Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013
Freelance-ammattiosasto FAO ry

1. Yleistä

FAO valvoo vapaiden, ammattimaisesti radio- ja televisiotyötä tekevien journalistien etuja yhä epävarmemmaksi muuttuvassa mediamaailmassa.

Epävarmuus Yleisradion rahoituksesta päättyi, kun Yleä rahoitetaan vuoden 2013 alusta Yle-verolla. Yleisradio on sitoutunut ulkopuolisten ostojen lisäämiseen ja tämän toivotaan heijastuvan myös freelancereiden työllistymiseen. Seuraamme freelancereiden työtilanteen kehitystä Yleisradiossa ja tuotantoyhtiöissä.

Tuemme aktiivisesti Av-kääntäjien ja Suomen journalistiliiton ponnisteluja yleissitovan työehtosopimuksen saamiseksi alalle.

Valmistaudumme tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin Yhtyneet-sopimuksesta. Sopimusta uudistamaan perustetaan työryhmä.

Voimassaolevaa Yhtyneet-sopimusta tehdään tunnetuksi niin Yleisradion tuottajien kuin jäsentenkin parissa. Sopimuksen noudattamista seurataan aktiivisesti ja tulkintaerimielisyyksiin puututaan välittömästi. Yhtyneet-sopimuksen tuntemuksen lisääminen on edelleen keskeisessä osassa myös jäsenten aktivoimisessa ja jäsenhankintakampanjassa.

Seuraamme edelleen myös työelämän muutoksia kartoittavan työ- ja elinkeinoministeriön TRENDI-ministerityöryhmän työskentelyä. Työryhmän toimikautta on jatkettu hallituskauden loppuun. Pyrimme omalta osaltaan tukemaan SJL:n ja muiden ammattijärjestöjen ponnisteluja  työlainsäädännön uudistamiseksi. Tavoitteena on, että lainsäädäntö paremmin vastaisi työelämän todellisuutta, ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturva ja ansiosidonnainen työttömyysturva saataisiin yhtä hyväksi kuin palkansaajienkin.

Meillä on SJL:n hallituksessa oma edustaja, jonka kanssa tehdään läheistä yhteistyötä freelancereiden aseman parantamiseksi.

FAO:n omat nettisivut avataan, ja niiden avulla tehdään FAO:n toimintaa tunnetuksi niin jäsenten kuin ulkopuolistenkin parissa.

Järjestämme jäsentilaisuuksia ja koulutusta pyrkien vastaamaan jäsenistön toiveisiin, joita on esitetty vuoden 2012 lopulla toteutetussa jäsenkyselyssä. Valmistaudumme myös vastaamaan opiskelijajäsenten tarpeisiin.

RTTL:n muitten yhdistysten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Jäsentapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestämisessä jatketaan hedelmällistä yhteistyötä Yhdistyneiden mediatyöntekijöiden kanssa. Varsinkin edunvalvontakysymyksissä tehostetaan yhteistyötä Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden luottamusmiesten kanssa.

2. Edunvalvonta

Vuoden 2010 työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä sovittiin, että perustetaan työryhmät tutkimaan nettityön korvaamista ja kartoittamaan kokemuslisäjärjestelmän toimivuutta. Nettityön korvaamisen ja kokemuslisäjärjestelmän selvittämisen määräaika on 30.4.2013.

FAOsta kokemuslisätyöryhmässä olivat vuonna 2012 mukana Olli Pellikka, Jaana Wiik ja Anna-Liisa Haavikko, SJL:sta oli aluksi mukana Marianne Leskinen, ja hänen siirryttyään muihin töihin liiton sisällä Sari Uusi-Rauva. Kun Uusi-Rauva lähti ulkoministeriön diplomaattikoulutukseen, työryhmää vetämään tuli Valtteri Aaltonen. Samalla ryhmää uudistettiin muutenkin: Marja Kurikka korvasi luottamusmiehenä Olli Pellikan, Päivi Mustajärvi tuli kääntäjäedustajaksi Jaana Wiikin tilalle. Anna-Liisa Haavikko jatkaa työryhmässä. Yleisradion edustajat ovat Liisa Kähkönen ja Sami Toiviainen.

FAO perustaa työryhmän selvittämään myös nettityön korvausten maksamista.

Vanhojen ohjelmien uusintakorvausten maksamisesta Kopioston kautta on sovittu Yleisradion, Kopioston ja SJL:n kesken. Ensimmäisen kerran sopimusta sovellettiin vuonna 2011, kun Kopiosto maksoi vuoden 2010 vanhojen ohjelmien  uusintakorvaukset free-tekijöille.

Kun Yleisradio kouluttaa tuottajiaan, FAO on mukana kouluttamassa Yhtyneet-sopimusta ja sen soveltamista. Erityisesti otetaan esille se, että Yhtyneet-sopimus määrittelee vain vähimmäispalkkiot. Sopimukseen liittyvää palkkion korotusmahdollisuutta työn vaativuuden, työn vaatiman ajan tai journalistin henkilökohtaisen suorituksen perusteella ei useinkaan sovelleta, vaikka syytä olisi. Myös Yhtyneet-sopimuksesta tiedottamista jäsenistölle tehostetaan.

FAO tiedottaa niin työnantajille kuin jäsenilleenkin myös lomakkeesta, joka on tehty helpottamaan työsopimusten solmimista. Lomakkeesta tehty kolme eri versiota; Yleisradion radiokanaville, Ylen tv-kanaville ja yrittäjinä toimiville freelancereille on kullekin oma lomake. Lomakkeessa määritellään esimerkiksi tekijänoikeudet, tuottajan vastuut ja erilaiset lisät.

FAO valmistautuu työehtosopimusneuvotteluihin ja perustaa työryhmän selvittämään Yhtyneet-sopimuksen uudistamista.

3. Av-kääntäjien tilanne

FAO tukee av-kääntäjien ja Suomen journalistiliiton ponnisteluja yleissitovan työehtosopimuksen saamiseksi av-alalle. TES-neuvottelut on jo aloitettu SDI Median kanssa Pre-Text Oy:n kanssa solmitun työehtosopimuksen pohjalta. Toinen alalla käytössä oleva työehtosopimus on Yleisradion kanssa solmittu Yhtyneet-sopimus. Liitto on valmis neuvottelemaan myös Broacast Text Internationalin kanssa.

4. Tekijänoikeudet

FAO osallistuu aktiivisesti tekijäjärjestöjen yhteistyöhön sekä kotimaassa että kansainvälisesti. FAO puolustaa jäsenistönsä taloudellisia ja moraalisia oikeuksia.

Vuoden 2013 aikana saataneen päätökseen neuvottelut Kopioston av-valtakirjojen uudistamisesta. Sopimus laajentaa ja vahvistaa valtuuksia, jotka tekijä on aikaisemmin antanut Kopiostolle. Uuden sopimuksen avulla tekijällä on mahdollisuus saada korvauksia massakäyttöalueilta eikä pelkästään televisiossa esitetyistä teoksista.   Valtakirjauudistus vaatii tehokasta tiedostusta ja neuvontatyötä, johon FAO osallistuu.

FAO:lla on kaksi edustajaa RTTL:n tekijänoikeusvaliokunnassa sekä puheenjohtaja SJL:n tekijänoikeusvaliokunnassa.

Tekijänoikeusneuvontaa annetaan erityisesti työ- ja toimeksiantosopimuksia tehtäessä.

5. Työhyvinvointi ja työsuojelu

Luottamusmiehet rohkaisevat jäsenistöä kertomaan työhyvinvointiin ja työolosuhteisiin liittyvistä epäkohdista ja tiedottavat heille heidän oikeuksistaan. FAO rohkaisee jäsenistöään hakemaan Kelan tarjoamiin ASLAK- ja TYKY-kuntoutuksiin. Työsuojelutietoa levitetään FAOn omilla kotisivuilla, sähköpostitse ja Facebookissa.

6. Jäsentoiminta

Teimme vuoden 2012 lopulla kyselyn, jossa kartoitettiin jäsenistön toiveita mm. jäsentoiminnan ja koulutuksen suhteen. Jäsentilaisuuksia toivottiin erityisesti matchmaking -tyyppisiä tapaamisia ja tilaisuuksia verkostoitumiseen. Ensimmäinen matchmaking-tilaisuus järjestetään vuosikokouksen yhteydessä. Jäsenistölle tarjotaan mahdollisuus kohdata FAO:n hallituksen jäseniä, jotka ovat myös kollegoita; niin Yhtyneet-verokortilla toimivia toimittajia kuin yrittäjäasemassa olevia tekijöitäkin ja av-kääntäjiä. Paikalla on myös FAO:n luottamusmies ja työehtoasiamies.

Yhdessä Yhdistyneiden mediatyöntekijöiden kanssa FAO järjestää tapaamisen, johon kutsutaan tuotantoyhtiöiden edustajia ja FAO:n ja YMT:n jäseniä. Yleisradion rahoitustilanteen selvittyä Yle-veropäätöksen tultua voimaan on Yleisradio luvannut, että tilaukset itsenäisistä tuotantoyhtiöistä lisääntyvät. Tämä merkinnee lisää työtilaisuuksia myös freelancereille. Tapaamisessa työnostajat ja työntekijät voivat kohdata ja freelancerit voivat kartoittaa työmahdollisuuksiaan tuotantofirmoissa.

YMT:n kanssa jatketaan myös vuonna 2012 alkanutta yhteisten elokuvailtojen järjestämistä.

Jäsentilaisuuksia suunniteltaessa otetaan huomioon myös opiskelijajäsenten tarpeet ja toiveet.

Kun FAO:n omat kotisivut avataan, tarjotaan jäsenistölle ajankohtaista tietoa freelancereita koskettavista asioista. Sivuston, sähköpostin ja Facebookin välityksellä pyritään tavoittamaan jäsenistö ja aktivoimaan jäseniä mukaan toimintaan.

Jäsenille tiedotetaan myös RTTL:n ja SJL:n järjestämistä jäsentilaisuuksista ja koulutuksista. Samoin Pressiklubin toiminnasta tiedotetaan FAO:n jäsenille.

Jäsenmatka tehdään syksyllä. Jäsenmatkan yhteydessä järjestetään ay-henkistä toimintaa, kerätään tietoa jäsenistön toiveista ja tiedotetaan työelämäkysymyksistä. Arkistoapurahaa käytetään matkan kustannuksiin.

Merkittävin jäsentilaisuus vuonna 2013 on Pohjoismainen freeseminaari 14.-16. kesäkuuta. Seminaariin jäsenet voivat hakea JOKES-stipendiä.

7. Kansainvälinen toiminta

FAO osallistuu 23.4.20123 järjestettävän Kansainväliseen tekijänoikeuspäivän (International Authors’ Right and Copyright Day) yhteispohjoismaiseen tempaukseen. Yhteistyössä Helsingissä toimivan ruotsinkielisen AXXELL-mediakoulun kanssa toteutetaan muutamia tekijänoikeuskysymyksiin liittyviä videoita. Yhteyshenkilöinä kouluun videoiden suunnittelu- kuvaus- ja leikkausvaiheessa ovat Ingrid Svanfeldt ja Mirja Metsola. Videot liitetään FAOn sivustoille ja linkitetään sekä SJL:n että pohjoismaisten free-järjestöjen sivuille. Videot toteutetaan ruotsiksi ja englanniksi, FAO:n hallituksen jäsen Päivi Mustajärvi huolehtii käännösten tarkistuksesta.

Pohjoismainen yhteistyö jatkuu muutenkin tiiviinä. Pohjoismainen freeseminaari järjestetään 14.-16. kesäkuuta Majvikissa Kirkkonummella.

Seminaarin pääteema on Beyond the Borders, joka voidaan suomentaa ”Yli rajojen”. Seminaarin luennoilla ja työpajoissa käsitellään rajoja ja niiden ylittämistä monesta näkökulmasta. Erityisen vahvasti seminaari nostaa esiin Venäjän ihmisoikeustilannetta sekä median etiikkaa ja toimintamahdollisuuksia koskevat kysymykset.

Muita teemoja ovat teknologian tuomat uudet uhat ja ratkaisut sekä journalistien mahdollisuus puolustaa nykyisessä median murroksessa journalismin laatua. Esillä ovat myös tekijänoikeudet, dokumentarismi ja kulttuurienväliset kysymykset.

FAO:n ja SFJ:n jäsenet voivat hakea apurahaa keväällä seminaariin. Tästä koulutusstipendistä ei seuraa kolmen vuoden karenssia apurahoihin.

 

FAO:n ja SFJ:n yhteinen kansainvälinen jaosto jatkaa toimintaansa. FAO:n edustajat kansainvälisessä jaostossa ovat Carina Chela, Tiina Harpf ja Päivi Mustajärvi.

8. Tiedotus

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan Liiton Arkissa, Nettiarkissa, Journalistissa, SJL:n ja RTTL:n verkkosivuilla, sähköpostitse ja Facebookissa.

Hallitusten kokousten jälkeen jäsenistölle lähtevät sähköpostitse puheenjohtajan terveiset, joissa puheenjohtaja nostaa esille jäsenistöä läheisesti koskevia päätöksiä, koulutuksia ja tapahtumia.

FAO:n omat verkkosivut avautuvat vuoden 2013 aikana ja myös niillä tiedotetaan kattavasti FAO:n toiminnasta.

Turkka Syrjäläinen saattaa nettisivut julkaisukuntoon yhdessä graafikko Jouni Väänäsen kanssa. Hallituksen jäsenet kirjoittavat itsestään lyhyen ja vetävän esittelytekstin. Turkka Syrjäläinen vastaa hallituksen jäsenten kuvaamisesta. Jouni Väänänen vastaa sivuston visuaalisesta ilmeestä FAO:n uuden logon linjauksen mukaan. Loput sisältötöistä ja päivitystehtävistä vuonna 2013 tehdään hallituksen kesken talkootöinä.

Hallitus valitsee joukostaan nettivastaavan, joka päivittää sivuja ajankohtaisilla freelancereita koskettavilla asioilla vähintään kahden viikon välein.

9. Koulutus

Vuoden 2012 lopulla tehdyn kyselyn mukaan jäsenistö toivoo FAO:lta myös koulutusta. Yksi toive koski veroilmoituksen täyttämistä. Järjestämme koulutuksen, jossa opastetaan, miten freelancer täyttää veroilmoituksen, mitä vähennyksiä hän voi tehdä ja miten kaikki merkitään lomakkeeseen 15. Koska veroilmoituksen palautus on toukokuun alkupuolella, koulutus järjestetään huhtikuun aikana.

Syksylle suunnitellaan toista FAO:n voimin toteutettavaa täsmäkoulutusta.

Koulutustilaisuuksia järjestetään myös yhteistyössä RTTL:n ja sen muiden yhdistysten kanssa samoin kuin lehtifreelancereiden ja Journalistiliiton kanssa.

Jokes-apurahoja jaetaan jatko- ja täydennyskoulutukseen. FAO:n jäsenet voivat hakea koulutusapurahoja esimerkiksi myös RTTL:lta ja AVEK:lta.

10. Talous

Budjetti on ollut viimevuosien aikana samalla tasolla. Varat tulevat jäsenmaksupalautuksista.