Toimintasuunnitelma 2015

Freelance-ammattiosasto FAO ry   

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

1. YLEISTÄ

FAO valvoo vapaiden, ammattimaisesti radio- ja televisiotyötä tekevien journalistien etuja yhä epävarmemmaksi muuttuvassa mediamaailmassa.

Sähköisen median kenttä on yhä hajanaisempi. Yleisradion merkitys freelancereiden työllistäjänä on vähentynyt. Sähköisen puolen freelancereita työllistävät myös tv-tuotantoyhtiöt, lehtiyhtiöt, yritykset, ministeriöt, yhdistykset ja erilaiset yhteisöt. Seuraamme freelancereiden työtilanteen kehitystä niin Yleisradiossa kuin muuallakin sähköisellä kentällä.

Tuemme aktiivisesti Av-kääntäjien ja Suomen journalistiliiton ponnisteluja yleissitovan työehtosopimuksen saamiseksi alalle.

Yleisradion kanssa jatketaan tuottajien kouluttamista Yhtyneet-sopimuksen käyttöön.

Koulutuksessa kerrotaan sopimuksen minimipalkkioiden määräytymisestä sekä tilanteista, joissa palkkiota on korotettava. Yleisradion tuottajia koulutetaan myös ymmärtämään sitä, miten yrittäjien laskuttama hinta muodostuu. Tavoite on, että tulevana vuonna hankintasopimusten käyttö minimoidaan. Yhtyneet-sopimuksen noudattamista seurataan aktiivisesti ja tulkintaerimielisyyksiin puututaan välittömästi.

Yhtyneet-sopimuksen tuntemuksen lisääminen on edelleen keskeisessä osassa myös jäsenten aktivoimisessa ja jäsenhankintakampanjassa.

Toimimme sen eteen, että Suomen journalistiliiton jäsenmäärä kääntyy kasvuun, kun alan opiskelijat entistä paremmin saadaan liittymään liiton jäseniksi. Opiskelijoiden tavoittamiseksi kehitetään uusia toimintamuotoja.

Tuemme Suomen Journalistiliiton ja muiden ammattijärjestöjen ponnisteluja työlainsäädännön uudistamiseksi. Tavoitteena on, että lainsäädäntö paremmin vastaisi työelämän todellisuutta. Itsensätyöllistäjien on päästävä kollektiivisen sopimusoikeuden piiriin, jotta liitto voi ajaa myös niiden jäsentensä etua, jotka toimivat yrittäjäasemassa. Tarvitaan lainsäädännön uudistamista, jotta itsensätyöllistäjien sosiaaliturva ja ansiosidonnainen työttömyysturva saadaan yhtä hyväksi kuin palkansaajilla on.

Meillä on SJL:n hallituksessa oma edustaja, jonka kanssa tehdään läheistä yhteistyötä freelancereiden aseman parantamiseksi.

RTTL:n muitten yhdistysten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Jäsentapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestämisessä jatketaan yhteistyötä Yhdistyneiden mediatyöntekijöiden kanssa. Varsinkin edunvalvontakysymyksissä tehostetaan yhteistyötä Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden luottamusmiesten kanssa. Myös yhteistyötä Suomen freelancejournalistien kanssa tehostetaan.

2. EDUNVALVONTA

Yhtyneet-sopimuksesta neuvoteltaessa vuonna 2013 neljä asiaa jäi työryhmätöiksi; kaksi työryhmää jatkaa työtään vielä vuonna 2015.

Yleisradion kanssa on sovittu jatkoaika 30.6.2015 asti työryhmälle, jonka tehtävänä on selvittää keinoja sen edistämiseksi, että henkilökohtainen työsuoritus, tehtävän tavallisuudesta poikkeava vaativuus tai työhön tarvittava aika sekä henkilön kokeneisuus (kokemuslisä) ja ohjelmantekijän tekemä tekninen työ otetaan huomioon Yhtyneet-palkkiota määritettäessä.

Työryhmässä ovat FAO:n edustajina Anna-Liisa Haavikko, Kirsi Mattila ja luottamusmies Ingrid Svanfeldt; liitosta mukana on työehtoasiamies Maija Raninen ja Yleisradiosta Sami Toiviainen ja Liisa Kähkönen.

Työryhmä kehittää Yleisradion tuottajien koulutusta, niin että yhtiössä entistä laajemmin otettaisiin käyttöön palkkiota korottavat lisät ja korvaukset. Työryhmän työ tähtää myös siihen, että Yleisradio tilastoisi jatkossa kyseisistä seikoista maksettuja minimipalkkion korotuksia.

Työryhmä vastaa tuottajakoulutuksen järjestämisestä perjantaina 13.3. kello 9-11. Tilaisuudessa Sami Toiviainen kertoo Yhtyneet-sopimuksen soveltamisesta ja rajaa tilanteet, joissa hankintasopimuksen käyttäminen on mahdollista. Hän käsittelee esityksessään myös työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn eroja ja hinnanmuodostumista. Maija Raninen järjestää osallistujille käytännön harjoittelua Yhtyneet-sopimuksen soveltamisesta. Harjoitteet puretaan ja lopuksi keskustellaan vapaasti esiin nousevista kysymyksistä.

Myös työryhmä, jonka tehtävä on 31.8.2015 mennessä editoida sopimuksen kieliasu, jatkaa. Tavoitteena on sopimuksen ymmärrettävyyden ja selkeyden lisääminen ja muun muassa pykälän 7, kohdan 1 selvittäminen – kyseisessä kohdassa todetaan muun muassa, että ”toisin voidaan kuitenkin sopia tapauksissa, joissa puitesopimuksella sovitaan useista samankaltaisista töistä, joissa on samanlaisena toistuvia osioita”. Sopimukseen tulee myös viedä siihen kirjaamattomat muutokset, kuten tekijänoikeuksia ja uusintoja koskevat aikaisemmat sopimukset. Työryhmässä ovat Maija Raninen Suomen journalistiliitosta ja Kirsi Mattila, Päivi Mustajärvi ja luottamusmies Ingrid Svanfeldt FAO:sta. Yleisradiosta työryhmässä ovat Sami Toiviainen ja Liisa Kähkönen.

Vanhojen ohjelmien uusintakorvausten maksamisesta Kopioston kautta on sovittu Yleisradion, Kopioston ja SJL:n kesken. Luottamusmies poimii tarvittavat tiedot ja antaa ne eteenpäin Kopiostolle.

Luottamusmies jakaa tietoa Yhtyneet-sopimuksesta ja lomakkeista, jotka on tehty helpottamaan työsopimusten solmimista. Lomakkeesta on tehty kolme eri versiota; Yleisradion radiokanaville, Ylen tv-kanaville ja yrittäjinä toimiville freelancereille on kullekin oma lomake. Lomakkeessa määritellään esimerkiksi tekijänoikeudet, tuottajan vastuut ja erilaiset lisät.

Luottamusmies auttaa myös FAO:n yrittäjänä toimivia jäseniä asiallisen palkkiotason ja sopimusehtojen määrittelyssä.

Tämä on erityisen tärkeää, koska Yleisradio on paitsi käyttänyt hankintapalkkioita tilanteissa, joissa tulisi noudattaa Yhtyneet-sopimusta, myös ostanut yrittäjä-freelancereilta ohjelmia huomattavasti alle Yhtyneet-sopimuksessa määriteltyjen minimihintojen.  Yleisradion luottamusmiesten kanssa tehdään yhteistyötä tilanteen korjaamiseksi.

3. AV-KÄÄNTÄJIEN TILANNE

FAO tukee av-kääntäjien ja Suomen journalistiliiton ponnisteluja yleissitovan työehtosopimuksen saamiseksi av-käännösalalle. TES-neuvotteluja ei kovasta yrityksestä huolimatta saatu maaliin vielä vuoden 2014 puolella. Neuvottelut jatkuvat Pre-Text Oy:n, Rosmer International osuuskunnan, Stellar Text Oy:n, SDI Media Oy:n ja alan suurimman toimijan BTI Studios Finland Oy:n kanssa.

4. TEKIJÄNOIKEUDET

FAO osallistuu aktiivisesti tekijäjärjestöjen yhteistyöhön sekä kotimaassa että kansainvälisesti. FAO puolustaa jäsenistönsä taloudellisia ja moraalisia oikeuksia.

Viime vuonna av-valtuudet uudistettiin ja tekijänoikeussopimusten allekirjoitusten kerääminen jatkuu ja FAO osallistuu tiedottamiseen ja keräämiseen.

Mikäli verkkotallennuspalveluita koskeva tekijänoikeuslain muutos menee läpi eduskunnassa keväällä, ryhdytään neuvottelemaan jakoperusteista. FAO osallistuu tähän valmistelutyöhön.

FAO:lla on kaksi edustajaa RTTL:n tekijänoikeusvaliokunnassa. FAO:n Anna-Liisa Haavikko on SJL/ RTTL:n edustaja Kopioston hallituksessa.

Tekijänoikeusneuvontaa annetaan erityisesti työ- ja toimeksiantosopimuksia tehtäessä.

5. TYÖHYVINVOINTI JA TYÖSUOJELU

Luottamusmies rohkaisee jäsenistöä kertomaan työhyvinvointiin ja työolosuhteisiin liittyvistä epäkohdista ja tiedottaa heille heidän oikeuksistaan. FAO rohkaisee jäsenistöään hakemaan Kelan tarjoamiin ASLAK- ja TYKY-kuntoutuksiin. Työsuojelutietoa levitetään FAO:n omilla kotisivuilla, sähköpostitse ja Facebookissa.

6. JÄSENTOIMINTA

FAO:n opiskelijatapahtuma järjestetään 25.2.2015 Metropolian Tavi-talolla. FAO:n hallituksen opiskelijajäsenet Inkeri Alatalo ja Ari Ojanperä vastaavat tilaisuuden järjestelyistä ja ohjelmasta. Teemana on pitchaaminen. Tämän lisäksi RTTL:n puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö kertoo liittoon kuulumisen eduista ja Yleisradiolle tehtävästä työsuhteisesta työstä. SJL:n työehtoasiamies käyttää puolestaan puheenvuoron itsensä hinnoittelemisesta ja laskutuksesta. Osallistujia pyritään tavoittamaan valtakunnallisesti.

RTTL:n opiskelijajäsenet tulevat pääsääntöisesti FAO:n jäseniksi. Siksi jäsentilaisuuksia suunniteltaessa otetaan huomioon myös opiskelijajäsenten tarpeet ja toiveet. Myös opiskelijatapahtuman jatkoa suunnitellaan.

Yhteistyö Yhdistyneiden mediatyöntekijöiden kanssa jatkuu. Järjestämme yhteisiä koulutustilaisuuksia ja myös vuonna 2012 alkanut toiminta yhteisten elokuvailtojen järjestämisestä jatkuu.

Jäsenille tiedotetaan RTTL:n ja SJL:n järjestämistä jäsentilaisuuksista ja koulutuksista. Myös osallistujilleen ilmaisesta EU-rahoitteisesta media-alan koulutuksesta tiedotetaan jäsenistölle.

Pressiklubin tapahtumista tiedotetaan jäsenistölle.

Yhteistyötä SFJ:n kanssa tehostetaan. Tutkitaan mahdollisuutta järjestää yhteisiä koulutustapahtumia. SFJ:n ja FAO:n yhteinen kansainvälinen jaosto jatkaa toimintaansa ja järjestää mm. tapaamisia ulkomailla toimivien freelancereiden kanssa.

Suomen journalistiliiton järjestämä freeseminaari SFJ:n ja FAO:n jäsenille järjestetään 13.-14. maaliskuuta Hotelli Arthurissa. Innostamme jäseniämme osallistumaan seminaariin. Seminaariin on tulossa asiaa ”työn uusista muodoista” kuten erilaisista työhuonekunnista, osuuskunnista ja työpareista. Lisäksi ohjelmassa on asiaa ostajien kohtaamisesta, henkisestä hyvinvoinnista työssä sekä ajankohtainen, free-poliittinen työmarkkinakatsaus – missä nyt mennään, miltä ala näyttää, mitä liitto suunnittelee. Luottamusmies Ingrid Svanfeldt osallistuu ohjelmaan.

Perinteistä jäsenmatkaa ei tehdä syksyllä; sen sijaan aletaan suunnittelemaan jäsenmatkaa vuoden 2016 keväälle. Tämä mahdollistaa sekä vuoden 2015 että 2016 arkistoapurahan käyttämisen jäsenmatkan tukemiseen.

7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Pohjoismainen yhteistyö jatkuu tiiviinä, vaikka perinteistä Pohjoismaisen seminaaria ei järjestetäkään vuoden aikana. Ruotsin free-yhdistys, jonka vuoro olisi järjestää seminaari, kamppailee rahoitusvaikeuksien kanssa.

FAO:n ja SFJ:n yhteinen kansainvälinen jaosto jatkaa toimintaansa. Jaostoa vetää SFJ:n Maria Markus. FAO:n edustajat kansainvälisessä jaostossa ovat Nina Donner, Michael Hutchinson-Reis ja Tiina Madisson. Joukkoa täydennetään innostuksen ja tarpeen mukaan.

Vikes. FAO tukee Vikesin toimintaa vuosittaisella 100 euron osuudella ja hakee hyväksymistä Vikesin taustayhteisöksi.

8. TIEDOTUS

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan Liiton Arkissa, Nettiarkissa, Journalistissa, SJL:n, RTTL:n ja FAO:n omilla verkkosivuilla, sähköpostitse ja Facebookissa.

Erityisesti FAO:n kotisivujen, sähköpostin ja Facebookin välityksellä pyritään tavoittamaan jäsenistö ja aktivoimaan jäseniä mukaan toimintaan.

Hallitusten kokousten jälkeen jäsenistölle lähtevät sähköpostitse puheenjohtajan terveiset, joissa puheenjohtaja nostaa esille jäsenistöä läheisesti koskevia päätöksiä, koulutuksia ja tapahtumia. Terveiset otsikoidaan FAO:n terveisiksi lisättynä kulloinkin ajankohtaisella aiheella.

Ari Ojanperä jatkaa FAO:n nettisivujen visuaalisen ilmeen ja käytettävyyden kehittämistä. Hän päivittää sivuja vähintään kahden viikon välein. Sivujen sisältöä kehitetään ja yrittäjäjäseniä koskeva tietopaketti lisätään sivuille. Myös jäsenistöä esittelevä juttusarja aloitetaan.

FAO:n Facebook-sivuilla kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista, koulutuksista ja media-alaa puhuttavista ilmiöistä.

9. KOULUTUS

Opiskelijaseminaari järjestetään helmikuussa ja seminaarin jatkoa suunnitellaan.

Jäsenille tiedotetaan RTTL:n ja SJL:n järjestämistä koulutuksista sekä muiden tahojen järjestämästä media-alan koulutuksesta.

Suomen journalistiliiton Mitä on olla free? -koulutuksista tiedotetaan aktiivisesti jäsenistölle ja luottamusmies osallistuu koulutuksen järjestämiseen.

SJL järjestää vuoden aikana myös tekijänoikeuskoulutusta vasta-alkaneille ja järjestöaktiiveille. FAO tiedottaa koulutuksesta jäsenistölleen ja hallituksen jäsenet osallistuvat koulutukseen.

Myös EU-rahoitteisesta Mediane-journalistivaihdosta annetaan tietoa.

Jokes-apurahoja jaetaan jatko- ja täydennyskoulutukseen. FAO:n jäsenet voivat hakea koulutusapurahoja esimerkiksi myös RTTL:lta ja AVEK:lta.

10. TALOUS

Budjetti on ollut viimevuosien aikana samalla tasolla. Varat tulevat jäsenmaksupalautuksista.

Todettiin, että vuonna 2014 oman pääoman vaje oli 2146,20 euroa. Ennen muuta jäsentilaisuuksiin oli kulunut huomattavasti budjetoitua enemmän. Vuonna 2015 on tarkoitus palauttaa oman pääoman tilanne nollatilanteeseen. Tässä tarkoituksessa hallitusten kokouksia päätettiin osin pitää jatkossa sähköpostikokouksina.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *