Vuosikertomus 2013

VUOSIKERTOMUS 2013
Freelance-ammattiosasto FAO ry

1. YLEISTÄ

FAO:n toiminta on vapaiden, ammattimaisesti radio- ja televisiotyötä tekevien journalistien edunvalvontaa sekä yhteistyötä alan muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 384 jäsentä. Vuoden alussa jäseniä oli vielä 405. Jäsenmäärä on siis jatkanut vuonna 2011 alkanutta pienenemistään.

Yleisradion rahoituskriisi päättyi, kun Yle-vero astui voimaan vuoden 2013 alusta. Tällä ei kuitenkaan ollut positiivista vaikutusta freelancereiden työtilaisuuksiin. Yhtyneet-sopimuksella työskentelevien freelancerien työt vähenivät edelleen. Toisaalta itsenäisten tv-tuotantoyhtiöiden töiden on luvattu lisääntyvän, ja tätä kautta myös freelancereiden on mahdollista saada uusia työtilaisuuksia.

Kaiken kaikkiaan freelancerien työmahdollisuuksia ovat kuitenkin heikentäneet monet tekijät. Vakituisten toimittajien irtisanomiset ovat jatkuneet ja siten alalle on tullut uusia ihmisiä, jotka yrittävät elättää itsensä freelancereina. Työmarkkinoita vääristää myös se, että media-alan koulutuksessa on edelleen ylitarjontaa ja palkattomien työharjoittelijoiden käyttö jatkuu.

Myös keskustelu itsensä työllistäjien asemasta työmarkkinoilla jatkui. Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien henkilöiden sosiaaliturvaa selvittänyt työryhmä luovutti ehdotuksensa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle lokakuussa. Esitys oli pettymys, sillä se ei sisältänyt sosiaaliturvan kehittämistä kokonaisuutena.  Sosiaaliturvatyöryhmän merkittävin ehdotus koskee työntekijöiden työeläkelain (TyEL) soveltamista myös ilman yritystä toimivan henkilön tekemään työhön. Tämä koskisi käytännössä esimerkiksi toimeksiantosuhteessa olevia freelancereita, joilla ei ole yrittäjien eläkelain (YEL) mukaista vakuutusta. Esitys oli erimielinen, joten senkin toteutuminen lopulta lainsäädännössä on auki.

Työryhmän työssä ei myöskään otettu kantaa työnteon trendinomaiseen muutokseen, jossa työtä tekevä voi saman päivän aikana tehdä palkkatyötä, olla yrittäjä, saada apurahaa tai opiskella. Journalistiliitto korostaakin, että työlainsäädäntöä olisi kehitettävä niin että työsuhteen määritelmä laajenisi vastaamaan muuttuneita työmarkkinoita.

FAO:n loppuvuotta leimasivat Yleisradion kanssa käydyt työehtosopimusneuvottelut.

2. EDUNVALVONTA

Työehtosopimusneuvottelut

Jo alkuvuodesta hallitus valitsi Yhtyneet-sopimuksen uudistamistyöryhmän ja käytännössä samalla tes-neuvottelukunnan jäsenet. Ryhmään valittiin liiton edustajana työehtoasiamies Valtteri Aaltonen ja FAO:sta Anna-Liisa Haavikko, Kirsi Mattila, Päivi Mustajärvi ja luottamushenkilö Marja Kurikka; myöhemmin toiseksi kääntäjäjäseneksi neuvottelukuntaan varmistui Juha Hakala. Kun Marja Kurikka vakinaistettiin toukokuussa, sovittiin, että syksyn ylimääräisessä jäsenkokouksessa valittava uusi luottamusmies tulisi hänen tilalleen. Ingrid Svanfeldt valittiin luottamusmieheksi ja hän tuli mukaan työryhmätyöhön. Myöhemmin hallitus päätti vielä täydentää työryhmää av-kääntäjien osalta Maria Kynsijärvellä.

Valtteri Aaltonen, Kirsi Mattila, Anna-Liisa Haavikko ja kääntäjien edustaja Päivi Mustajärvi kokoontuivat ensimmäisen kerran 20. elokuuta. Tämän jälkeen ryhmä tapasi keskenään erilaisissa kokoonpanoissa yhteensä seitsemän kertaa ja hioi esityksiä sähköpostin välityksellä. Ylen edustajia (Sami Toiviainen, Liisa Kähkönen, Margetta Kitti) neuvottelukunta tapasi viisi kertaa 8.10., 11.10., 15.10., 21.10 ja 23.10.. Valtteri Aaltonen ja Sami Toiviainen tapasivat lisäksi pariin otteeseen neuvottelujakson aikana.

Syyskuun aikana työryhmä toteutti jäsenkyselyn, jossa se kysyi jäsenistön toiveita Yhtyneet-sopimuksen uudistamiseksi. Kysely paljasti mm., että Yleisradio teetti freelancereilla töitä hankintasopimuksilla, vaikka freelancereiden työn pitäisi aina olla työsuhteista työtä. Ongelmia oli myös tullut siitä, ettei nettiin tehtävää työtä aina mielletty Yhtyneet-sopimuksen piiriin kuuluvaksi. Ohjelmien määrittelyssä eri tariffiluokkiin oli myös ollut ongelmia. Kyselyn tulokset olivat työryhmän työn apuna esityksiä muokattaessa.

27. syyskuuta oli muiden sopimusosapuolten tapaaminen. Tes-neuvottelukuntaa ja Journalistiliittoa edustivat Valtterin lisäksi puheenjohtaja ja Juha Hakala. Muista sopimusosapuolista paikalla oli Suomen Radio- ja TV-selostajat ry:n, Suomen Tietokirjailijat r.y.:n ja Suomen Kirjailijaliitto ry:n edustajat. Neuvotteluja koskevia erityisiä toiveita ei tullut esiin.

Yhtyneet-sopimuksesta neuvoteltiin samassa aikataulussa Ylen ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen kanssa. Yleisradion tarkoitus siirtyä Academic Work -vuokratyövoiman käyttöön toi oman lisänsä neuvotteluihin.

Yleisradion freelancereita koskeva Yhtyneet-sopimus ja siihen liittyvä kääntäjien erillissopimus saatiin solmittua 23.10. ja Journalistiliiton valtuusto hyväksyi sopimuksen 25.10.. Myös kaikki sopijaosapuolet allekirjoittivat sopimuksen. Neuvottelutulos kattaa ajan 1.1.2014–30.11.2016.

Neuvottelut käytiin tiukassa aikataulussa, sillä Journalistiliitto oli päättänyt selvittää mahdollisuuden olla mukana keskitetyssä palkkaratkaisussa. Aikataulun tiukentumisen vuoksi Yhtyneet-sopimusta ei onnistuttu uudistamaan niin paljon kuin etukäteen oli toivottu, mutta joitakin uudistuksia saatiin kuitenkin tehtyä ja uudistamistyötä jatketaan myös neljässä työryhmässä.

Keskitetyn palkkaratkaisun vuoksi ei ollut mahdollista ajaa uudistuksia, joilla olisi ollut kustannusvaikutusta. Alun perin FAO:lla oli esimerkiksi esitys, jonka mukaan Ylen työterveyshuolto laajenisi koskemaan niitä freelancereita, jotka tekevät huomattavan paljon töitä juuri Yleisradiolle. Tämä esitys oli tässä vaiheessa pakko jättää odottamaan parempia aikoja.

Tärkein tavoite freelancereiden neuvotteluissa oli kääntäjien aseman turvaaminen, ja se saavutettiin. Kääntäjien erillissopimus on voimassa seuraavankin 3-vuotisen sopimuskauden. Sopimus takaa 81 prosenttia Yleisradion käännöstöistä Yhtyneet-kääntäjille.

Sopimukseen saatiin myös muutamia merkittäviä tarkennuksia. Kun MTV oli kuluneen vuoden aikana pyrkinyt kiistämään Yhtyneet-sopimuksen aseman työehtosopimuksena, halusimme, että sopimuksesta kävisi kiistattomasti ilmi, että kyse on työehtosopimuksesta. Neuvotteluissa Yleisradion kanssa ensimmäisen pykälän sana ”sopimus” muutettiin  ”työehtosopimukseksi”.

Koska verkkoon tehtävien ohjelmien määrä lisääntyy, Yhtyneet-sopimuksessa ei enää puhuta radioon tehtävästä työstä vaan audiotyöstä; televisioon tehtävä työ muutettiin vastaavasti audiovisuaaliseksi työksi. Ajatus on, että Yhtyneet-sopimusta sovelletaan myös silloin, kun jakelualusta on joku muu kuin perinteinen radio tai televisio.

Vuoden aikana oli tullut ilmi useita tapauksia, joissa Yleisradio oli maksanut freelancerille hankintapalkkioita. Kaiken Ylelle tehtävän freelancertyön pitäisi kuitenkin olla työsuhteista ja näin ollen Yleisradion tulee huolehtia eläkemaksuista ja muista työn sivukuluista. Jatkossa Yleisradion on entistä vaikeampi tarjota freelancerille hankintasopimusta, sillä  saimme Yhtyneet-sopimukseen tarkennuksen, jonka mukaan yhtiön on etukäteen ilmoitettava henkilölle, jos kyseessä on hankinta eikä työsuhteinen työ.

Etukäteen FAO:ssa oli pohdittu mahdollisuutta luopua lisistä ja leipoa lisät suoraan palkkiotariffeihin.  Jäsenistölle tehty kysely osoitti kuitenkin, että on töitä, joissa lisät ovat tarpeellisia. Koska Yle on kuitenkin soveltanut kyseistä kohtaa heikosti, sopimukseen tuli tarkennus, jonka mukaan lisäkorvaus on maksettava aina, kun työn teettäjän on täytynyt tietää, että työ edellyttää sen tekemistä sunnuntaina tai ilta- tai yöaikaan, samoin korvaus on maksettava, kun sen tekemisestä mainittuina aikoina on sovittu etukäteen. Tämän tyyppisistä asioista sopimista helpottaa myös FAO:n kotisivuilta löytyvä lomake, jonka voi käydä työn tilaajan kanssa yhdessä läpi.

Sopimukseen tuli tarkennus myös niissä tapauksissa, kun sopimuksesta ei löydy suoraan sopivaa palkkiotariffia tehtävälle työlle. Jos työ on vaativuudeltaan kahden palkkioperusteen välissä ja lähin soveltuva palkkio on näistä alempi, on palkkiota korotettava henkilökohtaisen työsuorituksen, tehtävän tavallisuudesta poikkeavan vaativuuden tai työhön tarvittavan ajan perusteella.

Sopimuksen pykälä 10 uudistui, sillä joukko erinäisiä töitä niputetaan jatkossa saman 19,75 euron tuntipalkan alle: musiikki-ilmoitusten tekemisestä ja muusta raportoinnista, tv-ohjelman esittelytrailerin tekemisestä, internetiin tehtävästä työstä, sosiaalisessa mediassa tehtävästä työstä ja osallistumisesta asiantuntijana kokouksiin maksetaan jatkossa tuntikorvaus.

Sekä käännös- että ohjelmatekstitysliitteen (aikaisemmin kuulovammaistekstitysliite) tuntityöt määriteltiin uudestaan niin, että odotusajalta maksetaan alhaisempaa 15,15 euron tuntikorvausta ja korkeampaa 19,75 euron tuntikorvausta maksetaan muulta tilaajan edellyttämältä työltä, johon ei voida soveltaa mitään muuta sopimuksessa määriteltyä maksuperustetta.

Audioliitteeseen tuli uusi tariffi, joka koskee reportaasia. Jäsenistön parissa tehty kysely osoitti, että haastatteluraporttia on käytetty huomattavasti suuritöisempienkin radiojuttujen kohdalla. Uudessa reportaasin määritelmässä todetaan muun muassa, että se edellyttää perehtymistä ja havainnointia aiheesta ja se voi analysoida ilmiöitä tai tarjota elämyksiä käyttäen esimerkiksi monipuolista äänimaailmaa. Palkkio on viiteen minuuttiin asti 230 euroa ja kultakin seuraavalta minuutilta 28 € minuutti. Ajankohtaishaastattelusta maksetaan 50 prosentin korotus haastattelijalle, silloin kun haastateltava on vieraskielinen.

Palkankorotukset ovat keskitetyn palkkaratkaisun mukaiset. Ensimmäinen palkkioiden korotus tapahtuu 1.5.2014 ja siinä 20 euroa muutetaan 0,8 prosentin korotuksiksi niin tariffeihin kuin lisiinkin. Toinen palkkioiden korotus on 0,4 prosenttia ja tapahtuu 1.5.2015.

Työryhmätyöt

Neljä asiaa jäi työehtosopimusneuvottelujen tuloksena työryhmätöiksi.

Ensinnäkin sovittiin työryhmästä, jonka tehtävä on 31.8.2015 mennessä editoida sopimuksen kieliasu. Työryhmään valittiin Valtteri Aaltonen Liitosta ja Päivi Mustajärvi ja Kirsi Mattila FAOsta.

Toisen työryhmän tehtävä on 31.8.2014 mennessä selvittää keinoja sen edistämiseksi, että vähimmäispalkkion päälle henkilökohtaisen osaamisen tai muun työehtosopimuksessa mainitun kriteerin perusteella maksettava henkilökohtainen lisä tulisi laajempaan käyttöön. Työryhmän työhön liittyen yhtiö kehittää Yhtyneet-sopimuksen mukaisten palkkioiden tilastointia. FAO:n hallitus valitsi työryhmään Ingrid Svanfeldtin ja Anna-Liisa Haavikon. Valtteri Aaltonen on mukana tarvittaessa kutsuttavana asiantuntijana.

Kolmannen työryhmän tehtävä on 31.1.2014 mennessä selvittää liitteen 2 (audiovisuaalisen työn liite, entinen tv-liite) kohtien 6 (pienimuotoinen dokumentti ja reportaasi) ja 7 (dokumenttiohjelma) ja ohjelmateknisen työn korvausten. Työryhmän työn perusteella voidaan työehtosopimukseen tehdä tarvittavat muutokset sopimuskauden aikana. Työryhmään valittiin Liitosta Valtteri Aaltonen ja FAO:sta Kirsi Mattila, Yleisradiota edustavat Sami Toiviainen, Liisa Kähkönen ja Pekka Heikura Työryhmä ehti kokoontua vuoden 2013 aikana yhden kerran, 16. joulukuuta.

Neljännen työryhmä tehtävänä on 31.5.2014 mennessä valmistella ohjelmatekstitysliitteen (liite 7, entinen kuulovammaistekstitysliite) uudistaminen ja ajantasaistaminen. Työryhmän työn perusteella voidaan työehtosopimukseen tehdä tarvittavat muutokset sopimuskauden aikana. Työryhmään valittiin liiton edustajana Valtteri Aaltonen ja FAO:sta Nina Donner sekä Mirjami Ylinen.

Kokemuslisän soveltamisohje

Yhtyneet-sopimuksen TES-neuvotteluissa 2010 sovittiin, että kokemuslisäjärjestelmän toimivuutta selvittävän työryhmän on saatava työnsä valmiiksi 30.4.2013 mennessä. Vuonna 2013 ryhmä uudistettiin ja siihen valittiin Marja Kurikka, Kirsi Mattila ja Anna-Liisa Haavikko. SJL:stä mukana oli Valtteri Aaltonen, ja Yleisradiosta Liisa Kähkönen ja Sami Toiviainen.

Työryhmän määräpäivään mennessä saatiin Yleisradion kanssa neuvoteltua soveltamisohjeen kokemuslisälle. Ohjeen mukaan viiden vuoden työskentely vastaavissa tehtävissä oikeuttaa vähintään viiden prosentin kokemuslisän maksamiseen. Ohje määrittelee siis vähimmäistason. Jos kokemusta on selvästi enemmän, kokemuslisänkin kuuluu olla suurempi. Asiasta on tiedotettu Yleisradion tuottajille.

Koulutustilaisuus Ylen tuottajille

Koulutustilaisuuden järjestäminen Yleisradion esimiehille Yhtyneet-sopimuksesta ja sen soveltamista siirtyi seuraavaan toimintavuoteen.

Av-kääntäjien edunvalvontatilanne

Tärkeä tavoite Yhtyneet-sopimusneuvotteluissa oli av-kääntäjien aseman turvaaminen omalla erillissopimuksella. Sopimus takaa 81 prosenttia Yleisradion käännöstöistä freekääntäjille.

Tämä on tärkeää, sillä muuten av-käännösalalla tehdään paljon halpatyötä. Jos Ylen kääntäjillä ei olisi erillissopimusta, olisi vaara, että Yleisradiokin alkaisi ostaa käännöksiä hintoja polkevilta käännöstoimistoilta.

Edellisen vuoden lopussa eli lokakuussa 2012 MTV oli ulkoistanut koko käännöstoimintansa Broadcast Text Internationalin tytäryhtiölle. BTI on tunnettu surkeista palkkioistaan ja kääntäjien pakottamisesta yrittäjiksi. Yrityskaupassa kääntäjät siirtyivät BTI Internationalin palvelukseen vanhoin ehdoin, mutta sopimukset olivat päättymässä jo helmikuun 2013 lopussa. Kun BTI ei vastannut Journalistiliiton ja kääntäjien neuvottelupyyntöihin, yli sata yrityskaupassa siirtynyttä av-kääntäjää irtisanoutui BTI Internationalista.

Tästä alkoi taistelu yleissitovan työehtosopimuksen saamiseksi alalle. Vaikea tilanne johti siihen, että kääntäjien rivit repesivät ja muutamat kääntäjät tekivät oman sopimuksen MTV:n kanssa.

Tässä tilanteessa Journalistiliitto aloitti neuvottelut useiden käännöstoimistojen kanssa sopiakseen vähimmäisehdot MTV Oy:n käännöstöistä. Sopimukseen päästiin Pre-Text Oy:n, Rosmer International osuuskunnan, Stellar Text Oy:n ja SDI Media Oy:n kanssa. MTV on puolestaan sitoutunut käyttämään näitä ns. ”reiluja” käännöstoimistoja. Kääntäjien palkkataso on kuitenkin pudonnut peräti 40 prosenttia.

Varsinaiset TES-neuvottelut jatkuvat näiden neljän käännöstoimiston kanssa, BTI on alusta asti jättäytynyt neuvotteluiden ulkopuolelle. Neuvotteluiden pohjana on jo olemassa oleva käännöstoimistojen työehtosopimus, jonka on toistaiseksi allekirjoittanut ainoastaan kotimainen käännöstoimisto Pre-Text Oy. MTV:n ulkoistettua kääntäjänsä Yhtyneet-sopimuksen mukaiset työehdot ovat voimassa enää vain Yleisradiossa. Sopimukseen pääseminen on vaikeaa, sillä av-käännöstöiden palkkaerot ovat huikeat. Yhtyneet-sopimus takaaYleisradion free-kääntäjille asianmukaisen palkkatason, joka on noin puolet parempi kuin se, mitä useimmat käännöstoimistot tällä hetkellä noudattavat. FAO:n hallituksen jäsen Sanna Väre on osallistunut neuvotteluihin.

Freeluottamusmies ja työehtoasiamies

Marja Kurikka toimi FAO:n luottamusmiehenä toukokuun loppuun asti. Hänet oli kuitenkin vakinaistettu toukokuun alussa ja kesä-syyskuun ajan FAO:n varaluottamusmies, puheenjohtaja Kirsi Mattila hoiti luottamusmiehen tointa.

5. syyskuuta Hotelli Helkassa Helsingissä järjestetyssä ylimääräisessä jäsenkokouksessa valittiin uusi luottamusmies Ingrid Svanfeldt loppukaudeksi eli vuoden 2014 loppuun.

SJL:n työehtoasiamiehenä toimi Valtteri Aaltonen.

Luottamusmiesvoimin hoidettiin normaalia neuvontaa ja riidan ratkaisua. Syksyllä luottamusmies ja työehtoasiamies osallistuivat TES-neuvottelukunnan työhön.

Kannanotto ylimääräisen sanomalehtimieseläkkeen palauttamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä valtion vuoden 2013 tulo- ja menoarvioista oli poistettu ylimääräisiä sanomalehtimieseläkkeitä koskeva määräraha. SJL ja RTTL esittivät syksyllä 2012, että ylimääräinen sanomalehtimieseläke palautettaisiin ja sitä kehitettäisiin niin, että se palvelisi entistä paremmin niitä journalisteja, joiden eläketurva on jäänyt heikoksi. Koska ylimääräisen sanomalehtimieseläkkeen poistaminen koski kuitenkin erityisen kipeästi freelancereita, FAO:n hallitus päätti esittää vuosikokoukselle oman kannanoton luovuttamista kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle. Vuosikokous kannatti esitystä. Myös SFJ:ltä kysyttiin halukkuutta tulla mukaan kannanottoon ja SFJ:n hallitus päätti olla mukana kannanotossa. FAO:n tarkoitus oli luovuttaa kannanotto henkilökohtaisesti ministerille, mutta koska henkilökohtaista tapaamista ministerin kanssa ei saatu järjestymään, lähetettiin kannanotto postitse Paavo Arhinmäelle.

Ministeriltä tuli vastaus, jonka mukaan ylimääräisen sanomalehtimieseläkkeen poistamista ei ollut vastustettu etukäteen eikä eduskuntakäsittelyn aikana. Ministerin mukaan asia oli näin ollen loppuun käsitelty. Sen sijaan työryhmissä tehdään työtä itsensä työllistäjien sosiaaliturvan parantamiseksi. FAO tiedotti asiasta SJL:n edunvalvontajohtaja Petri Savolaiselle, joka

totesi ministerin vastauksen sisältävän suoranaisia virheitä ja sanoi käyvänsä liiton puheenjohtajan Arto Niemisen kanssa vastauksen läpi. Petri Savolainen ja Arto Nieminen päätyivät liiton nimissä vastaamaan ministerille. Kirjeessä mm. todetaan, että kulttuuriministerin vastauskirje FAO:lle sisältää väärää tietoa koskien sanomalehtimieseläkkeen poistamiseen liittyvän valmistelun avoimuutta. Kirjeessä myös todetaan, että kun ministeriö vetoaa itsensä työllistäjien sosiaaliturvan parantamiseksi perustettujen työryhmien työhön, on tosiasia, että työryhmien työ ei ole edennyt.

Keväällä myös kansanedustaja, entinen FAO:n jäsen Maria Tolppanen teki kaksi freelancereita koskevaa kirjallista kysymystä. Toinen koski ylimääräisen sanomalehtimieseläkkeen palauttamista ja toinen ”Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvatyöryhmän” työtä. Hallitus kutsui Maria Tolppasen kertomaan asiasta lokakuun kokoukseen.

3. TEKIJÄNOIKEUDET

Tekijänoikeusvideo

Osallistuimme yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa Kansainväliseen tekijänoikeuspäivään 23. huhtikuuta. FAO:n hallituksen jäsenet Mirja Metsola ja Ingrid Svanfeldt tekivät yhteistyössä mediakoulu AXXELLin kanssa tekijänoikeuksiin liittyvän dokumentaarisen, tosikertomuksiin perustuvan videon; yksi tarinoista oli Mirja Metsolan. Videota samaten kuin kaikkien muidenkin Pohjoismaiden videoita olemme jakaneet netissä. Oma videomme on näytetty mm. Radio- ja tv-toimittajien liiton tilaisuudessa. Meillä on myös tulevaisuudessa mahdollisuus käyttää videoita tilaisuuksissamme ja tiedotuksessamme.

Av-valtuuksien laajentaminen

Audiovisuaalisen alan järjestöt aloittivat huhtikuussa kampanjan, joka tähtää av-valtuuksien uudistamiseen laajentamalla Kopioston av-valtuuksia. Kampanja koskee toimittajien ja ohjelmien teknisen henkilökunnan lisäksi esimerkiksi näyttelijöitä, näytelmäkirjailijoita ja elokuvan tekijöitä. Journalistiliitosta valmistelutyössä olivat mukana Anna-Liisa Haavikko, Marianne Leskinen, Petri Savolainen ja Pirjo Munck.

Uudistamisella pyritään tekijöiden aseman vahvistamiseen. Televisiot ovat auki kuntosaleissa, baareissa ja työvoimatoimiston odotustilassa. Av-valtuuksien uudistus tähtää siihen, että tekijät saisivat korvauksen, kun heidän ohjelmiaan esitetään julkisissa tiloissa. Allekirjoittamalla tekijänoikeussopimuksen jäsenet antavat Kopiostolle oikeuden hallinnoida tekijänoikeuksia ja neuvotella julkisten tilojen samoin kuin kaapeli- ja teleoperaattoreiden kanssa korvauksista.

FAO on tiedottanut meneillään olevasta uudistuksesta jäsenistölle aktiivisesti. Se on vedonnut jäsenistönsä solidaarisuuteen: vaikka ei itse uskoisi hyötyvänsä sopimuksesta, sopimus kannattaa allekirjoittaa solidaarisuudesta kollegoita kohtaan. Mitä enemmän allekirjoittajia on, sitä vakavammin otettava neuvottelijakumppani Kopiosto on, ja sitä paremmat mahdollisuudet tekijöillä on saada korvauksia teostemme esittämisestä.

Rohkaiseva esimerkki on musiikin tekijöiden tekijänoikeusjärjestön Teoston vastaava toiminta. Teosto on pystynyt neuvottelemaan korvauksista musiikintekijöille. Nyt toivomme, että Kopiosto pystyy neuvottelemaan korvauksista audiovisuaalisten teosten tekijöille.

Uusintakorvaukset

Vuoden 2010 jälkeen Yleisradio ei enää ole maksanut uusintakorvauksia uusista ohjelmista. Yhtyneet-sopimuksen mukaisista vanhoista uusinnoista Yleisradio maksaa könttäsumman, joka tilitetään vuosittain jälkikäteen Kopioston kautta. Korvaus koskee ennen vuotta 2010 ensilähetettyjä ohjelmia, jotka on uusittu vuoden 2013 aikana. Ennen 1.8.2007 ensilähetettyjen ohjelmien uusintakorvausprosentti on 50 prosenttia, ja 2008 ja 2009 ensilähetetyissä 20 prosenttia. Radiodokumentit tulivat kuitenkin vasta 1.5.2010 Yhtyneet-sopimuksen piiriin, joten niiden kohdalla uusintakorvauksia maksetaan ennen 1.5.2010 ensilähetetyistä ohjelmista ja niiden uusintakorvausprosentti on aina 50 prosenttia. Pirjo Munck on tähän asti vastannut tekijätietojen toimittamisesta Kopiostolle. Jatkossa luottamusmiehen tehtävä on hoitaa tiedot Kopiostolle.

Edustus tekijänoikeusvaliokunnissa ja -järjestöissä

FAO:n edustaja SJL:n tekijänoikeusvaliokunnassa on Anna-Liisa Haavikko. Hän toimii valiokunnan puheenjohtajana.

FAO:n edustajat RTTL:n tekijänoikeusvaliokunnassa olivat Anna-Liisa Haavikko ja Tiina Harpf. Anna-Liisa Haavikko kuului RTTL:n edustajana myös Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien yhteistyöyhdistykseen Lyhtyyn.

4. JÄSENTOIMINTA

Edellisen vuoden lopulla FAO oli tehnyt kyselyn jäsenistön toiveista koskien mm. jäsentilaisuuksia ja koulutusta. Kyselyn yhteydessä lupasimme, että otamme vastaukset huomioon vuoden 2013 toimintasuunnitelmaa laatiessamme.

Matchmaking

Vastauksissa toivottiin erityisesti matchmaking -tyyppisiä tapaamisia ja tilaisuuksia verkostoitumiseen. Jo vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin matchmaking, johon osallistui runsas parikymmentä faolaista. Kohtasimme kahdessa ryhmässä: toisessa ryhmässä kehiteltiin työprojektia ja toisessa ryhmässä omaa ammatti-identiteettiä. Kuhunkin kohtaamiseen oli aikaa kymmenen minuuttia ja kukin ehti kohdata viisi kollegaa. Tapahtuma oli onnistunut, osallistujilla oli hauskaa ja uusia tuttavuuksiakin syntyi.

Freeseminaarit

FAO:n tärkein jäsentapahtuma oli Pohjoismainen freeseminaari, josta on tarkemmin kohdassa Kansainvälinen toiminta. Koska kaikki panokset laitettiin Pohjoismaiseen seminaariin, vuonna 2013 ei järjestetty SJL:n perinteistä freeseminaaria.

Jäsenmatka 

FAO:n jäsenmatka suuntautui Viroon Tarttoon 7.–10. marraskuuta. Matkalle lähti 16 faolaista, joista kuusi oli hallituksen jäsentä tai varajäsentä

Jo menomatkalla Viking-linen laivassa järjestimme tutustumistilaisuuden, jossa keskusteltiin alan työllisyysnäkymistä, palkkiotasosta ja media-alan yleisestä kehityksestä.

Ohjelma oli jälleen korkeatasoinen. Tiina Harpf ja Tiina Madisson vastasivat jäsenmatkan järjestelyistä. Tiina Madissonin oli tarkoitus toimia matkan oppaana, mutta hän joutui sairastumisen vuoksi peruuttamaan kokonaan osallistumisensa. Tartossa asuva suomalainen, mutta viroksi kirjoittava lastenkirjailija Mika Keränen toimi kuitenkin asiantuntevana oppaana kiertoajelulla ja mm. kasvihuoneelle suuntautuneella kävelykierroksella.

Ohjelmassa oli myös mielenkiintoisia vierailuja ja kohtaamisia: Tarton yliopiston journalistiikan laitoksella oppaanamme toimi Mirja Himma ja Viron valtiollisen television Tarton toimituksessa meitä isännöi Taavi Eilat. Juhlaillallinen nautittiin perinteikkäässä Püssirohukelderissä. Ay-tapaamisessa hotellin konferenssitilassa Kirsi Mattila analysoi retkeläisten vastauksia työtilanne- ja palkkiokyselyyn ja kävi läpi syksyn TES-neuvotteluiden tuloksia;  luottamusmies Ingrid Svanfeldt puolestaan kertoi sopimusten tekemisestä ja FAO:n mahdollisuudesta auttaa pulmatilanteissa.

Elokuvailta

FAO osallistui myös Yhdistyneiden mediatyöntekijöiden YMT:n järjestämään elokuvailtaan 30. lokakuuta. Katsottavana oli Taru Mäkelän ohjaama Mieletön elokuu. Taru Mäkelä oli itse paikalla kertomassa elokuvan teosta ja vastaamassa yleisön kysymyksiin.

Kumppanuusilta

Yhdessä YMT:n kanssa järjestettiin myös Kumppanuusilta 5. marraskuuta. Ideana oli tekijöiden ja tuotantoyhtiöiden edustajien kohtaaminen. Keskustelun vetäjänä oli toimittaja Anna-Liisa Haavikko ja panelisteina Susamuruntoimitusjohtaja  Sari Isotalo, FremantleMedia Finlandin toimitusjohtajaEerika Vermilä sekä Satu ry:n  eli Suomen audiovisuaalisen alan tuottajien toiminnanjohtaja Stiina Laakso. Keskustelun teemoina olivat tuotantoyhtiöiden tulevaisuuden näkymätsekä tulevaisuuden tekijöiden että koko toimintaympäristön näkökulmasta. Keskustelu polveili läsnäolijoiden kysymysten ja huomioiden mukanakattamaan myös Yleisradion roolin tuotantoyhtiöiden kentässä. Paikalla oli runsaat 50 FAO:n jaYMT:n jäsentä ja tilaisuus koettiin erittäin tarpeelliseksi.

5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

FAO:n edustajina FAO:n ja SFJ:n yhteisessä kansainvälisessä valiokunnassa olivat Nina Donner, Tiina Harpf, Michael Hutchinson-Reis ja Tiina Madisson.

Pohjoismaisen freeyhteistyön koordinaattori Malin Wahlstedt ja Tanskan freeyhdistyksen hallituksen jäsen Hanne Fokdal Barnekow toivat tervehdyksen vuosikokoukseen 14. maaliskuuta.

Pohjoismainen freeseminaari Suomessa

Pohjoismaisen freeseminaarin järjestäminen oli kuluvana vuonna Suomen vastuulla. FAO:n ja SFJ:n kesken oli lisäksi sovittu, että FAO kantaa päävastuun seminaarin käytännön järjestelyistä. FAO valitsi Nina Donnerin hankkeen koordinaattoriksi. Nina Donnerilla oli kokonaisvaltainen vastuu järjestelyistä. Hänen johdollaan valittiin muun muassa kokouspaikka ja kartoitettiin mahdollisia luennoitsijoita. Hän vastasi myös yhteydenpidosta esiintyjien kanssa ja sopimusten tekemisestä eri tahojen kanssa. Pirjo Munck RTTL:n toimistosta oli laatimassa budjettia ja auttoi kaikissa käytännön järjestelyissä. FAO:sta seminaaria valmistelevassa työryhmään valittiin lisäksi Carina Chela, Tiina Harpf ja Turkka Syrjäläinen sekä puheenjohtaja Kirsi Mattila. Vuosikokouksessa 14. maaliskuuta Carina Chela luopui hallituksen jäsenyydestä ja jätti myös työryhmän. Tiina Madisson ja Airi Leppänen osallistuivat myös työryhmän työhön. Myös SFJ:n edustajat osallistuivat ohjelman laatimiseen ja alustajien valintaan.

Pohjoismaisessa freeseminaari järjestettiin 14.-16. kesäkuuta Kirkkonummen Majvikissa. Seminaariin osallistui 91 freelancetoimittajaa kaikista Pohjoismaista; myös Islannilla oli edustaja paikalla. FAOsta seminaariin osallistui 21 jäsentä. Kymmenen yhdistyksen jäsentä sai seminaaria varten JOKES-stipendin.

Seminaarin teema oli Beyond the Borders. Raja-teemaan päädyttiin heti suunnittelutyöryhmän ensimmäisessä kokoontumisessa. Teeman alle mahtui monia ilmiöitä; erityisesti panostettiin Venäjä-uutisointiin ja ihmisoikeuskysymyksiin. Myös median murros oli yksi rajateeman alla käsitellyistä aiheista. Seminaarissa esitetty dokumenttielokuva Kovasikajuttu puolestaan rikkoi sekin omalla tavallaan rajoja kertoessaan punk-bändistä, jonka kaikki muusikot olivat kehitysvammaisia. Aihealueesta ”The Need for Professional Inter-Cultural Competencies” vastasi FAO:n hallituksen jäsen Michael Hutchinson-Reis. Hän ja toinen FAO:n hallituksen jäsen Anna Karatvuo juonsivat iltajuhlan. Illallisella seminaariväkeä ilahdutti kansanlauluyhtye Inehmo, jossa laulaa FAO:n jäsen Mirja Metsola. Perinteisen laulukilpailun voitti Ruotsin joukkue. Iltajuhlassa tanssittiin Eternal Erectionin tahdittamana.

Seminaaria edeltävään  freeyhdistysten hallitusten kokoukseen Top-meetingiin 13.6. Koko-teatterin tiloissa Helsingin Hakaniemessä ja 14.6. Majvikissa osallistui kuusi faolaista: Nina Donner, Tiina Harpf, Michael Hutchinson-Reis, Kirsi Mattila, Mirja Metsola ja Olli Pellikka. Kokouksessa oli esillä mm. av-kääntäjien tilanne Suomessa. Lisäksi keskusteltiin palkkiolaskurin kehittämisestä ja siitä, miten kertoa jäsenille, millaista palkkiopolitiikkaa eri ostajat harjoittavat.

Seminaarin jälkeisessä purkutilaisuudessa ruotsalaiset toivat esille ongelmaksi koetun nuorten osallistujien vähäisyyden. Asiasta keskusteltiin, mutta yhteistä näkemystä syistä tai parannuskeinoista tilanteeseen ei esitetty. Lisäksi Ruotsin freelanceryhdistys, jonka vuoro oli järjestää seuraava seminaari, kertoi hankalasta taloudellisesta tilanteestaan. Yhdistyksen edustajat olivat epävarmoja siitä, miten he selviytyisivät vuoden 2014 seminaarin järjestämisestä. Tässä vaiheessa tanskalaiset kertoivat voivansa järjestää seuraavan seminaarin, jos ruotsalaiset haluavat perääntyä järjestämisvastuusta. Asia jäi vielä tässä vaiheessa auki, mutta seuraavaan Minitop-meetingiin mennessä Tanska vahvistui seuraavan Pohjoismaisen freeseminaarin järjestäjäksi.

Minitop-meeting 

Minitop-meetingiin Tanskassa 15.-16. marraskuuta osallistuivat FAO:sta Michael Hutchinson-Reis, Tiina Harpf, Tiina Madisson ja Olli Pellikka. Kokouksessa oli keskustelut Suomen työehtosopimusneuvotteluista. Suomen jakaantuminen kahteen freeyhdistykseen oli herättänyt kummastusta muiden Pohjoismaiden edustajissa. SFJ:n Heikki Jokisen aloitteesta Pohjoismaisten freeseminaarien järjestämistiheydestä; Jokinen esitti, ettei seminaareja enää järjestettäisi joka vuosi. FAO kannattaa seminaarien järjestämistä vuosittain. FAO on tehnyt Pohjoismaista freeseminaaria tunnetuksi jäsenistön piirissä, ja sen suosio on kasvanut. Jos seminaaria ei enää järjestettäisi joka vuosi, ainakin osa tästä työstä menisi hukkaan.  Nuorten poissaolo pohjoismaisista freeseminaareista puhutti. Lisäksi kerrottiin seuraavasta Pohjoismaisesta freeseminaarista, joka järjestetään Tanskassa, Korsørissa. Hallitusten välinen Top-meeting on  8.5. ja seminaari 9.–11.5.2014. Tarkoitus on järjestää entistä kansainvälisempi seminaari, johon pyydetään vieraita myös esimerkiksi Tšekistä ja Saksasta.

Vikes

FAO:n hallitus päätti lähteä tukemaan Viestintä- ja Kehityssäätiö Vikesiä vuosittaisella summalla. Vuoden 2013 tueksi sovittiin 100 euroa. Samalla FAO toivoo voivansa päästä yhdeksi Vikesin taustayhteisöistä. Tämä vaatii kuitenkin säätiörekisterimuutoksen, joka on kallis. Tämän vuoksi FAO:n mukanaolo on tässä vaiheessa epävirallista. Kun Vikes seuraavan kerran tekee muutoksia säätiörekisteriin, myös FAO:n asema taustayhteisönä vahvistetaan. Myös SFJ harkitsee Vikesin taustayhteisöksi liittymistä.

Kirsi Mattila on edustanut RTTL:a Vikesin hallituksessa. Vikesin valtuusto kokoontui 9.9. Pressiklubilla. Valtuustossa esiteltiin Vikesin uusi strategia ja valittiin uudet hallituksen jäsenet. Kirsi Mattila jatkaa hallituksessa RTTL:n edustajana; hänet valittiin MOT:n Mari Paavonsepän henkilökohtaiseksi varaksi. Hallituksen järjestäytymiskokous oli 3. lokakuuta.

6. TIEDOTUS

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin Liiton Arkissa, Journalistissa ja sähköpostitse. Myös puheenjohtajan terveiset lähtevät lähes kuukausittain jäsenistölle, ja FAO:n Facebook-sivuilla tiedotetaan freelancereita koskevista uutisista ja tapahtumista.

Nettisivut

FAOn nettisivujen kehittely jatkui pitkin vuotta ja erityisesti sivujen visuaalinen ilme koettiin epäonnistuneeksi. Kesäkuussa tehtiin päätös vaihtaa Yhdistysavain WordPressiin ja Anna Karatvuo ja Tiina Madisson ottivat päävastuun sivujen kehittämisestä.

Sivut avattiin virallisesti 5. syyskuuta ylimääräisen jäsenkokouksen yhteydessä. Kirsi Mattila puheenjohtajana huolehtii uudesta aineistosta ja Anna Karatvuo päivittää sivuja. Sivujen kehitystyö jatkuu edelleen, ja yhteistyössä Anna Karatvuon kanssa Tiina Madisson huolehtii sivujen ulkoasusta, edustavuudesta ja helppolukuisuudesta.

Freeluettelo

SFJ:n aloitteesta perustettiin työryhmä, jonka tarkoitus on kehittää yhdistysten yhteistä freeluetteloa. Työryhmää vetää SFJ:n Juhavaltteri Salminen, lisäksi SFJ:sta on mukana Jukka Väyrynen. FAO:sta ryhmässä ovat Kirsi Mattila, Tiina Madisson ja Mirja Metsola.

Työryhmä piti 10.6. palaverin, jossa käytiin läpi freeluettelon tilannetta: käyttäjäystävällisyyttä on lisättävä, virheet on korjattava ja ostajat tavoitettava entistä paremmin. Mainosten myymisestä keskusteltiin ja Tiina Madisson totesi, että sivut voi tehdä entistä houkuttelevammiksi ostajien kannalta. Työryhmä järjesti syksyllä jäsenilleen kyselyn, jossa kartoitettiin freeluettelon puutteita ja kehittämisideoita.

Työryhmä päätyi esittämään, että vuodelle 2014 kumpikin yhdistys varaisi määrärahan korjausten ja kehitystyön tekemisiin.

7. KOULUTUS

Apurahat jatko- ja täydennyskoulutukseen

Alkuvuodesta Jokes-stipendejä haki kaksi jäsentä. Molemmille myönnettiin stipendi:

Jenni Stammeier, jonka teoksen Yleisradio oli valinnut edustamaan itseään Prix Italiaan, sai 700 euroa voidakseen osallistua festivaaliin. Heikki Juhani Lukinmaa sai 650 euroa Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinnon suorittamiseen Keudassa.

Kymmenen  FAO:n jäsentä haki ja sai JOKES-apurahan osallistuakseen Pohjoismaiseen freeseminaariin 14.–16. kesäkuuta Kirkkonummen Majvikissa: Daniela Andersson, Gustavo Alavedra, Päivi Kapiainen-Heiskanen, Mari Hallivuori, Heini Kettunen, Airi Leppänen, Mirja Metsola, Karin Nynäs-Aspö, Arto Paljakka ja Riikka Soini-Ferraguto.

Toukokuussa jaettiin loput JOKES-stipendit. Jaossa olleet stipendit oli tarkoitettu ensisijaisesti Tiedekongressiin sekä Metropolian järjestämään videokuvauksen ja editoinnin kurssille osallistumiseen. Apurahat myönnettiin kaikille hakeneille: Henrietta Clayhills, Toini Imponen, Tuula Malin ja Maija Rantanen – kukin 475 euroa Tiedetoimittajien maailmankonferenssiin osallistumiseksi 24.-28.6. Henrietta Clayhillsin apuraha peruuntui, koska hän sai samaan tarkoitukseen apurahan myös Tiedetoimittajien liitolta. Miika Lauriala, Rebecca Libermann, Pauliina Ståhlberg ja Leena Jäppinen-Koivukoski saivat 780 euron apurahat videokuvauksen ja editoinnin kurssia varten. Kurssin ajankohta vaihtui, ja Miika Lauriala ja Leena Jäppinen-Koivukoski peruuttivat osallistumisensa kurssille.

Lisäksi Tiina Harpfin osallistuminen Tiedetoimittajien maailmankonferenssiin kustannettiin FAOn koulutus- ja jäsentoimintarahoista.

Arkistoapurahaa käytettiin Tarttoon 7.–10.11.2013 suuntautuneen jäsen- ja opintomatkan kustannuksiin. Matkastipendin saivat Juha Hakala, Tiina Harpf, Michael Hutchinson-Reis, Erikka Jussila, Kirsi Lassila, Miika Lauriala, Airi Leppänen, Heikki Lukinmaa, Kirsi Mattila, Päivi Mustajärvi, Olli Pellikka, Pertti Puskala, Ingrid Svanfeldt, Heikki Takkinen, Jarko Tirkkonen ja Esa Tuominen.

Muu koulutus

Koska FAO:lla on itsellään rajalliset mahdollisuudet tarjota koulutusta jäsenistölleen, hallitus teki päätöksen tehostaa muun koulutustarjonnan seuraamista. Erityisesti tiedotettiin liiton järjestämästä Journalismin päivästä, RTTL:n mediaseminaarista ja erilaisista osallistujilleen ilmaisista EU-rahoitteisista koulutuksista.

Liiton ja RTTL:n tarjoama koulutus

11.10. Journalismin päivää vietettiin Lume-keskuksessa.

RTTL:n mediaseminaari Klikkausten sotaa ja taistelu otsikoista – Mihin johtaa Internetin mediavallankumous? keskittyi muuttuvaan mediaympäristöön Isossa Pajassa 23. lokakuuta.

EU-rahoitteinen koulutus

FAO on tiedottanut jäsenilleen EU-rahoitteisesta, osallistujilleen ilmaisesta Luovien alojen itsensä työllistäjien koulutus- ja neuvontaprojektista. Kulttuuriyrittäjyysprojektiin kuuluu joka kuukausi asiantuntijaluento ja lisäksi pienryhmäohjausta mm. verotuksesta, markkinoinnista, tekijänoikeuksista ja sosiaaliturvasta. Tilaisuudet järjestetään HAAGA-HELIAn tiloissa Länsi-Pasilassa Helsingissä. Koulutus alkoi elokuussa 2013 ja se jatkuu vielä kevään 2014.

Samaten on tiedotettu EU-rahotteisesta journalistivaihtoehdosta Medianesta. Mediane on Euroopan Neuvoston ja Euroopan unionin uusi projekti, jonka tarkoitus on parantaa vähimmäisryhmien näkyvyyttä Eurooppalaisessa mediassa. Se tarjoaa journalisteille mahdollisuuden lähteä journalistivaihtoon toiseen Euroopan unionin maahan. Euroopan neuvosto/Euroopan unioni maksaa matkakustannukset.

FAO:lta pyydetty koulutus

SJL:n järjestämässä Mitä on olla free? -koulutustilaisuudessa 22.11. Järvenpäässä luottamusmies Ingrid Svanfeldt kertoi sähköisen freetyön ehdoista, haasteista ja mahdollisuuksista alalle tuleville freelancereille.

Puheenjohtaja Kirsi Mattila koulutti YMT:n puheenjohtajan Teija Voudinmäen kutsusta Metropolian opiskelijoita 10.10. freelanceriydestä ja ammattiyhdistystoiminasta.

8. FAO:N HALLITUS

Hallituksen kokoonpano ennen 14. maaliskuuta pidettyä vuosikokousta: Puheenjohtaja Kirsi Mattila, varapuheenjohtaja Päivi Mustajärvi ja sihteeri Turkka Syrjäläinen.  Muut hallituksen jäsenet: Carina Chela, Nina Donner, Tiina Harpf, Tytti Heikkilä, Olli Pellikka, Ingrid Svanfeldt ja Turkka Syrjäläinen. Varajäsenet: Mirja Metsola, Riikka Soini-Ferraguto, Aune Waronen ja Päivi Väntönen.

Hallituksen kokoonpano vuosikokouksen jälkeen: Puheenjohtajana jatkoi Kirsi Mattila, varapuheenjohtajana Päivi Mustajärvi ja sihteerinä Turkka Syrjäläinen.  Muut hallituksen jäsenet:

Nina Donner, Tiina Harpf, Michael Hutchinson-Reis, Ingrid Svanfeldt, Olli Pellikka ja Sanna Väre. Varajäsenet: Aune Waronen, Anna Karatvuo, Tiina Madisson ja Päivi Väntönen.

Hallitus kokoontui vuoden aikana yksitoista kertaa.

9. JÄRJESTÖTOIMINTA

Toiminta SJL:ssa

Toimintavuoden aikana pidimme johdonmukaisesti esillä freelancereita koskevia kysymyksiä.

Edustajat SJL:n toimielimissä

FAO:n edustaja SJL:n hallituksessa on Anna-Liisa Haavikko (2011–2014). Anna-Liisa Haavikko on myös SJL:n tekijänoikeusvaliokunnan puheenjohtaja.

FAO:n edustajat SJL:n valtuustossa: varsinaiset jäsenet Kirsi Mattila (henkilökohtainen varavaltuutettu Anne Karppinen), Olli Pellikka (henkilökohtainen varavaltuutettu Tiina Harpf), Irmeli Heliö (henkilökohtainen varavaltuutettu Aija Salovaara), yleisvarajäsenet Gustavo Alavedra, Anna-Liisa Haavikko ja Jaana Wiik.

Freeneuvottelukunnassa FAO:n edustajana on Kirsi Mattila. Valiokunta kokoontui 30.9. kartoittamaan neuvottelukunnan mahdollisia tehtäviä loppukaudella. Seppo Metso piti aivoriihen aiheesta, miten free-edunvalvonta kattaisi kaikki jäsenet. Kokouksessa nousi esille, että tiedottaminen on puutteellista ja tiedottamiseen tulee jatkossa panostaa.

Kevään ylimääräiset valtuustot

SJL:n ylimääräinen valtuusto kokoontui18.4. lehdistön TES-neuvotteluiden takia. Kokous jatkui 3.5. ja päättyi 17.5., jolloin hyväksyttiin lehdistön työehtosopimus. Irmeli Heliö, Kirsi Mattila ja Olli Pellikka osallistuivat.

Kevätvaltuusto

Kevätvaltuusto kokoontui 23.-24. toukokuuta. Paikalla valtuustoedustajat Olli Pellikka, Irmeli Heliö ja Kirsi Mattilan ollessa estynyt Anne Karppinen. Valtuustossa olivat ennen muuta esillä lehtipuolen asiat.

Yhdistyspäivät

Liiton Yhdistyspäivät järjestettiin 4.-5. huhtikuuta Hotelli Arthurissa Helsingissä. Puheenjohtaja Kirsi Mattila osallistui. Päivillä keskusteltiin yhdistysten uusista toimintamuodoista. Myös ajankohtainen TES-tilanne puhutti. Liiton puheenjohtaja Arto Nieminen tuli paikalle MTV:n työehtosopimusneuvotteluista ja kertoi kireästä neuvotteluasetelmasta. Myös lehdistön TES-neuvotteluja käsiteltiin. Samoin keskusteltiin Facebookin käytöstä järjestöjen ja yhdistysten tiedotuksessa, samoin kuin jäsenistön keskustelukanavana.

Syksyn ylimääräinen valtuusto

Ylimääräinen valtuusto kokoontui 25.10. Hotelli Arthurissa Helsingissä päättämään työehtosopimusneuvotteluiden neuvottelutulosten hyväksymisestä. FAO:a edustivat Kirsi Mattila, Olli Pellikka ja Irmeli Heliön sijalla varavaltuutettu Aija Salovaara.

Syysvaltuusto

SJL:n syysvaltuusto kokoontui 12.–13. joulukuuta Hotelli Haagassa Helsingissä. FAO:n edustajat olivat Irmeli Heliö, Kirsi Mattila ja Olli Pellikka.

Valtuustossa hyväksyttiin jäsenmaksu-uudistus. FAOn muutosesitys freelancereiden ansiomenetyskorvauksen uudistamiseksi ei edennyt. Sen sijaan FAO:n esityksestä Toimintasuunnitelman kohtaa ”Edunvalvonta: Freelancerit ja itsensä työllistäjät” muutettiin niin, että siinä otetaan huomioon, että yrittäjäasemassa toimivien freelancereiden joukossa on myös radio- ja tv-freelancereita, ei ainoastaan lehdistön freelancereita. Esimerkiksi väliotsikko Lehdistön freelancerit muutettiin muotoon Yrittäjäasemassa toimivat freelancerit.

FAO RTTL:ssa

Hallituksenvaihtoseminaari 25.-27. tammikuuta

FAOsta osallistuivat Anna-Liisa Haavikko, Tiina Harpf, Päivi Mustajärvi, Olli Pellikka ja Päivi Väntönen. Ohjelmassa oli mm. SJL:n puheenjohtajan Arto Niemisen yleiskatsaus TES-supervuoteen 2013, yhdistysten puheenvuorot TES-tilanteesta, Marianne Leskisen esitys av-valtuuksien uudistamisesta ja puheenvuoroja RTTL:n vuoden 2013 toiminnasta.

Edustus hallituksessa ja valiokunnissa

RTTL:n hallituksessa FAO:n edustajat ovat Tiina Harpf ja Päivi Väntönen.  Tiinan vara on Päivi Mustajärvi ja Päivi Väntösen vara on Kirsi Mattila.

FAO:n edustus RTTL:n valiokunnissa:

  • Tekijänoikeusvaliokunta: Anna-Liisa Haavikko, ja Tiina Harpf.
  • Viestintäpoliittinen valiokunta: Aune Waronen
  • Tiedonjulkistamispalkintotyöryhmä: Kirsi Mattila
  • Koulutusrahaston hoitokunta: Tiina Harpf
  • Tiedotustoimikunta: Kirsi Mattila

Kevätedustajakokous

Vuosikokoukseen 14. maaliskuuta asti FAO:n edustajat RTTL:n edustajankokouksessa olivat

Tytti Heikkilä, Tiina Madisson, Michael Hutchinson-Reis, Carina Chela ja Päivi Mustajärvi.

Vuosikokouksessa yhdistyksen kokousedustajiksi valittiin Sanna Väre, Michael Hutchinson-Reis ja Kirsi Mattila sekä varajäseniksi Anna Karatvuo, Päivi Mustajärvi ja Nina Donner.

Kevätedustajakokous oli 19.4. RTI:n auditoriossa Helsingissä Pasilassa. FAO:a kokouksessa edustivat Michael Hutchinson-Reis, Kirsi Mattila ja Sanna Väre.

Kevään Viisikkopäivä 15.5.

Tiina Madisson, Olli Pellikka, Ingrid Svanfeldt, Aune Waronen ja Sanna Väre, osallistuivat 15. toukokuuta RTTL:n Viisikkopäiville. FAO:n ryhmä kertoi tilaisuudessa FAO:n kuulumisista; mm. Pohjoismainen freeseminaarista ja nettisivujen edistymisestä. Lisäksi AXXELLin oppilaiden FAO:n tilauksesta tekemä tekijänoikeusvideo näytettiin tilaisuudessa. Muuten tilaisuudessa oli esillä media-alan myllerrykset ja mm. lakonuhka. Av-kääntäjien Tykki palkittiin työstään kääntäjien hyväksi ay-stipendillä.

 

Puheenjohtajien lounastreffit 13.9.

Puheenjohtaja AP Sirviö tapasi yhdistysten puheenjohtajia lounastreffeillä 13. syyskuuta. Esillä oli SJL:n tilanne, mm. Journalistin yhä selvityksessä oleva työkiusaamistilanne sekä tieto Marianne Leskisen eroamisesta ja siirtymisestä Kevan henkilöstöpäälliköksi.

Hallituksen matka Brysseliin 17.–20.9.

FAO:sta mukana olivat Tiina Harpf, Kirsi Mattila ja Päivi Väntönen. Ohjelmassa oli mm. kirjeenvaihtajien, meppien ja lobbareiden tapaamisia, parlamenttiin, Rehnin kabinettiin ja EFJ:n toimistoon tutustumiset sekä hallituksen kokous.

Tukihenkilöpäivät

Syksyn työehtosopimusneuvotteluihin keskittyvät tukihenkilöpäivät järjestettiin Tallinnassa 4.–5. lokakuuta. FAO:sta osallistuivat hallituksen jäsenet Nina Donner, Tiina Harpf, Kirsi Mattila, Päivi Mustajärvi ja Ingrid Svanfeldt sekä Journalistiliiton hallituksen jäsen Anna-Liisa Haavikko.

TES-työryhmän jäsenet Kirsi Mattila, Päivi Mustajärvi ja Ingrid Svanfeldt  jatkoivat yhdessä työehtosasiamies Valtteri Aaltosen kanssa matkan aikana Yhtyneet-sopimuksen läpikäyntiä ja TES-neuvotteluihin valmistautumista.

Syysedustajakokous

RTTL:n syysedustajakokous oli 29. marraskuuta RTI:n auditoriossa Pasilassa Helsingissä. FAO:n edustajista paikalla olivat Kirsi Mattila ja Sanna Väre.

Yhteistyö SFJ:n kanssa

FAO:n puheenjohtaja Kirsi Mattila kävi viemässä FAOn tervehdyksen SFJ:n vuosikokoukselle 5.4. Hotelli Helkassa Helsingissä.

FAO kysyi SFJ:n halukkuutta allekirjoittaa Kannanotto ylimääräisen sanomalehtimieseläkkeen palauttamiseksi. Molempien freeyhdistysten allekirjoittama kannanotto jätettiin kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle huhtikuussa.

FAO oli yhdessä SFJ:n kanssa vastuussa tämänvuotisen Pohjoismaisen freeseminaarin järjestämisestä 14.-16.6. Majvikissa. FAO:sta seminaaria valmistelevassa työryhmään valittiin Carina Chela, Nina Donner, Tiina Harpf ja Turkka Syrjäläinen sekä puheenjohtaja Kirsi Mattila. RTTL:n asiamies Pirjo Munck oli tiiviisti mukana auttamassa mm. apurahojen haussa. SFJ:stä osallistuivat Tiia Lappalainen, Maria Markus, Salla Nazarenko, Ina Ruokolainen ja puheenjohtaja Heikki Jokinen sekä asiamies Anna Kähkönen. Yhteistyö oli hedelmällistä ja eteni aikataulussa. Pohjoismainen freeseminaari onnistui niin osallistujien antaman palautteen kuin järjestäjienkin mielestä erinomaisesti.

FAO on SFJ:n kanssa mukana sähköisessä freeluettelossa. Tänä vuonna perustettiin yhteinen työryhmä kehittämään luetteloa ja järjestettiin molempien yhdistysten jäsenistölle kysely luettelon virheiden kartoittamiseksi ja luettelon edelleen kehittämiseksi.

Yhteistyö YMT:n kanssa

Yhteistyö Yhdistyneiden mediatyöntekijöiden YMT:n kanssa tiivistyi. Syksyllä järjestettiin kaksi yhteistä tilaisuutta: elokuvailta 30. lokakuuta ja kumppanuusilta 5. marraskuuta.

FAO Pressiklubin hallituksessa

Tiina Harpf ja Olli Pellikka olivat Pressiklubin hallituksessa ja osallistuivat aktiivisesti toiminnan järjestämiseen. FAO:n jäsenille tiedotettiin entiseen tapaan Pressiklubin tilaisuuksista yhtenä mahdollisuutena verkostoitumiseen ja vertaistapaamisiin.

Maaliskuussa Pressiklubin seinillä olleet noin 70 karikatyyripiirrosta siirrettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkistoon. Karikatyyrejä säilytetään SKS:n kirjallisuusarkistossa Pressiklubin arkisto -nimisenä kokonaisuutena. Aineistosta saa teettää jäljenteitä arkiston käytännön mukaisesti ja arkistoa voidaan antaa lainaksi SKS:n ohjeiden mukaisesti.

Tiina Harpf järjesti Pressiklubin taulutyöryhmän kanssa karikatyyripiirrosten näyttelyn 23.8.–7.9. Kirjagalleria Laterna Magicaan. Tila saatiin käyttöön ilmaiseksi ja 38 piirroksen valinnasta näyttelyyn vastasivat SKS ja Pressiklubin hallituksen työryhmä yhdessä. Yhtenä ratkaisevana perusteena valintoihin oli taulujen senhetkinen kunto. Loput olivat esillä skannattuina kopioina.  Näyttelyn yhteyteen on kerätty otteita Suomen Journalistiliiton asiamiehenä pitkään toimineen ja Pressiklubin kanta-asiakkaisiin kuuluneen Lauri Kerosuon postuumina julkaistusta kirjasta Höläyksiä; Aforismeja vuosilta 1993-2008 (Into-mini v. 2011).  Tiina Harpf valvoi näyttelyn. Näyttelyssä vieraili yli 300 katsojaa.

10. TALOUS

FAO:n budjetti on ollut parin vuoden ajan samalla tasolla. Varat tulevat jäsenmaksupalautuksista. Suurin kuluerä ovat palkat ja palkkiot, joiden osuus budjetista on yli kolmasosa.

FAO:n toiminta jatkuu entisessä laajuudessa vuonna 2014.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *