Toimintasuunnitelma 2017

Lue toimintasuunnitelma alta tai lataa pdf-versio tästä.

Freelance-ammattiosasto

FAO ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

1. YLEISTÄ

2. EDUNVALVONTA

Yhtyneet työryhmät
– Hankintatyöryhmä
– Tiedotus- ja koulutustyöryhmä
Yhtyneet-työehtosopimusneuvottelut
Yhteistyö YLEn ja YOT:n kanssa
Itsensätyöllistäjien asema
Pohjoismainen edunvalvonta

3. AV-KÄÄNTÄJIEN TILANNE

4. TEKIJÄNOIKEUDET

5. TYÖHYVINVOINTI JA TYÖSUOJELU

6. JÄSENTOIMINTA

Freetyö Yleisradiossa
Jäsenmatka
Opiskelijatoiminta
Särön residenssi
Muut jäsentapahtumat yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa

7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Pohjoismainen yhteistyö Vikes

8. TIEDOTUS

9. KOULUTUS

10. TALOUS

1. YLEISTÄ

FAO valvoo vapaiden, ammattimaisesti audio- ja audiovisuaalista työtä tekevien journalistien etuja yhä epävarmemmaksi muuttuvassa mediamaailmassa.

Sähköisen median kenttä on entistä hajanaisempi. Sähköisen puolen freelancereita työllistävät radio- ja tv-kanavien lisäksi tv-tuotantoyhtiöt, lehtiyhtiöt, yritykset, ministeriöt, yhdistykset ja erilaiset yhteisöt. Journalistiliiton oma osuuskunta, Mediakunta Osk, on aloittanut toimintansa ja jatkossa se voi kehittyä freelancereiden kannalla merkittäväksi työllistäjäksi. Kun yhä useampi työnantaja ottaa mieluummin laskun kuin palkkaa freelanceria keikkatyöhön, on Mediakunnan kautta työskenteleminen yksi vaihtoehto.

Yleisradiossa edellisvuonna alkaneet yt-neuvottelut jatkuvat ja vaikuttavat myös free-kenttään. Monien määräaikaisten työntekijöiden sopimukset päättyvät ilman että niitä enää uusitaan ja heitä siirtyy toimimaan joko Yhtyneet-freelancerina tai Yleisradiota laskuttavina keikkatyöntekijöinä, osa mahdollisesti Mediakunnan kautta, osa taas oman yrityksen kautta.

Seuraamme freelancereiden työtilanteen kehitystä koko sähköisellä kentällä.

Vuosi 2017 on jälleen työehtosopimusvuosi. Suomen journalistiliitto ja sen mukana FAO neuvottelee myös Yhtyneet-sopimuksesta. Edellisvuonna kilpailukykysopimus asetti tiukat rajoitukset neuvotteluille eikä sopimuksella saanut olla esimerkiksi kustannusvaikutuksia. Tällä kertaa pystymme paremmin ajamaan jäsenistön etuja. Voimme hyödyntää jäsenkyselyä, jonka teimme jo edellisiä neuvotteluja varten. Pyrimme uudistamaan sopimusta myös siten, että se ottaa paremmin huomioon internetiin tehtävän työn yleistymisen. Turvaamme edelleen myös Yhtyneet-av-kääntäjien työn jatkumisen.

Yleisradion kanssa jatketaan tuottajien kouluttamista Yhtyneet-sopimuksen käyttöön. Koulutuksessa kerrotaan sopimuksen minimipalkkioiden määräytymisestä sekä tilanteista, joissa palkkiota on korotettava. Yhtyneet-sopimuksen noudattamista seurataan aktiivisesti ja tulkintaerimielisyyksiin puututaan välittömästi. Yleisradion tuottajia koulutetaan myös ymmärtämään sitä, miten yrittäjien laskuttama hinta muodostuu.

Yhtyneet-sopimuksen tuntemuksen lisääminen on edelleen keskeisessä osassa myös jäsenten aktivoimisessa ja jäsenhankintakampanjassa. Samoin tiedotamme mahdollisuudesta toimia Mediakunnan kautta.

Toimimme sen eteen, että Suomen journalistiliiton jäsenmäärä kääntyy kasvuun, kun alan opiskelijat entistä paremmin saadaan liittymään liiton jäseniksi. Pyrimme mukaan oppilaitoksissa järjestettäviin koulutustapahtumiin ja seminaareihin kertoaksemme, mitä liitto tarjoaa erityisesti freelancereille. Tiedotamme opiskelijoille liiton luottamusmies- ja lakimiespalveluista.

Tuemme Suomen Journalistiliiton ja muiden ammattijärjestöjen ponnisteluja työlainsää-dännön uudistamiseksi niin, että se ottaa paremmin huomioon itsensätyöllistäjien aseman. Ensi vuonna työttömyysturvaan on tulossa merkittäviä parannuksia, mikäli työ- ja oikeus-ministeriä Jari Lindströmin teettämän selvityksen esitykset toteutetaan. Kuluvan vuoden aikana hallitus arvioi ehdotuksia ja harkitsee niiden pohjalta mahdollisia lainsäädäntö-muutoksia. Vaikuttamistyötä on edelleen jatkettava, sillä itsensätyöllistäjien olisi päästävä kollektiivisen sopimusoikeuden piiriin, jotta liitto voisi ajaa myös niiden jäsentensä etua, jotka toimivat yrittäjäasemassa.

Meillä on SJL:n hallituksessa oma edustaja, jonka kanssa tehdään jatkossakin läheistä yhteistyötä freelancereiden aseman parantamiseksi.

SJL:n ja RTTL:n muiden yhdistysten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Jäsentapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestämisessä jatketaan hyvin toiminutta yhteistyötä Yhdistyneiden mediatyöntekijöiden kanssa. Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden luottamusmiesten kanssa te-hostetaan entisestään yhteistyötä edunvalvontakysymyksissä. Suomen freelance-journalistien kanssa aloitetaan yhteiset hallitusten kokoukset, joissa käsitellään yhteisiä valtuustoaloitteita, pohjoismaista free-yhteistyötä ja mahdollisuuksia yhteisen koulutuksen järjestämiseen. Tavoitteemme on, että freelancereiden ääni kuuluisi näin entistä paremmin liitossa.

2. EDUNVALVONTA

FAOn edunvalvontaa määrittää FAOn strategia eli FAOn visio, missio ja tavoitteet. FAOn visio on tasa-arvoinen ja turvallinen työelämä ja FAOn tehtävä on työskentely paremman työelämän ja parempien työehtojen eteen. Tavoite on palkkiotason nostaminen sekä entistä parempi työterveyshuolto ja sosiaaliturva freelancereille, silpputyöntekijöille ja muille itsensä työllistäjille.

Jäsenistömme on hyvin heterogeeninen: Osa työskentelee Yleisradiossa, jolloin työehdoista ja palkkioista on sovittu Yhtyneet-sopimuksessa. Osa taas työskentelee yrittäjäasemassa, jolloin kollektiivinen neuvotteluoikeus on perinteisesti puuttunut kokonaan. Ammattiyhdistysliike on kuitenkin viime vuosina alkanut ajaa parannuksia myös itsensätyöllistäjien asemaan ja asiat ovat hitaasti muuttumassa.

Vuonna 2017 neuvotellaan jälleen työehtosopimuksista. FAO:n tärkein työehtosopimus, Yleisradiolle työskentelevien freelancereiden oma Yhtyneet-sopimus, uusittiin kilpailukyky-sopimuksen mukaan ainoastaan vuodeksi ja on näin voimassa 30.11.2017 asti. Keväällä alkavat valmistautumiset työehtosopimusneuvotteluihin.

Yrittäjäjäsenien ja muiden Yhtyneet-työn ulkopuolella olevien jäsenien sekä opiskelija-jäsenten edunvalvontaan panostetaan erityisesti kouluttamalla ja tiedottamalla. Luottamus-mies myös auttaa FAOn yrittäjänä toimivia jäseniä asiallisen palkkiotason ja sopimusehtojen määrittelyssä.

Luottamusmies Ingrid Svanfeldt vastaa edunvalvonnasta yhdessä Suomen journalistiliiton työehtoasiamiehen Maija Ranisen kanssa.Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös liiton muiden lakimiesten ja henkilökunnan kanssa. Luottamusmies pitää säännöllisesti yhteyttä FAOn hallitukseen ja FAOn puheenjohtajaan, ja raportoi näille kentän edunvalvontatilanteesta.

Luottamusmies vastaa jäsenten yhteydenottoihin ja edustaa freelancereita eri tilaisuuksissa ja kertoo Yhtyneet-työehtosopimuksesta ja sen soveltamisesta, samoin kuin yrittäjätyön hinnan muodostuksesta sekä jäsenistön että Yleisradion tuottajien koulutuksissa. Edunvalvontatyötä pidetään esillä myös alan oppilaitoksissa.

Yhtyneet-työryhmät

Kevään 2016 TES-neuvotteluissa sovittiin kahden uuden työryhmän perustamisesta. Koulutus- ja tiedotustyöryhmän työ on määrä saada päätökseen 28.2. ja Hankinta-palkkiotyöryhmän 31.5. mennessä.

Tiedotus- ja koulutustyöryhmä

Työryhmän tehtävä on kehittää ja vahvistaa niin Yleisradion kuin freelancereidenkin koulu-tusta. Ennen kaikkea työryhmän tavoitteena on parantaa Yhtyneet-työehtosopimuksen tunte-musta ja käyttöä sekä edistää uuden työsopimusliitteen käyttöönottoa. Uudet käytänteet on tarkoitus saada kirjattua loppulauselmaan jo alkuvuodesta eli 28.2.2017 mennessä.

Tavoite on, Yhtyneet-sopimuksesta järjestetään koulutuksia Ylen tuottajille ainakin kerran vuodessa. Hyvällä yhteistyöllä YLEn kanssa FAO pyrkii kasvattamaan Ylen tuottajien ja päälli-köiden tietoutta Yhtyneet-sopimuksesta. Sopimuksen tunnettuutta lisätään niin, että kaikki Yleisradion tuottajat lopulta tuntevat sen.

Myös uusi sopimusliite on tarkoitus saada laajaan käyttöön ja jatkossa sen käyttöä seurataan. Liitteen avulla tehdään näkyväksi se, että palkkion määräytymiseen vaikuttavat paitsi perus-tariffi myös työn tavallisuudesta poikkeava vaativuus, työhön tarvittava aika, työntekijän henkilökohtainen työsuoritus, kokemus tai korvaukset esimerkiksi ohjelmantekijän teke-mästä teknisestä työstä (kuvaus, äänitys, leikkaus). Samalla liitteiden tarkoitus on rohkaista freelancereita neuvottelemaan palkkioistaan.

Työryhmä etsii myös keinoja auttaa sekä tuottajia että tekijöitä löytämään tietoa Yhtyneet-sopimuksesta ja sen käytöstä.

Työryhmään kuuluvat SJL:sta lakimies Maija Raninen, FAOsta luottamusmies Ingrid Svanfeldt ja puheenjohtaja Kirsi Mattila sekä Yleisradiosta HR-päällikkö Sami Toiviainen.

Hankintapalkkiotyöryhmä

Työryhmän tehtävä on selvittää, onko niin sanotut hankintapalkkiot mahdollista siirtää eri sopimukseen.

Erilaiset ”sekasopimukset” ja vääränlaiset ”hankintasopimukset” ovat aiheuttaneet paljon ongelmia viime vuosina ja luottamusmies on joutunut käyttämään paljon aikaa sekaannusten ja väärinkäytösten selvittämiseen. Sekaannuksien välttämiseksi haluamme jatkossa eriyttää ns. ”hankintapalkkiot” varsinaisestasopimuksesta. Asiaa selvitetään työryhmässä perusteellisesti ja muita Yhtyneet-sopimuksen allekirjoittaneita ammattiyhdistysliittoja sekä erikoisryhmiä kuunnellen.

FAOn tavoite on tehdä Yhtyneet-sopimuksesta työehtosopimus, jossa määriteltyjä palkkioita ei jatkossa voida sekoittaa yrittäjähintoihin.

Esimerkiksi ulkomailla asuvien freelancereiden sopimukset YLEn kanssa sisältävät monia erikoisia piirteitä. Erityisesti on ongelmallista, etteivät he yrittäjäasemastaan huolimatta useinkaan pysty neuvottelemaan omista palkkioistaan. FAO pyrkii tiedottamaan niin jäsenilleen kuin Yleisradion tuottajillekin, että yrittäjäasemassa olevien toimittajien on laskutettava myös työn sivukulut.

Hankintapalkkiotyöryhmään kuuluvat Maija Raninen SJL:sta ja Ingrid Svanfeldt ja Irmeli Heliö FAOsta sekä HR-päälliköt Sami Toiviainen ja Leila Svanberg Yleisradiosta. Työryhmän kokoonpanoa voidaan myös vuoden aikana tarvittaessa täydentää. Työryhmä pohjustaa osaltaan Yhtyneet-työehtosopimusneuvotteluja.

Yhtyneet-työehtosopimusneuvottelut

TES-tavoitteiden asettamisen tueksi FAO on teettänyt jo edellisvuoden keväällä kyselyn Yhtyneet-sopimuksen toimivuudesta. Vaikeita kysymyksiä ovat olleet palkkiotason lisäksi muun muassa lisien maksaminen, nettityö, sairausajan palkan maksaminen ja freelancereilta puuttuva työterveyshuolto. Olemme kartoittaneet esimerkiksi jäsenistön kiinnostusta osal-listua työterveyshuollon kustannuksiin.

Keväällä 2017 aloitetaan edellisvuonna tehdyn jäsenkyselyn pohjalta valmistautumiset syksyn sopimusneuvotteluihin. TES-neuvottelukunta kokoontuu hyvissä ajoin valmistelemaan freelancereita koskevia konkreettisia esityksiä neuvotteluihin. Yhtyneet-sopimuksen palkkioliitteet eivät juurikaan ota huomioon lisääntynyttä journalistista työtä sosiaalisessa mediassa tai ylipäätänsä Internetissä tapahtuvaa työtä, ja neuvottelukunta paneutuu myös tämän epäkohdan korjaamiseen.

TES-neuvottelukuntaan kuuluvat FAOn puheenjohtaja, luottamusmies sekä tarvittava määrä muita sopimuksen tuntevia jäseniä; kääntäjistä mukana ovat Maria Kynsi-järvi ja Tuula Friman. Suomen journalistiliittoa edustaa lakimiehemme Maija Raninen.

SJL:n työehtoasiamies Maija Raninen on mukana myös Hanne Ahon johtamissa Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden (YOT:n) työehtosopimusneuvotteluissa. Yleisradion vakinaisten ja määräaikaisten työntekijöiden ehdoista sovitaan YOT:n työehtosopimuksessa ja freelancerei-ta koskevasta Yhtyneet-sopimuksesta neuvotellaan rinnan YOT:n työehtosopimuksen kanssa. Hyvä yhteistyö YOT:n kanssa merkitsee FAOlle neuvotteluvoimaa.

Yhteistyö YLEn ja YOT:n kanssa

Luottamusmies hoitaa edunvalvonnan kannalta tärkeitä suhteitamme Yleisradioon ja Yleis-radion ohjelmatyöntekijöihin sekä muihin yhteistyökumppaneihin.

Tavoitteena olisi entisestään parantaa yhteistyötä muiden Yleisradion luottamusmiesten sekä YLE HR:n kanssa. Eri tilaisuuksien ja tapaamisten myötä FAO pyrkii myös luomaan yhteyksiä YLEn ostajiin ja saamaan edustusoikeuden tapahtumiin, joissa YLE ja yrittäjä-freelancerit tapaavat. Näitä voisivat olla esimerkiksi pitchaus-tapahtumat sekä erilaiset kumppanuus- ja tuontantoyhtiöpäivät. Myös budjetointiin liittyvää koulutusta jatketaan.

Itsensätyöllistäjien asema

Yrittäjä-freelancereiden työttömyysturvaan on vihdoin luvassa parannuksia. Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin nimittämät selvityshenkilöt luovuttivat 15. joulukuuta 2016 Lindströmille raportin selvitystyöstään. Mikäli esitetyt lainsäädännön muutokset menevät läpi, siirtyminen palkkatyön ja yrittäjyyden välillä tehdään joustavammaksi. Tämä taas kannustaisi itsensä työllistämiseen, kun työttömyysturva ei vaarantuisi. Selvitystyötä tehtäessä on kuultu muun muassa Journalistiliittoa.

Selvityksessä muun muassa esitetään, että työssäoloehdon voisi kerryttää myös yrittäjätoiminnan ja palkkatyön yhdistelmällä. Myös yritystoiminnan vaikutus työttömyysturvaan olisi entistä kannustavampi, sillä työttömänä aloitettua yritystoimintaa pidettäisiin sivutoimisena ja työttömällä säilyisi oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen neljän kuukauden ajan. Samaan aikaan työttömällä säilyisi velvollisuus ottaa vastaan kokoaikatyötä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin.

Muutoksia on tarkoitus valmistella vuoden 2017 keväänä. Lakiesitys pyritään saamaan eduskunnan käsittelyyn syksyllä, ja uusi laki voisi tulla voimaan jo vuoden 2018 alussa. Ammattijärjestöt seuraavat tiiviisti asian etenemistä.

Työttömyysturvan lisäksi itsensätyöllistäjien asemaan tarvitaan muitakin parannuksia. Itsensätyöllistäjän neuvotteluasema on usein surkea ja palkkiotaso siksi erittäin alhainen. Näin on esimerkiksi av-kääntäjien kohdalla, samoin kirjoitetuista jutuista niin printtipuolella kuin sähköisessäkin mediassa maksetaan laajalti erittäin huonoja palkkioita. Myöskään audio- ja videotuotantojen palkkiot eivät aina riitä kattamaan edes työntekemisen kuluja.

Itsensätyöllistäjien huono palkkiotaso liittyy työmarkkinoiden viimeaikaiseen kehitykseen: vakinaisten työsuhteiden vähenemiseen, freetyön liikatarjontaan ja ilmaisten jakelukanavien yleistymiseen. Tällä saralla ammattiyhdistysliikkeellä on vielä paljon tekemistä. Ennen kaikkea on ajettava kollektiivista neuvotteluoikeutta, niin että media-alan itsensätyöllistäjien surkeaan palkkiotasoon voitaisiin vaikuttaa.

Pohjoismainen edunvalvonta

Vuonna 2016 päätettiin uudistaa Pohjoismainen yhteistyö, jotta se palvelisi jäsenjärjestöjen edunvalvontatyötä paremmin. Syksystä 2016 lähtien Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen freelance-yhdistyksistä on kustakin valittu yksi edustaja Pohjoismaiseen komiteaan (Nordic Committee). Komitea kokoontuu vähintään 6 kertaa vuodessa, kokoontumiset ovat yhtä lukuun ottamatta sähköisiä. Koska Suomessa sekä FAO että SFJ edustavat freelancereita, on Suomella komiteassa kaksi edustajaa, yhteensä jäseniä on siis viisi.

FAO jatkaa aktiivisena toimijana komiteassa. Luottamusmies Ingrid Svanfeldt on FAOn edustaja. Pohjoismainen edunvalvontatyö antaa FAOlle uusia ideoita edunvalvontaan ja mahdollistaa tietojen ja tuen jakamisen Pohjoismaiden freelance-yhdistysten välillä.

Yksi FAOn tärkeä tavoite vuonna 2017 on lisätä tietoutta siitä, miten yrittäjäfreelancerit voivat neuvotella hinnoista ilman, että tämä sotisi EU:n kilpailulainsäädöntöä vastaan. Näistä asioista muilla Pohjoismailla on enemmän tietoa, ja siten suomalaiset voivat oppia muiden Pohjoismaiden kokemuksista.

Myös freelancereille tarjottavista yhteisistä palveluista kuten kaikkien Pohjoismaiden freelancereille tarjottavista yhteisistä vakuutuksista neuvotellaan vuoden aikana. Korkein päättävä elin Pohjoismaisessa yhteistyössä on Top Meeting, joka kokoontuu seuraavan kerran Helsingissä 14. syyskuuta Pohjoismaisen freeseminaarin yhteydessä. Uusi Pohjoismainen komitea valitaan tässä kokouksessa.

3. AV-KÄÄNTÄJIEN TILANNE

Yhtyneet-sopimuksen voimassaolo umpeutuu jälleen 30.11.2017, joten edessä ovat uudet työehtosopimusneuvottelut. Neuvottelujen tavoitteena on turvata freelance-kääntäjien työtilanne ja työehdot Yleisradiossa.

Kuukautta myöhemmin, 31.12.2017, umpeutuu myös av-käännöstoimistojen työehtosopimus. Vasta vuonna 2015 solmitun työehtosopimuksen tulkinnasta on ollut erimielisyyksiä kääntäjien ja käännöstoimistojen välillä, ja kaksi merkittävää käännöstoimistoa, SDI Media ja Lingsoft, jättäytyivät sopimuksen ulkopuolelle. Myös ohjelmatekstitys, joka aiemmin tunnet-tiin nimellä kuulovammaistekstitys, jäi edellisissä neuvotteluissa av-käännöstoimistojen työ-ehtosopimuksen ulkopuolelle. FAO pyrkii osaltaan tukemaan Suomen journalistiliiton ja toimistoille työskentelevien freelancerien ponnisteluja sen eteen, että työehtosopimus saisi jatkoa ja että suurempi osa alan töistä saataisiin työehtosopimuksen piiriin.

4. TEKIJÄNOIKEUDET

FAO jatkaa aktiivista työtä tekijänoikeuksien puolustamisessa. Suunnitelmissa on, että Suomen journalistiliiton ja Radio- ja tv-toimittajien liiton kokeilu yhteisestä tekijänoikeusvaliokunnasta lopetetaan. SJL:ssa jatkaa suppeampi työvaliokunta ja RTTL perustaa oman tekijänoikeusvaliokunnan, jossa FAOa edustavat Anna-Liisa Haavikko ja Kalle Niemi. Anna-Liisa Haavikko on mukana myös SJL:n työvaliokunnassa FAOn edustajana.

Syksyllä järjestetään järjestöaktiiveille tekijänoikeuskoulutusta yhteistyössä RTTL:n eri yhdistysten kanssa.

Freelancereiden kansainvälistä tekijänoikeusyhteistyötä tehdään Suomen freelance-journalistien ja Suomen journalistiliiton kanssa. Anna-Liisa Haavikko jatkaa SJL:n/RTTL:n edustajana Kopioston hallituksessa.

5. TYÖHYVINVOINTI JA TYÖSUOJELU

Luottamusmies rohkaisee jäsenistöä kertomaan työhyvinvointiin ja työolosuhteisiin liittyvistä epäkohdista ja tiedottaa heille heidän oikeuksistaan. FAO työskentelee sen eteen, että free-lancerit ja määräaikaiset otettaisiin mukaan Yleisradion jokavuotiseen työhyvinvointi-kyselyyn. FAO tiedottaa jäsenistölleen Kelan freelancerereille ja toimittajille tarjoamista kuntoutuksista. Työsuojelutietoa levitetään FAOn omilla kotisivuilla, sähköpostitse ja Facebookissa.

6. JÄSENTOIMINTA

Freetyö Yleisradiossa
FAO järjestää 11.4. yhdessä YOT:n ja Yleisradion kanssa jäsentapahtuman, jossa otetaan selvää freetyön nykyisyydestä ja tulevaisuudesta Yleisradiossa. YT-neuvotteluiden yhteydessä monien määräaikaisten journalistien työsopimukset jäävät uusimatta. Heitä siirtyy Yhtyneet-freelancereiksi tai keikkatyöläisiksi, joiden halutaan laskuttavan työstään yrityksen kautta. Myös monet niistä, jotka jo nyt tekevät Yhtyneet-töitä Yleisradiolle, eivät tiedä, kenelle työpanosta ja ohjelmaideoita kannattaa tarjota ja millaiset ideat menevät läpi. Monia freelancereita hämmentää myös vuokratyön yleistyminen Yleisradiossa. Tapahtumassa Yleisradion tuottajat ja tilaajat vastaavat freelancereiden kysymyksiin. Myös työskentely Mediakunnan kautta tulee esille.

Jäsenmatka
FAO tekee jäsenmatkan Berliiniin 11.-14. toukokuuta. Matkaan lähtee yhteensä 22 matkalaista. Matkan järjestelyistä vastaa Friis&Tours yhdessä FAOn hallituksen jäsenen Nina Donnerin kanssa. Hallituksen varapuheenjohtaja Hanna Onttonen vastaa matkan mediaan ja ammattiyhdistystoimintaan liittyvästä ohjelmaosuudesta. Matkalaisia tuetaan arkistoapu-rahoista ja yhtä matkalle osallistuvaa opiskelijajäsentä tuetaan jäsentoimintavaroista.

Ohjelmassa on muun muassa opastettu kaupunkikierros, mediavierailuja, Saksassa työsken-televien freetoimittajien tapaamisia ja vierailu Sachsenhausenin keskitysleirillä.

Opiskelijatoiminta
RTTL:n opiskelijajäsenet tulevat useimmiten FAO:n jäseniksi. Siksi jäsentoimintaa suunniteltaessa opiskelijoiden huomioiminen on tärkeää. FAO tehostaa yhteydenpitoaan alan oppilaitosten kanssa ja tarjoaa oppilaitosten seminaareihin freelancer- ja ammattiyhdistystoiminnan näkökulmaa. Esimerkiksi FAO esittäytyy opiskelijoille Haaga-Helian kevään journalismiseminaarissa 10. toukokuuta.

Särön residenssi
Residenssitoiminta on uutta FAOlle. FAO on varannut Särön residenssistä Frankfurt an der Oderissa yhden kahden viikon jakson 5.8. – 19.8.2017. Huoneistoon kuuluu yhden hengen huone ja kahden hengen huone, joiden vuokra yhteensä on 812 euroa sisältäen kaikki residenssin käytön kulut. Särön Oderin residenssiin voi hakea JOKES-apurahaa esittämällä työsuunnitelman. Hakemuksessa pitää kertoa, kumpaa huonetta hakee. Myös tiimi voi hakea residenssiä. Residenssiä haetaan työsuunnitelmaa vastaan; apurahasta ei tueta työmatkaa, ainoastaan opinto- tai kouluttautumismatkaa. Residenssi tulee hakuun kevään aikana.

Muut jäsentapahtumat yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa
Jäsenille tiedotetaan RTTL:n ja SJL:n järjestämistä jäsentilaisuuksista ja koulutuksista. Erityisesti tiedotamme Suomen journalistiliiton järjestämistä Mitä on olla free? -koulutuksista.

FAOlla on oma edustaja Pressiklubin hallituksessa, Kalle Niemi, ja Pressiklubin tapahtumista tiedotetaan aktiivisesti jäsenistölle.

Yhteistyö Yhdistyneiden mediatyöntekijöiden kanssa jatkuu. Vuonna 2012 alkanut toiminta yhteisten elokuvailtojen järjestämisestä jatkuu. Vuodesta 2016 elokuvailtoja on järjestetty sekä keväällä että syksyllä. Yhteistyötä SFJ:n kanssa tehostetaan ja FAO ottaa tavoitteekseen yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämisen.

Myös muista media-alan tapahtumista ja koulutuksista tiedotetaan jäsenistölle aktiivisesti sähköpostitse, jäsenkirjeitse ja FAOn kotisivuilla.

7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Pohjoismainen yhteistyö
Free-yhdistysten pohjoismainen yhteistyö jatkuu tiiviinä. Pohjoismainen komitea (Nordic Committee) jatkaa kokoontumisiaan vähintään kuusi kertaa vuodessa. Yksi kokoontuminen on sovittu järjestettäväksi jonkun pohjoismaisen free-yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä; muut kokoontumiset ovat sähköisiä.

Tänä vuonna komitea kokoontuu Ruotsin free-yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä. FAOa komiteassa edustaa luottamusmies Ingrid Svanfeldt. Muihin vuosikokouksiin yhdistykset saavat kutsun, ja esimerkiksi Tanskan vuosikokoukseen 25. helmikuuta osallistuu FAOn varapaheenjohtaja Hanna Onttonen.

Pohjoismainen freeseminaari järjestetään tänä vuonna Suomessa 15.–16. syyskuuta; 17.9. osallistujat voivat vielä erillisestä maksusta osallistua erilaisiin Helsinki-kierroksiin, mikäli ilmoittautuneita tulee tarpeeksi. Seminaarin teema on Tulevaisuuden journalismi. Seminaari-paikka on Suomenlinna ja aikaisemmista seminaareista poiketen kaikki osallistujat huoleh-tivat itse majoituksestaan. Järjestelyistä vastaa Suomen freelance-journalistit ja FAO osallistuu ainoastaan seminaariohjelman suunnitteluun.

Varapuheenjohtaja Hanna Onttonen vastaa FAOn seminaariaiheiden toteutuksesta. Jäsenet voivat hakea JOKES-stipendiä freeseminaariin osallistumiseen, matkoihin ja majoitukseen.

Seminaarin yhteydessä 14.5. kokoontuu myös hallitusten välinen Top Meeting, joka on pohjoismaisen free-yhteistyön korkein päättävä elin. Top Meeting tekee päätökset linjauksista ja esityksistä, joita Pohjoismainen komitea nostaa esille. Kokous valitsee myös uudet jäsenet Pohjoismaiseen komiteaan.

Vikes
FAO on yksi Viestintä ja kehitys -säätiön 29:stä taustayhteisöistä. Vikes on journalistien oma kehitysyhteistyöjärjestö, joka tukee sananvapautta hankemaissaan. Kehitysyhteistyön tuen pieneneminen näkyy myös Vikesin toiminnassa, mutta Vikesillä on yhä useita kohdemaita, muun muassa Somalia, Myanmar, Tansania, Nepal ja Nigeria, lisäksi Vikesillä on yhteis-hankkeita EU:n alueella. FAO tukee Vikesiä vuosittaisella avustussummalla. RTTL:n kautta FAOlla on ollut pitkään edustaja Vikesin hallituksessa, kuluvaksi kaksivuotiskaudeksi FAO sai oman edustajan Vikesin hallitukseen, Katri Nisulan.

8. TIEDOTUS

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan Liiton Arkissa, RTTL:n on-line-uutisissa, Journalistissa, SJL:n, RTTL:n ja FAOn omilla verkkosivuilla, sähköpostitse, jäsenkirjeitse ja Facebookissa.

Erityisesti FAOn omien kotisivujen, sähköpostin, jäsenkirjeiden (FAOn terveiset) ja Facebookin välityksellä pyritään tavoittamaan jäsenistö ja aktivoimaan jäseniä mukaan toimintaan.

Hallitusten kokousten jälkeen jäsenistölle lähtevät sähköpostitse puheenjohtajan terveiset eli FAOn terveiset, joissa puheenjohtaja nostaa esille jäsenistöä läheisesti koskevia päätöksiä, koulutuksia ja tapahtumia sekä apurahahakuja.

Myös FAOn Facebook-ryhmässä kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista, koulutuksista, apurahahauista ja media-alaa puhuttavista ilmiöistä.

FAOn Sovittu juttu –animaatio Yhtyneet-sopimuksen tunnetuksi tekemiseksi valmistuu keväällä ja sitä esitetään sekä jäsenistön että Yleisradion tuottajien koulutuksissa ja tapahtumissa.

9. KOULUTUS

Jäsenille tiedotetaan RTTL:n ja SJL:n järjestämistä koulutuksista sekä muiden tahojen järjestämästä media-alan koulutuksista. SFJ:n kanssa neuvotellaan yhteisten koulutusten järjestämisestä.

Suomen journalistiliiton Mitä on olla free? -koulutuksista tiedotetaan aktiivisesti jäsenistölle ja liiton kanssa neuvotellaan mahdollisuudesta järjestää myös niille aloitteleville freelancereille oma koulutus, jotka suunnittelevat työskentelevänsä Yleisradiolle; koulutuksessa esiteltäisiin Yhtyneet-työehtosopimusta ja uutta Yhtyneet-työsopimuksen liitettä, joka havainnollistaa sitä, mistä kaikesta palkkio muodostuu ja mistä kaikesta työsopimusta tehdessä pitäisi sopia.

Jokes-apurahoja jaetaan jatko- ja täydennyskoulutukseen. FAOn jäsenet voivat hakea koulutusapurahoja esimerkiksi myös RTTL:lta ja AVEK:lta.

10. TALOUS

Budjetti on ollut viimevuosien aikana samalla tasolla.

Varat tulevat jäsenmaksupalautuksista. Vuonna 2016 budjetti ylitettiin, ja kuluvan vuoden aikana ylitys maksetaan takaisin RTTL:lle. Koska Pohjoismainen freeseminaari järjestetään tänä vuonna Suomessa, säästöt on kuitenkin mahdollista aikaansaada ilman että tapahtumia tarvitsee karsia, riittää, että osa hallituksen kokouksista toteutetaan sähköpostikokouksina eikä ostopalveluita käytetä. Näin toiminta jat-kuu entisessä laajuudessaan.