna-Liisa ei asettunut enää ehdolle ja FAO esitti RTTL:lle Kirsi Mattilaa uudeksi edustajaksi. RTTL:n hallituksen kokouksessa 28.11. Kirsi Mattila valittiin Jyrki Saarikosken ja Sari Korpela-Välisaaren kanssa RTTL:n ehdokkaiksi SJL:n hallitukseen.

 

Suomen Journalistiliiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin graafikko Hanne Aho. Hän sai vaaleissa 45 ääntä. Kahdeksan vuotta liittoa luotsannut puheenjohtaja Arto Nieminen sai 32 ääntä. Aho aloittaa kautensa 1.1.2015.

 

SJL:n hallitukseen kaudelle 2015-2018 valittiin RTTL:stä 1. varapuheenjohtajaksi Pike Epstein ja jäseniksi Kirsi Mattila, Sari Korpela-Välisaari ja Jyrki Saarikoski. Kirsi Mattilan lisäksi hallituksen toinen freelancer on 2. puheenjohtajaksi valittu Heikki Jokinen SFJ:sta. Hän sai paikkansa äänestyksen kautta.

 

Kirsi Mattilan valintaa SJL:n hallitukseen tuki erityisesti YMT, joka luopui omasta ehdokkaasta ja asettui FAO:n Kirsi Mattilan taakse.

 

Valtuustossa oli päätettävänä myös jäsenmaksukorotus, joka herätti kiivasta keskustelua. Äänestyksessä hallituksen esitys jäsenmaksun korottamisesta voitti. Koska puheenjohtaja siirtyi hallitukseen, siirtyy Juha Hakala Kirsi Mattilan henkilökohtaisena varajäsenenä valtuustoon. Valtuuston seuraava kokous 21.-22.5.2015.

 

 

2. FAO RTTL:SSA

 

Edustus hallituksessa ja valiokunnissa

 

RTTL:n hallituksessa FAO:n edustajat olivat Tiina Harpf ja Päivi Väntönen.  Tiinan vara oli Päivi Mustajärvi ja Päivi Väntösen vara oli Kirsi Mattila. Sekä Harpf että Väntönen erosivat FAO:sta kesken kauden.

 

Syysedustajakokouksessa RTTL:n hallitukseen valittiin FAO:sta Miika Lauriala ja Sanna Väre; heidän varoikseen valittiin Inkeri Alatalo ja Juha Hakala. He aloittavat RTTL:n hallituksessa vuoden 2015 alussa.

 

Vuosikokouksessa valittiin RTTL:n edustajakokoukseen varsinaisiksi edustajiksi Aune Waronen, Sanna Väre ja Michael Hutchinson-Reis. Varaedustajiksi valittiin Tiina Madisson, Irmeli Heliö ja Ari Ojanperä.

 

FAO:n edustus RTTL:n valiokunnissa:

Tekijänoikeusvaliokunta: Anna-Liisa Haavikko ja Tiina Harpf

Viestintäpoliittinen valiokunta: Aune Waronen  ja Päivi Väntönen

Tiedonjulkistamispalkintotyöryhmä: Kirsi Mattila

Koulutusrahaston hoitokunta: Tiina Harpf; syysedustajakokouksessa valittiin uudeksi edustajaksi Nina Donner

Tiedotustoimikunta: Kirsi Mattila

 

Kevätedustajakokous

 

RTTL:n Kevätedustajakokous pidettiin 11. huhtikuuta RTI:n auditoriossa. Kevätedustajakokous vahvisti FAO:n esittämät edustajat liiton valtuustoon: kaudella 2014–2018 FAO:a edustavat Sanna Väre, Ingrid Svanfeldt ja Kirsi Mattila. Väreen henkilökohtainen vara on Päivi Mustajärvi, Svanfeldtin vara on Irmeli Heliö ja Kirsi Mattilan vara on Juha Hakala. Yleisvarajäseniksi valittiin Miika Lauriala, Inkeri Alatalo, Kirsi Lassila ja Anna-Liisa Haavikko.

 

Kevään Viisikkopäivä 14.5.

 

Viisikkopäivä järjestettiin 14. toukokuuta Suomenlinnassa. Sanna Väre, Tiina Madisson, Kirsi Mattila ja luottamusmies Ingrid Svanfeldtolivat paikalla.

 

Ensimmäisen puheenvuoron jäsenpohjan laajentamisesta ja muista ajankohtaisista asioista käytti Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen. Esillä oli myös Ylen ja MTV:n tessien yhdistämisen eteneminen. Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton (Teme) toiminnanjohtaja Raimo Söder puhui Temen ja SJL:n yhteistyöstä ja Elokuva ja tv-työtä koskevan sopimuksen tulevaisuudesta. Päivät huipentuivat paneelikeskusteluun median murroksesta ja journalismin tulevaisuudesta, keskustelijoina mm. toimittaja Saska Saarikoski Helsingin Sanomista. Saarikoski ihmetteli, miksi Yleisradiokin kyttää ”klikkauksia” ohjelmistolleen, vaikkei sen mainosrahoitteisten medioiden tapaan tarvitsisi niistä välittää.

 

Puheenjohtajien lounastreffit

 

Puheenjohtaja Ari-Pekka  Sirviö tapasi yhdistysten puheenjohtajia jo perinteeksi muodostuneilla lounastreffeillä 28. tammikuuta. Esillä oli SJL:n puheenjohtajavaali ja SJL:n uuden hallituksen valinta.

 

Tukimiespäivät 26.-27.9. Aulangolla

 

Sanna Väre ja Miika Lauriala osallistuivat päiville. Pääaiheita olivat Ylen yt-neuvottelut ja MTV:n yhtiöjärjestelyt. Tilaisuudessa oli myös puheenjohtajapaneeli. Freelancereiden asemasta puhuttiin tällä kertaa vähän.

 

Syysedustajakokous 28.11.

 

RTTL:n edustajakokous pidettiin RTI-talon auditoriossa. FAOn edustajista paikalla olivat Sanna Väre ja Michael Hutchinson-Reis. Paikalla oli myös puheenjohtaja.

 

Edustajakokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat kuten toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2015 sekä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallitusten jäsenten vaali kaudelle 2015-2016. Ari-Pekka Sirviö jatkaa puheenjohtajana. Varapuheenjohtajiksi valittiin YMT:n Aura Neuvonen ja MOT:n Sari Korpela-Välisaari. Sääntöjä muutettiin niin, että jatkossa RTTL:ssa on kaksi varapuheenjohtajaa. FAO:a RTTL:n hallitukseen valittiin edustamaan Miika Lauriala ja Sanna Väre; heidän varoikseen valittiin Inkeri Alatalo ja Juha Hakala.

 

 

3. YHTEISTYÖ SFJ:N KANSSA

 

SFJ:n uusi puheenjohtaja Hanna-Kaisa Hämäläinen oli FAO:n vieraana hallituksen kokouksessa 19. toukokuuta. Tilaisuudessa tutustuttiin ja keskusteltiin yhteistyömahdollisuuksista. Erityisesti puhuttiin mahdollisuudesta edistää koulutusyhteistyötä. Myös freeluettelon uudistamishankkeesta keskusteltiin.

 

Hanna-Kaisa Hämäläinen ja Kirsi Mattila tekivät yhteistyötä Journalistiliiton järjestämän Freeseminaarin valmisteluissa. He suunnittelivat ja vetivät yhdessä tilaisuuden matchmakingin.

 

Joulukuussa kysyimme SFJ:n halukkuutta allekirjoittaa kannanotto ylimääräisen sanomalehtimieseläkkeen palauttamiseksi, otsikolla ”Ylimääräistä sanomalehtimieseläkettä tarvitaan siinä kuin ylimääräistä urheilijaeläkettäkin”. SFJ:n uusi puheenjohtaja Hanna-Kaisa Hämäläinen allekirjoitti kannanoton.

 

 

4. YHTEISTYÖ YMT:N KANSSA

 

Yhteistyö Yhdistyneiden mediatyöntekijöiden YMT:n kanssa jatkui hedelmällisenä. Syksyllä järjestettiin kaksi yhteistä tilaisuutta: Röörit auki -tilaisuus 3. syyskuuta ja elokuvatapahtuma 30. lokakuuta.

 

YMT tuki FAO:n edustajan Kirsi Mattilan saamista RTTL:n edustajaksi Journalistiliiton. hallitukseen. Kirsi Mattila on sitoutunut pitämään freelancereiden asioiden lisäksi esillä tuotantoyhtiöissä ja oppilaitoksissa työskentelevien asioita. Luonteva yhteistyökuvio syntyy myös siitä, että alan opiskelijat ohjautuvat useimmiten FAO:on, kun YMT:ssä ovat alan opettajat.

 

 

 

5. TALOUS

 

FAO:n budjetti on ollut parin vuoden ajan samalla tasolla. Varat tulevat jäsenmaksupalautuksista. Suurin kuluerä ovat palkat ja palkkiot, joiden osuus budjetista on yli kolmasosa. Vuoden 2014 budjetissa oli noin 2000 euron pääoman vaje. FAO haki RTTL:lta tasokorotusta vuoden 2015 budjettiin. RTTL:n työvaliokunnan ehdotuksesta hallitus päätti, että FAO:lle jaetaan ylimääräistä osastotukea 2000 euroa.

 

FAO:n toiminta jatkuu entisessä laajuudessa vuonna 2015.

 

.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *