Toimintasuunnitelma 2014

Freelance-ammattiosasto FAO ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

1. YLEISTÄ

FAO valvoo vapaiden, ammattimaisesti radio- ja televisiotyötä tekevien journalistien etuja yhä epävarmemmaksi muuttuvassa mediamaailmassa.

Sähköisen median kenttä on yhä hajanaisempi ja Yleisradion merkitys freelancereiden työllistäjänä on vähentynyt. Yle-rahoituksen järjestymisen jälkeen Yleisradio on kuitenkin sitoutunut ulkopuolisten ostojen lisäämiseen ja tämän toivotaan heijastuvan myös freelancereiden työllistymiseen. Seuraamme edelleen freelancereiden työtilanteen kehitystä niin Yleisradiossa kuin tuotantoyhtiöissäkin.

Tuemme aktiivisesti Av-kääntäjien ja Suomen journalistiliiton ponnisteluja yleissitovan työehtosopimuksen saamiseksi alalle.

Vuoden alussa astuu voimaan Yhtyneet-sopimus, jota uudistettiin vuoden 2013 työehtosopimusneuvotteluissa. Yleisradion kanssa järjestetään tuottajien koulutus, jossa sopimusta tehdään tunnetuksi. Sopimuksen noudattamista seurataan aktiivisesti ja tulkintaerimielisyyksiin puututaan välittömästi. Yhtyneet-sopimuksen tuntemuksen lisääminen on edelleen keskeisessä osassa myös jäsenten aktivoimisessa ja jäsenhankintakampanjassa.

Seuraamme edelleen myös työelämän muutoksia kartoittavan työ- ja elinkeinoministeriön TRENDI-ministerityöryhmän työskentelyä. Pyrimme omalta osaltaan tukemaan SJL:n ja muiden ammattijärjestöjen ponnisteluja työlainsäädännön uudistamiseksi. Tavoitteena on, että lainsäädäntö paremmin vastaisi työelämän todellisuutta, ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturva ja ansiosidonnainen työttömyysturva saataisiin yhtä hyväksi kuin palkansaajienkin.

Meillä on SJL:n hallituksessa oma edustaja, jonka kanssa tehdään läheistä yhteistyötä freelancereiden aseman parantamiseksi.

FAO:n omat nettisivut on avattu, ja niitä kehitetään edelleen. Niiden avulla voimme tehdä FAO:n toimintaa tunnetuksi niin jäsenten kuin ulkopuolistenkin parissa.

RTTL:n muitten yhdistysten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Jäsentapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestämisessä jatketaan yhteistyötä Yhdistyneiden mediatyöntekijöiden kanssa.

Varsinkin edunvalvontakysymyksissä tehostetaan yhteistyötä Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden luottamusmiesten kanssa. Myös yhteistyötä Suomen freelancejournalistien kanssa tehostetaan. SFJ:n ja FAO:n yhteisen freeluetteloa kehitetään entistä käyttäjäystävällisempään suuntaan ja ostajien tavoittamiseen paneudutaan.

Vuosikokouksessa valitaan FAOn esitykset seuraavaksi 4-vuotiskaudeksi SJL:n valtuustoon.

2. EDUNVALVONTA

Yhtyneet-sopimuksesta neuvoteltaessa neljä asiaa jäi työryhmätöiksi.

Kiireellisin työryhmistä aloitti työnsä jo vuoden 2013 puolella. Sen tehtävä on 31. tammikuuta mennessä selvittää ohjelmateknisen työn maksamista erityisesti, kun kyseessä on reportaasi, pienimuotoinen dokumentti tai dokumenttiohjelma. Näiden ohjelmien tariffimäärittelyssä mainitaan, että niihin voi sisältyä osin toimittajan tekemää teknistä työtä kuten kuvaamista tai leikkaamista. Määritelmät ovat olleet ristiriitaiset, koska toisaalla eli audiovisuaalisen liitteen (entinen tv-liite) kolmannessa kohdassa on määritelty teknisestä työstä maksettavat korvaukset. Työryhmän tehtävä on selvittää, miten määritellään, milloin teknisestä työstä on maksettava reportaasin tai dokumentin tekijälle korvausta. Työryhmässä ovat liitosta Valtteri Aaltonen ja FAO:sta Kirsi Mattila, Yleisradiota edustavat Sami Toiviainen, Liisa Kähkönen ja Pekka Heikura.

Myös ohjelmatekstitysliitteen (liite 7, entinen kuulovammaistekstitysliite) uudistamisella ja ajantasaistamisella on kiire. Työryhmän työn on määrä valmistua 31.5.2014 mennessä. Tarkoitus on uudistaa palkkioiden maksaminen liuskaperusteiseksi. Työryhmän työn perusteella voidaan työehtosopimukseen tehdä tarvittavat muutokset sopimuskauden aikana. Työryhmään valittiin liiton edustajana Valtteri Aaltonen ja FAO:sta Nina Donner sekä Mirjami Ylinen.

Kolmas työryhmä, jonka työn on määrä valmistua vuoden 2014 puolella, selvittää keinoja, joilla työn teettäjät aktiivisemmin korottaisivat palkkioita, jos pykälässä 7, kohdassa 3 määritellyt palkkiota korottavat tekijät toteutuvat. Näitä työhön korottavasti vaikuttavia tekijöitä ovat henkilökohtainen työsuoritus, tehtävän tavallisuudesta poikkeava vaativuus tai työhön tarvittava aika. Työryhmän työ tähtää myös siihen, että Yleisradio tilastoisi jatkossa myös edellä mainitut tekijät, samoin kuin kokemuslisän maksamisen ja ohjelmantekijälle maksettavat korvaukset hänen tekemästään teknisestä työstä. Työryhmän työn on määrä valmistua 31.8.2014 mennessä. FAO:n hallitus valitsi työryhmään Ingrid Svanfeldtin ja Anna-Liisa Haavikon. Valtteri Aaltonen on mukana tarvittaessa kutsuttavana asiantuntijana.

Neljännen työryhmän tehtävä on 31.8.2015 mennessä editoida sopimuksen kieliasu. Sopimukseen tulee mm. viedä siihen kirjaamattomat muutokset, kuten tekijänoikeuksia ja uusintoja koskevat aikaisemmat sopimukset. Tavoitteena on sopimuksen ymmärrettävyyden ja selkeyden lisääminen ja muun muassa pykälän 7, kohdan 1 selvittäminen – kyseisessä kohdassa todetaan muun muassa, että ”toisin voidaan kuitenkin sopia tapauksissa, joissa puitesopimuksella sovitaan useista samankaltaisista töistä, joissa on samanlaisena toistuvia osioita”. Työryhmään valittiin Valtteri Aaltonen Liitosta ja Päivi Mustajärvi ja Kirsi Mattila FAOsta.

Vanhojen ohjelmien uusintakorvausten maksamisesta Kopioston kautta on sovittu Yleisradion, Kopioston ja SJL:n kesken. Ensimmäisen kerran sopimusta sovellettiin vuonna 2011, kun Kopiosto maksoi vuoden 2010 vanhojen ohjelmien uusintakorvaukset free-tekijöille. RTTL:n asiamies Pirjo Munck on tähän asti poiminut tarvittavat tiedot ja antanut ne eteenpäin Kopiostolle. Tämä tehtävä siirtyy luottamusmiehelle.

FAO on sopinut Yleisradion kanssa tuottajien kouluttamisesta Yhtyneet-sopimuksen soveltamisesta. Liiton työehtoasiamies Valtteri Aaltonen sekä FAO:n luottamusmies ja puheenjohtaja osallistuvat koulutukseen yhdessä Yleisradion omien kouluttajien kanssa.

Koulutuksessa käsitellään työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn eroja, käydään läpi sopimuksen tekemisen periaatteet ja painotetaan sitä, että Yhtyneet-sopimus määrittelee vain vähimmäispalkkiot. Työn vaativuuden, työn vaatiman ajan ja journalistin henkilökohtaisen suorituksen perusteella palkkioita kuuluu korottaa. Koulutuksessa käsitellään myös periaatteita, joiden mukaan kokeneelle tekijälle maksetaan kokemuslisää ja ohjelmantekijälle maksetaan korvausta kuvauksesta ja leikkaamisesta. Samoin käsitellään sairausajan palkan maksamista. Viime sopimuskierroksella Yhtyneet-sopimukseen tulleet keskeiset muutokset kuten audioliitteen uusi reportaasi-ohjelmakategoria ja erinäisten korvausten muuttuminen tuntiperusteiseksi esitellään.

Yhtyneet-sopimuksesta tiedottamista jäsenistölle tehostetaan.

FAO tiedottaa niin työnantajille kuin jäsenilleenkin myös lomakkeesta, joka on tehty helpottamaan työsopimusten solmimista. Lomakkeesta on tehty kolme eri versiota; Yleisradion radiokanaville, Ylen tv-kanaville ja yrittäjinä toimiville freelancereille on kullekin oma lomake. Lomakkeessa määritellään esimerkiksi tekijänoikeudet, tuottajan vastuut ja erilaiset lisät.

Luottamusmies on aktiivisesti yhteydessä jäsenistöön, tiedottaa liittoon kuulumisen eduista ja työntekijöiden oikeuksista. Hän auttaa myös FAO:n yrittäjänä toimivia jäseniä asiallisen palkkiotason ja sopimusehtojen määrittelyssä.

3. AV-KÄÄNTÄJIEN TILANNE

FAO tukee av-kääntäjien ja Suomen journalistiliiton ponnisteluja yleissitovan työehtosopimuksen saamiseksi av-alalle. TES-neuvottelut jatkuvat Pre-Text Oy:n, Rosmer International osuuskunnan, Stellar Text Oy:n ja SDI Media Oy:n kanssa. Broadcast Text International ja muut mahdolliset toimeksiantajat yritetään saada mukaan neuvotteluihin.

4. TEKIJÄNOIKEUDET

FAO osallistuu aktiivisesti tekijäjärjestöjen yhteistyöhön sekä kotimaassa että kansainvälisesti. FAO puolustaa jäsenistönsä taloudellisia ja moraalisia oikeuksia.

Viime vuoden huhtikuussa audiovisuaalisen alan järjestöt aloittivat kampanjan, joka tähtää avvaltuuksien uudistamiseen, niin että Kopiosto saisi entistä laajemmat oikeudet valvoa av-teosten julkista esittämistä ja neuvotella tekijöille korvauksia paitsi julkisesta esittämisestä myös esimerkiksi tv- ja radio-ohjelmien opetuskäytöstä, televisiokanavien edelleen lähettämisestä ja yleisölle välittämisestä, verkkotallennuspalveluista sekä ei-kaupallisesta tallennekäytöstä. Tekijänoikeussopimusten allekirjoitusten kerääminen jatkuu ja FAO osallistuu asiasta tiedottamiseen ja allekirjoitusten keräämiseen.

FAO:lla on kaksi edustajaa RTTL:n tekijänoikeusvaliokunnassa sekä puheenjohtaja SJL:n tekijänoikeusvaliokunnassa.

Tekijänoikeusneuvontaa annetaan erityisesti työ- ja toimeksiantosopimuksia tehtäessä.

5. TYÖHYVINVOINTI JA TYÖSUOJELU

Luottamusmies rohkaisee jäsenistöä kertomaan työhyvinvointiin ja työolosuhteisiin liittyvistä epäkohdista ja tiedottaa heille heidän oikeuksistaan. FAO rohkaisee jäsenistöään hakemaan Kelan tarjoamiin ASLAK- ja TYKY-kuntoutuksiin. Työsuojelutietoa levitetään FAO:n omilla kotisivuilla, sähköpostitse ja Facebookissa.

6. JÄSENTOIMINTA

FAO järjestää keväällä seminaarin, jossa psykologin opastamana käsitellään epävarmuuden sietämistä työelämässä.

Vuoden aikana suurin osa RTTL:n opiskelijajäsenistä tulee FAO:n jäseniksi. Jäsentilaisuuksia suunniteltaessa otetaan huomioon myös opiskelijajäsenten tarpeet ja toiveet. Syksyllä järjestetään opiskelijatapahtuma.

Keväällä FAO osallistuu viittomakielisten mediatyöntekijöiden seminaarin järjestämiseen.

Vuonna 2013 yhdessä Yhdistyneiden mediatyöntekijöiden kanssa järjestetty kumppanuusilta, jossa FAO:n ja YMT:n jäsenet tapasivat tuotantoyhtiöiden edustajia, osoittautui hyödylliseksi. Vastaavanlaista tilaisuutta suunnitellaan myös vuodelle 2014. YMT:n kanssa jatketaan myös vuonna 2012 alkanutta yhteisten elokuvailtojen järjestämistä.

FAO:n kotisivujen, sähköpostin ja Facebookin välityksellä pyritään tavoittamaan jäsenistö ja aktivoimaan jäseniä mukaan toimintaan.

Jäsenille tiedotetaan RTTL:n ja SJL:n järjestämistä jäsentilaisuuksista ja koulutuksista. Samoin Pressiklubin toiminnasta tiedotetaan FAO:n jäsenille.

Jäsenmatka tehdään syksyllä. Jäsenmatkan yhteydessä järjestetään ay-henkistä toimintaa, kerätään tietoa jäsenistön toiveista ja tiedotetaan työelämäkysymyksistä. Arkistoapurahaa käytetään matkan kustannuksiin.

7. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Pohjoismainen yhteistyö jatkuu tiiviinä. Tärkein yhteistyön muoto on vuosittain järjestettävä Pohjoismainen freeseminaari, joka tänä vuonna järjestetään Tanskassa, Korsørissa. Hallitusten välinen Top-meeting on 8.5. ja seminaari 9.–11.5.2014. Tarkoitus on järjestää entistä kansainvälisempi seminaari, johon on tulossa vieraita myös esimerkiksi Tšekistä ja Saksasta.

FAO:n ja SFJ:n jäsenet voivat hakea apurahaa keväällä seminaariin. Tästä koulutusstipendistä ei seuraa kolmen vuoden karenssia apurahoihin.

FAO:n ja SFJ:n yhteinen kansainvälinen jaosto jatkaa toimintaansa. FAO:n edustajat kansainvälisessä jaostossa ovat Nina Donner, Tiina Harpf, Michael Hutchinson-Reis ja Tiina Madisson.

8. TIEDOTUS

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan Liiton Arkissa, Nettiarkissa, Journalistissa, SJL:n, RTTL:n ja FAO:n omilla verkkosivuilla, sähköpostitse ja Facebookissa.

Hallitusten kokousten jälkeen jäsenistölle lähtevät sähköpostitse puheenjohtajan terveiset, joissa puheenjohtaja nostaa esille jäsenistöä läheisesti koskevia päätöksiä, koulutuksia ja tapahtumia.

Tiina Madisson ja Anna Karatvuo jatkavat FAO:n nettisivujen visuaalisen ilmeen ja käytettävyyden kehittämistä. Sivujen sisältöä kehitetään entistä virkeämmäksi ja kattavammaksi. Yrittäjäjäseniä koskeva tietopaketti lisätään sivuille.

Hallitus valitsee joukostaan nettivastaavan, joka päivittää sivuja ajankohtaisilla freelancereita koskettavilla asioilla vähintään kahden viikon välein.

9. KOULUTUS

Jäsenille tiedotetaan RTTL:n ja SJL:n järjestämistä koulutuksista. FAO tiedottaa aktiivisesti myös muiden tahojen järjestämästä koulutuksesta. Keväällä jatkuu syksyllä 2013 alkanut, EU-rahotteinen Kulttuuriyrittäjyysprojekti, joka tarjoaa luovien alojen itsensä työllistäjille tietoa mm. sosiaaliturvasta, sopimusten tekemisestä, erilaisista yritysmuodoista ja markkinoinnista. Kerran kuussa järjestettävistä asiantuntijaluennoista ja pienryhmäkokoontumisista tiedotetaan jäsenistölle. Samoin EU-rahotteisesta Mediane-journalistivaihdosta annetaan tietoa.

Jokes-apurahoja jaetaan jatko- ja täydennyskoulutukseen. FAO:n jäsenet voivat hakea koulutusapurahoja esimerkiksi myös RTTL:lta ja AVEK:lta.

10. TALOUS

Budjetti on ollut viimevuosien aikana samalla tasolla. Varat tulevat jäsenmaksupalautuksista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *