Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012
Freelance-ammattiosasto FAO ry

1. Yleistä

FAO:n toiminta on vapaiden, ammattimaisesti radio- ja televisiotyötä tekevien journalistien edunvalvontaa sekä yhteistyötä alan muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 405 jäsentä. Vuoden alussa jäseniä oli vielä 464. Jäsenmäärä on siis jatkanut vuonna 2011 alkanutta pienenemistään. FAOsta on erotettu jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä jäseniä ja jonkin verran jäseniä on eronnut omasta halustaan. Jatkuvasti huonontuneiden työllisyysnäkymien vuoksi sähköisen puolen freetoimittajia on poistunut alalta myös kokonaan muihin töihin.

Toisaalta uusiakin jäseniä on jonkin verran tullut. Selvä muutos aikaisempaan on se, että nykyisin uudet jäsenet toimivat yrittäjinä, heillä on esimerkiksi oma toiminimi tai osakeyhtiö. Freelancereita, jotka tekisivät Yleisradiolle työehtosopimuksen säätelemiä töitä, ei liittoon käytännössä enää liity. Tämä heijastelee työtilanteen muutosta sähköisellä kentällä. Yleisradio, joka on perinteisesti ollut freelancereiden suurin työllistäjä, ei vedä väkeä entiseen malliin.

Jäsenistön työmahdollisuuksia heikensivät monet tekijät. Pitkään jatkuneen epävarmuuden ja Yleisradion rahoituskriisin jälkeen joulukuussa 2011 oli vihdoin saatu päätös Yle-verosta, joka astuisi voimaan vuoden 2013 alusta. Vuonna 2012 Yleisradion toimintaa kuitenkin rahoitettiin edelleen tv-lupamaksuilla ja freelancereiden ja itsenäisten tuotantoyhtiöiden heikot  työllistymisnäkymät pysyivät entisellään. Myös vakituisten toimittajien irtisanomiset, media-alan koulutuksen ylitarjonta ja palkattomien työharjoittelijoiden runsas käyttö jatkuivat alalla vaikeuttaen freelancereiden työnsaantia.

Keskustelu itsensätyöllistäjien asemasta työmarkkinoilla jatkui vuonna 2012. Jo 2011 työnsä aloittanut, Työ- ja elinkeinoministeriön asettama Trendi-työryhmä selvittää muuttuvia työmarkkinoita ja muun muassa itsensätyöllistäjien asemaa työsuhteen ja yrittäjyyden välimaastossa. Työryhmän odotetaan esittävän konkreettisia parannuksia ennen kaikkea itsensätyöllistäjien sosiaali- ja työttömyysturvaan sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden laajentamista koskemaan myös yrittäjäasemassa olevia freelancereita. Käytännössä tämä tarkoittaa muutoksia lainsäädäntöön. Työryhmän toimikauden piti päättyä maaliskuussa 2012, mutta toimikautta on jatkettu hallituskauden loppuun. FAO seuraa tiiviisti työryhmän työn edistymistä.

2. Edunvalvonta

Vuoden 2011 työehtosopimusneuvotteluissa oli sovittu alan palkkioiden korotuksista. Yhtyneet-palkkioita korotettiin 1.11.2012 lähtien 2,1 prosenttia ja elokuva- ja tv-tuotannon palkkoja korotettiin 1,9 prosenttia.

Yhtyneet-sopimuksen TES-neuvotteluissa 2010 sovittiin myös, että kokemuslisäjärjestelmän toimivuutta selvittävän työryhmän on saatava työnsä valmiiksi 30.4.2013 mennessä. FAO:sta työryhmässä ovat olleet mukana Olli Pellikka, Jaana Wiik ja Anna-Liisa Haavikko, SJL:sta mukana oli aluksi Marianne Leskinen, ja hänen jälkeensä ensin Sari Uusi-Rauva ja sitten Valtteri Aaltonen. Yleisradion edustajat ovat Liisa Kähkönen ja Sami Toiviainen.

Vuoden 2010 työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä sovittiin myös nettityön korvaamista kartoittavan työryhmän perustamisesta. Myös tämän työryhmän määräaika on 30.4.2013. Työryhmän perustaminen siirtyi vuoden 2013 puolelle.

Vappuna 2010 voimaan tulleessa Yhtyneet-sopimuksen TV-liitteessä on uutena kohtana määritelty palkkiot ohjelmantekijän tekemästä teknisestä työstä. Yhtyneet-sopimukseen tehdyn pöytäkirjamerkinnän mukaan sopijaosapuolet seuraavat korvauksen suuruuden määräytymistä eri työsuoritteissa ja ohjelmantekijän tekemän työn yleisyyttä. Ohjelmateknisen työn tilannetta kartoittavaan työryhmään valittiin Kirsi Mattila, Marja Kurikka ja Tiina Harpf. Jäsenistölle tehtiin kysely, jolla kartoitettiin ohjelmateknisen työn yleisyyttä ja korvauksen suuruuden määräytymistä. Kysely osoitti, ettei uutta sopimuskohtaa sovelleta kovinkaan laajasti. Toimittajat ovat alkaneet kuvaamaan ja leikkaamaan jo huomattavasti ennen kuin korvauksen maksamisesta sovittiin. Johtopäätös oli, että alan minimiehdot määrittävistä työehtosopimuksista täytyy tiedottaa niin jäsenille kuin Ylen tuottajillekin entistä selkeämmin ja määrätietoisemmin.

Luottamusmiehet selvittivät freelancereiden tekemien ohjelmien ensi- ja uusintalähetysten välistä suhdetta; Ylen digisopimuksessa on todettu, ettei uuden uusintakorvausmallin tavoitteena ole johtaa ensi- ja uusintalähetysten välisen jakosuhteen muuttumiseen. Selvitystyön tekeminen oli erittäin vaikeaa puutteellisen arkistoinnin vuoksi, eikä jatkotoimiin tämän vuoksi ryhdytty.

Digi-sopimuksen mukaan  uusintakorvaukset poistuivat asteittain vuoteen 2010 mennessä. Ennen tätä sopimusta tehdyistä ohjelmista maksetaan uusintakorvausta siten, että Yle tilittää ennalta sovitun summan Kopiostoon, joka puolestaan tilittää sen tekijöille. Television osalta tiedot tekijöistä ja ohjelmista ovat menneet suoraan Ylestä Kopiostoon, mutta radion tietojen osalta käytäntö on vasta luotu.

Yleisradio oli luopunut radiodokumenttien uusintakorvausten maksamisesta vuoden 2010 alussa soveltaen digi-sopimusta radiodokumenttiin, joka ei ollut sopimuksen piirissä. Radiodokumenttien maksamatta jääneistä tai väärin maksetuista uusintakorvauksista päästiin neuvotteluratkaisuun vuoden 2012 aikana ja FAOn jäsenille maksettiin oikaistut uusintakorvaukset.

FAO lanseerasi uuden lomakkeen helpottamaan työsopimusten solmimista. Lomakkeista tehtiin kolme eri versiota; Yleisradion radiokanaville, Ylen tv-kanaville ja yrittäjinä toimiville freelancereille on kullekin oma lomake. Lomakkeessa määritellään esimerkiksi tekijänoikeudet, tuottajan vastuut ja erilaiset lisät. Lomake löytyy RTTL:n sivuilta.

Koulutustilaisuuden järjestäminen Yleisradion esimiehille Yhtyneet-sopimuksesta ja sen soveltamista siirtyi seuraavaan toimintavuoteen.

Luottamusmiehinä toimivat Marja Kurikka ja Olli Pellikka. FAO:n työehtoasiamiehenä jatkoi aluksi Marianne Leskinen. Hänen siirryttyään liiton sisällä muihin töihin, Sari Uusi-Rauva tuli huhtikuussa FAO:n uudeksi työehtoasiamieheksi. Sari Uusi-Rauva ehti kuitenkin hoitaa työtä vain puolisen vuotta, kun hänet valittiin Ulkoministeriön diplomaattikoulutukseen. Marraskuussa FAO:n työehtoasiamiehenä aloitti Valtteri Aaltonen. Luottamusmiesvoimin hoidettiin normaalia neuvontaa ja riidan ratkaisua.

Yhden kaksivuotiskauden kestänyt kahden luottamusmiehen kokeilu loppui syksyllä, ja FAO joutui arvioimaan uudestaan kahden luottamusmiehen järjestelmää. Kaudelle 2011-2012 RTTL oli myöntänyt lisärahoituksen kahden luottamusmiehen palkkaamiseksi entisen yhden sijasta, koska edunvalvontatapaukset olivat  lisääntyneet, ja jäsenmäärä kasvanut vuoden 2010 lopulla. Kokeiluvuosien aikana tilanne oli kuitenkin muuttunut ja FAO:n jäsenmäärä lähtenyt laskuun. FAO ei hakenut enää RTTL:lta jatkorahoitusta kahdelle luottamusmiehelle ja syksyllä järjestettiin luottamusmiesvaalit, joissa valittiin enää yksi freeluottamusmies. Valituksi kaudelle 2013-2014 tuli Marja Kurikka.

Luottamusmiehen asemaa ja toimintamahdollisuuksia pyrittiin uusin järjestelyin parantamaan monin tavoin: Freelance-luottamusmiehen palkan maksamisesta vastaa jatkossa RTTL. Lisäksi Yleisradion kanssa saatiin neuvoteltua sopimus, jonka mukaan Yleisradio osallistuu freeluottamusmiehen palkkaukseen. Palkkausta nostamalla pyritään takaamaan luottamusmiehelle mahdollisuus tehdä työtä entistä kokonaisvaltaisemmin. Tiedonkulkua ja yhteistyötä parannetaan niin, että FAO:n luottamusmies kutsutaan jatkossa myös Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden luottamusmiesten palavereihin. Lisäksi päätettiin, että FAO:n puheenjohtaja toimii varaluottamusmiehenä.

3. AV-kääntäjien edunvalvontatilanne 

Huhtikuussa FAO ja MOT järjestivät yhdessä kääntäjätapaamisen, johon saapui runsaat 90 av-kääntäjää. Tapahtuman paneelikeskusteluun osallistuivat SJL:n edunvalvontajohtaja Petri

Savolainen, Ylen Kääntämisen ja versioinnin päällikkö Christoffer Forssell, MTV:n Ulkomaisen materiaalin käsittelyn toimitusesimies Maria Stenbäck ja av-kääntäjät Maria Kynsijärvi ja Anna-Maija Ihander. Av-kääntäjä Tytti Heikkilä toimi paneelin moderaattorina. Paneelissa keskusteltiin alalle rekrytoinnista ja pohdittiin keinoja, miten yliopistojen kielten laitoksille opiskelijoiden pariin saataisiin tietoa alan työoloista ja palkkauksesta. Käännöstoimistoille työtä tekevät pakotetaan yrittäjiksi ja heidän palkkauksen on alle puolet Yhtyneet-sopimuksen määrittämästä palkkatasosta. Paneeli toivoi reiluja työehtoja koko av-käännösalalle.

Ankara takaisku av-käännösalalla koettiin lokakuussa, kun MTV Media ulkoisti käännöstyöt Broadcast Text Internationalin tytäryhtiölle BTI International Oy:lle. BTI Internationalin palvelukseen siirrettiin kahdeksan vakituista työntekijää ja yli sata MTV Median työsuhteista freelance-kääntäjää. Tapahtuma koskettaa FAO:n jäsenistöä, sillä  vaikka suurin osa MTV Median entisistä kääntäjistä kuuluikin MTV:n ohjelmatyöntekijät ry:hyn, osa heistä on FAO:n jäseniä.

BTI International on tunnettu surkeista palkkioistaan ja kääntäjien pakottamisesta yrittäjiksi. Yrityskaupassa kääntäjät tosin siirtyivät BTI Internationalin palvelukseen vanhoin ehdoin, mutta sopimukset olivat päättymässä jo helmikuun 2013 lopussa. Kun BTI ei vastannut Journalistiliiton ja kääntäjien neuvottelupyyntöihin, yli sata yrityskaupassa siirtynyttä av-kääntäjää irtisanoutui BTI Internationalista.

Journalistiliitto ja Akavan erityisalat (toinen kääntäjiä koskeva työntekijäliitto) asettivat 20.11. Broadcast Text International Oy:n ylityökieltoon ja hakusaartoon. Tytäryhtiö BTI International Oy on hakusaarrossa. Hakusaarrossa liittojen jäseniä kehotetaan olemaan hakematta BTI:n ja sen tytäryhtiön palvelukseen. Ylityökiellolla halutaan estää ylityön teettäminen, jolla liittojen mukaan on jo korvattu tytäryhtiöstä irtisanoutuneiden runsaan sadan kääntäjän työtä.

Av-kääntäjät ja liitto heidän tukenaan ilmoittivat tässä tilanteessa tavoitteeksi yleissitovan työehtosopimuksen, joka takaisi av-kääntäjille oikeudenmukaisen palkan. TES-neuvottelu-

tunnustelut on aloitettu toisen suuren kansainvälisen av-käännösalan yrityksen SDI Median kanssa.  Neuvotteluiden pohjana on jo olemassa oleva käännöstoimistojen työehtosopimus, jonka on toistaiseksi allekirjoittanut ainoastaan kotimainen käännöstoimisto Pre-Text Oy. MTV:n ulkoistettua kääntäjänsä Yhtyneet-tessin mukaiset työehdot ovat voimassa enää vain Yleisradiossa. FAO tukee kääntäjiä heidän kamppailussaan yleissitovan työehtosopimuksen saamiseksi ja seuraa tiiviisti tilanteen kehittymistä.

4. Tekijänoikeudet

Yle maksaa yhtyneet- sopimuksen mukaisista  vanhoista uusinnoista könttäsumman, joka tilitetään vuosittain jälkikäteen Kopioston kautta. Viime vuonna saatiin neuvoteltua järjestelmä, jossa sekä radion että television tekijöiden tiedot saadaan Kopiostolle.

Neuvottelut Kopioston av-valtuuksien laajentamisesta alkoivat. Valmistelutyössä olivat mukana Anna-Liisa Haavikko, Marianne Leskinen ja Pirjo Munck.

FAO:n edustaja SJL:n tekijänoikeusvaliokunnassa on Anna-Liisa Haavikko. Hän toimii valiokunnan puheenjohtajana.

FAO:n edustajat RTTL:n tekijänoikeusvaliokunnassa olivat Anna-Liisa Haavikko, Jaana Wiik ja Tiina Harpf. Anna-Liisa Haavikko kuului RTTL:n edustajana myös Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien yhteistyöprojektiin Lyhtyyn.

5. Jäsentoiminta

Helmikuussa 2012 FAO järjesti Yleisradion toimitusjohtajan Lauri Kivisen kyselytunnin. Tilaisuus osoittautui erittäin tervetulleeksi. Kyselytunnin pohjusti Anna-Liisa Haavikko ja vetäjänä toimi Turkka Syrjäläinen. Paikalla oli FAO:n omien jäsenten lisäksi myös Yhdistyneiden mediatyöntekijöiden jäsenistöä ja alan opiskelijoita. FAO toi voimakkaasti esille vaatimuksen Yleisradion toiminnan eettisyydestä; varsinkaan jatkossa, kun Ylen rahoitus hoidetaan verovaroilla, sen ei pitäisi käyttää alihankkijoita, jotka polkevat hintoja.

SJL järjesti SFJ:n ja FAO:n yhteisen freeseminaarin Hämeenlinnassa 25.-26.8. FAO:n jäsenet olivat aktiivisesti mukana suunnittelemassa seminaaria, työryhmässä olivat Aune Waronen, Olli Pellikka ja Mirja Metsola. FAO:n esityksestä yksi seminaarin teema oli alueella toimivat freelancerit ja heidän erityisongelmansa ja -haasteensa; yhtenä alustajana aiheest oli faolainen Esa Silander. Muut teemat olivat työn laatu ja työhyvinvointi. Mirja Metsola järjesti seminaarissa workshopin, jossa suunniteltiin suomalaisten osallistumista yhteispohjoismaiseen tekijänoikeustempaukseen kansainvälisenä tekijänoikeuspäivänä 23.4.2013.

FAO:n jäsenmatka suuntautui Roomaan 12.-16. syyskuuta. Matkalle lähti 18 faolaista, joista kuusi oli hallituksen jäsentä tai varajäsentä. Retkeläiset olivat Nina Donner, Suvi Heinonen, Irmeli Heliö, Michael Hutchinson-Reis, Anne Karppinen, Rene Korhonen, Tommi Lupunen, Tiina Madisson, Kirsi Mattila, Mirja Metsola, Tapani Niemi, Olli Pellikka, Laura Sillanpää, Ingrid Svanfeldt, Heikki Takkinen, Aune Waronen, Mirjam Ylinen ja Sanna Väre. Lisäksi mukaan tuli Henrika Mercadante, joka vastasi ohjelman järjestelyistä.  SJL:n asiamies Sari Uusi-Rauva liittyy joukkoon 14.9.

Jäsenmatkan ohjelma oli jälleen korkeatasoinen. Kulttuuri- ja historiakohteiden lisäksi järjestettiin vuoristoretki Rooman ympäristöön. Ohjelmassa oli myös useita ammatillisesti mielenkiintoisia vierailuja ja kohtaamisia: tapasimme suurlähettiläs Petri Tuomi-Nikulan, lounastimme Yleisradion pitkäaikaisen kirjeenvaihtajan Liisa Liimataisen kanssa ja vierailimme myös Radiotelevizione Italian , RAI:n toimitiloissa. Tapaamista emännöi Daniela de Robert, ulkomaanuutisten toimitussihteeri ja USIGRAn,  suoraselkäisen ja sananvapauden puolesta taistelevan toimittajien ammattijärjestön varapuheenjohtaja. Ay-tapaamisessa keskusteltiin sähköisten freelancereiden työtilaisuuksien vähenemisestä, tylymmäksi muuttuneesta työilmapiiristä ja FAOn roolista tilanteessa.

FAO osallistui myös Yhdistyneiden mediatyöntekijöiden YMT:n järjestämään elokuvailtaan 31. lokakuuta. Katsottavana oli Sofi Oksasen romaanin Puhdistus pohjalta tehty, Antti Jokisen ohjaama elokuva. Paikalla oli myös yksi elokuvan pääosan esittäjistä, Laura Birn, kertomassa elokuvan teosta ja vastaamassa yleisön kysymyksiin. Ilta oli hyvin onnistunut ja sai paljon positiivista palautetta.

Vuoden lopulla FAO teki kyselyn jäsenistön toiveista. Seitsemällä kysymyksellä kartoitettiin, millaista toimintaa ja millaisia palveluita jäsenistö odottaa FAO:lta. Kysyimme toiveita koskien jäsentilaisuuksia, koulutusta, mentorointia, työnohjausta, lakimiespalveluita ja kuntoutusta. Kysyimme myös, minkä verran jäsenet olisivat valmiita maksamaan esimerkiksi koulutuksesta tai työnohjauksesta. Vastauksia tuli 21 jäseneltä. Kyselyn yhteydessä lupasimme, että otamme vastaukset huomioon ensi vuoden toimintasuunnitelmaa laatiessamme.

Jäsentilaisuuksia toivottiin erityisesti matchmaking -tyyppisiä tapaamisia ja tilaisuuksia verkostoitumiseen. Koulutusta halusivat miltei kaikki, sen sijaan ainakaan tässä vaiheessa ei mentorointiin tai työnohjaukseen tuntunut olevan tarpeeksi halukkaita. Maksu koetaan ongelmalliseksi, mutta pieni omavastuu tuntuu mahdolliselta. Lakimiespalveluita liiton jäsenillä, myös faolaisilla on tarjolla liiton puolesta, ja Kela tarjoaa kuntoutusta myös freelancereille, joskin harvakseltaan.

6. Kansainvälinen toiminta

FAO:n edustajina FAO:n ja SFJ:n yhteisessä kansainvälisessä valiokunnassa olivat Tiina Harpf, Päivi Mustajärvi ja Carina Chela.

Tiina Harpf osallistui maaliskuussa pohjoismaisten freejärjestöjen hallitusten kokoukseen, jossa käsiteltiin tekijänoikeustilannetta eri Pohjoismaissa ja suunniteltiin yhteispohjoismaista tekijänoikeustempausta.

Pohjoismaiseen freeseminaariin 1.-3.6. Norjassa osallistui hallituksen kahdeksan jäsenen lisäksi kahdeksan yhdistyksen jäsentä JOKES-stipendin turvin. Hallituksesta mukana olivat puheenjohtaja Kirsi Mattila sekä Carina Chela, Nina Donner, Tiina Harpf, Mirja Metsola, Olli Pellikka, Ingrid Svanfeldt ja Turkka Syrjäläinen.

Norjan seminaari oli poikkeuksellisen mielenkiintoinen. Käsittelyssä olivat edunvalvonta- ja tekijänoikeuskysymykset, freen muuttuva toimintaympäristö kotona ja maailmalla, monipuolistuva työnkuva, uusi teknologia, valokuvaajan työ maailmalla, Breivik-oikeudenkäynnit ja tragedian jälkipuinti.

Seminaaria edeltävään  freeyhdistysten hallitusten kokoukseen 12.-13.5. osallistui viisi faolaista: puheenjohtaja Kirsi Mattila sekä Tiina Harpf, Mirja Metsola, Olli Pellikka ja Turkka Syrjäläinen. Kokouksessa tuotiin esille mm.  free-jäsenyyden kriteerien uudelleenarviointi tilanteessa, jossa freelancer joutuu yhdistämään journalismin tuottamisen esim. opetustyöhön, sekalaisiin tilaustöihin, tiedottamiseen tai vaikkapa siivoamiseen. Toinen tarkastelun aihe oli digitaalisuuden vaikutus tekijänoikeuskorvausten kehittymiseen eri Pohjoismaissa.

Vuonna 2013 on Suomen vuoro järjestää Pohjoismainen freeseminaari ja FAO:n ja SFJ:n kesken sovittiin, että FAO kantaa päävastuun seminaarin käytännön järjestelyistä. FAO valitsi Nina Donnerin hankkeen koordinaattoriksi. FAO:sta seminaaria valmistelevassa työryhmään valittiin lisäksi Carina Chela, Tiina Harpf ja Turkka Syrjäläinen sekä puheenjohtaja Kirsi Mattila.

Koska Suomi järjestää vuoden 2013 seminaarin, pidettiin syksyn Pohjoismaiden freejärjestöjen hallitusten välinen kokous Suomessa. Minitop-tapaaminen oli 30.11.-1.12. Helsingissä. Paikalla FAO:sta olivat puheenjohtaja Kirsi Mattila sekä Nina Donner, Tiina Harpf, Mirja Metsola, Olli Pellikka ja Turkka Syrjäläinen.

Tapaamisessa keskusteltiin mm. 23.4.2013 järjestettävästä Kansainvälinen tekijänoikeuspäivästä (International Authors’ Right and Copyright Day). Mirja Metsola kertoi yhteistyöstä, jota FAO tekee joidenkin alan oppilaitosten kanssa: oppilaat tekevät tekijänoikeusaiheisia videoita, joiden tekoprosessissa on mukana FAO:n hallituksen jäseniä.

Nina Donner kertoi Pohjoismaisen freeseminaarin valmistelutyöstä: paikaksi oli varmistunut Majvik Kirkkonummella, ajankohdaksi 14.-16.6.2013 ja teemaksi Beyond the Borders.

Edellisten freeseminaarien tapaan tavoite oli löytää noin 120 hengen kurssipaikka hyvien yhteyksien varrelta. Kurssipaikassa täytyi myös olla runsaasti yhden hengen huoneita, ja osanottomaksun piti jäädä noin 300 euroon. Työryhmä oli kartoittanut useita kurssipaikkoja ja Kirkkonummen Majvik täytti parhaiten paikalle asetetut ehdot.

Seminaarit Tanskassa ja Norjassa ovat toimineet hyvinä vertailukohteina, ja apua on myös saatu tanskalaisten manuaalista, Norjan Sigurd Aarvikin muistiosta ja Toralf Sandåkerin neuvoista. Anne Kähkönen ja Pirjo Munck ovat myös vanhoina kettuina jakaneet paljon hyviä vinkkejä.

Ensimmäinen suunnittelukokous pidettiin 24.2.2012. Raja-teemaan päädyttiin heti ensimmäisessä kokoontumisessa. Teeman alle mahtuu monia ilmiöitä, erityisesti on päätetty panostaa Venäjä-uutisointiin ja ihmisoikeuskysymyksiin. Myös median murros on yksi rajateeman alla käsitellyistä aiheista. Kokouksia on pidetty melkein joka kuukausi ja suunnittelu on edennyt hitaasti, mutta varmasti.

7. Tiedotus

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin Liiton Arkissa, Journalistissa ja sähköpostitse. Myös puheenjohtajan raportit hallituksen päätöksistä lähtevät lähes kuukausittain jäsenistölle.

FAO:n Facebook-sivuilla tiedotetaan freelancereita koskevista uutisista ja tapahtumista.

FAO:n nettiuudistus aloitettiin palkkaamalla Skye Design toimiston Jouni Väänänen suunnittelemaan FAO:lle logo ja nettisivuille visuaalinen ilme. Logo toimitettiin FAO:lle ja nettisivujen visuaalisen ilmeen toteutus siirtyy vuodelle 2013. Turkka Syrjäläinen on kuvauttanut hallituksen jäseniä nettisivuja varten ja sivuston kehittämistyö on aloitettu.

8. Koulutus

FAO jakoi apurahoja ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Arkistoapurahaa käytettiin Roomaan 12.-16.9.2012 suuntautuneen jäsen- ja opintomatkan kustannuksiin. Matkastipendin sai Nina Donner, Suvi Heinonen, Irmeli Heliö, Michael Hutchinson-Reis, Anne Karppinen, Rene Korhonen, Tommi Lupunen, Tiina Madisson, Kirsi Mattila, Mirja Metsola, Tapani Niemi, Olli Pellikka, Laura Sillanpää, Ingrid Svanfeldt, Heikki Takkinen, Aune Waronen, Mirjam Ylinen ja Sanna Väre.

Helmikuussa jaettiin ensimmäiset JOKES-stipendit. Stipendin sai 14 hakijaa: Henrietta Calyhills, Tuula Friman, Marko Hartama, Sari Kumpulainen,  Jaana Kuorinka, Joonas Lehtipuu, Airi Leppänen, Sari Luhtanen, Tiina Madisson, Martti Puukko, Maija Rantanen, Jenni Stammeier, Riitta Torikka ja Riitta Vauras.

JOKES-apurahan turvin Pohjoismaiseen freeseminaariin 1.-3.6. Norjassa osallistuivat: Virpi Adamsson, Irmeli Heliö-Tapola, Michael Hutchinson-Reis, Tuija Kankus,  Päivi Kapiainen-Heiskanen, Anna Karatvuo, Tero Karhu, Tiina Madisson.

Elokuussa jaettiin vielä yhdeksän JOKES-apurahaa: Hinni Aarninsalo, Anna Blom, Juha Hakala, Ari Huomolin, Anna-Maija Ihander, Anna Karatvuo, Juha Westerlund, Jaana Wiik ja Suvi Viitala.

SJL:n järjestämässä Mitä on olla free? -koulutustilaisuudessa luottamusmies Marja Kurikka kertoi sähköisen freetyön ehdoista, haasteista ja mahdollisuuksista alalle tuleville freelancereille.

Puheenjohtaja Kirsi Mattila koulutti YMT:n puheenjohtajan Teija Voudinmäen kutsusta Metropolian aikuisopiskelijoita 30.11. freelanceriydestä ja ammattiyhdistystoiminasta.

9. FAO:n hallitus

Hallituksen kokoonpano ennen 16.3. pidettyä vuosikokousta: Puheenjohtaja Kirsi Mattila, varapuheenjohtaja Tytti Heikkilä ja sihteerinä hallituksen jäsenet kukin vuorollaan. Muut hallituksen jäsenet: Carina Chela, Tiina Harpf, Marja Kurikka, Päivi Mustajärvi, Olli Pellikka, Riikka Soini-Ferraguto ja Turkka Syrjäläinen. Varajäsenet: Nina Donner, Mirja Metsola, Aune Waronen ja Päivi Väntönen.

Hallitus vuosikokouksen jälkeen: Puheenjohtajana jatkoi Kirsi Mattila ja varapuheenjohtaja Päivi Mustajärvi ja sihteerinä Turkka Syrjäläinen  Muut hallituksen jäsenet: Carina Chela, Nina Donner, Tiina Harpf, Tytti Heikkilä, Olli Pellikka, Ingrid Svanfeldt ja Turkka Syrjäläinen. Varajäsenet: Mirja Metsola, Riikka Soini-Ferraguto, Aune Waronen ja Päivi Väntönen.

10. Järjestötoiminta

Toiminta SJL:ssa

Toimintavuoden aikana nostimme aktiivisesti esille freelancereita koskevia kysymyksiä.

FAO:n edustaja SJL:n hallituksessa on Anna-Liisa Haavikko (2011–2014). Anna-Liisa Haavikko on myös SJL:n tekijänoikeusvaliokunnan puheenjohtaja.

FAO:n edustajat SJL:n valtuustossa: varsinaiset jäsenet Kirsi Mattila (henkilökohtainen varavaltuutettu Anne Karppinen), Olli Pellikka (henkilökohtainen varavaltuutettu Tiina Harpf), Esa Silander, yleisvarajäsenet Gustavo Alavedra, Anna-Liisa Haavikko, Irmeli Heliö, Aija Salovaara ja Jaana Wiik. Esa Silander erosi valtuustosta kiireidensä vuoksi. Hänen tilalleen valittiin Irmeli Heliö ja tämän varajäseneksi Aija Salovaara.

Suomen Journalistiliiton kevätvaltuusto kokoontui 24.-25.5.. FAO:a edustivat Kirsi Mattila, Olli Pellikka ja Esa Silanderin tilalla Tiina Harpf.

Freevaliokunnassa FAO:n edustajina ovat Kirsi Mattila ja Olli Pellikka. Valiokunta sai tehtäväkseen liiton freestrategian uudistamisen. Työryhmä- ja toimistotyönä valmisteltu liiton uusi freestrategia tuli kevätvaltuuston käsittelyyn hiukan keskeneräisen oloisena. FAO sai kuitenkin kirjattua selviä parannuksia strategiaan: Jo otsikossa kerrotaan, että kyseessä on ”Koko liiton asia”. Freelancereiden työtilaisuuksia syövän liikakoulutuksen rajoittamisen lisäksi strategiaan saatiin kirjaus, että liitto toimii palkattoman työharjoittelun lopettamiseksi alalla. Lisäksi strategian kieltä muutettiin paikoin jämäkämmäksi ja enemmän ay-henkiseksi.

SJL:n syysvaltuusto kokoontui 13.-14.12. . Edustajat olivat Kirsi Mattila, Olli Pellikka ja Irmeli Heliö. FAO:n esityksestä liiton toimintasuunnitelmassa kohdassa Edunvalvonta / Freelancerit ja itsensä työllistäjät otetaan huomioon, että yrittäjäasemassa toimivien freelancereiden joukossa on myös radio- ja tv-freelancereita, ei ainoastaan lehdistön freelancereita. Esimerkiksi väliotsikko Lehdistön freelancerit saatiin muutettua muotoon Yrittäjäasemassa toimivat freelancerit. Tällaisten muutosten avulla FAO halusi päivittää liiton käsitystä siitä, miten moninaisia freelanceriyden muotoja FAOn jäsenet edustavat.

FAO RTTL:ssa

Edustus
RTTL:n hallituksessa olivat  syysedustajakokoukseen 24.11. asti FAO:sta Päivi Mustajärvi (varalla Riikka Soini-Ferraguto) ja Tiina Harpf (varalla Esa Silander).

Syysedustajakokouksessa valittiin seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi FAO:n edustajiksi Tiina Harpf ja Päivi Väntönen.  Tiinan varaksi siirtyi Päivi Mustajärvi ja Päivi Väntösen vara on Kirsi Mattila.

FAO:n edustus RTTL:n valiokunnissa:

  • Tekijänoikeusvaliokunta: Anna-Liisa Haavikko, Jaana Wiik ja Tiina Harpf.
  • Viestintäpoliittinen valiokunta: Aune Waronen
  • Tiedonjulkistamispalkintotyöryhmä: Kirsi Mattila
  • Koulutusrahaston hoitokunta: Tiina Harpf

Kevätedustajakokous

RTTL:n kevätedustajakokous oli 14.4. RTI:n auditoriossa Helsingissä Pasilassa. FAO:a kokouksessa edustivat Tytti Heikkilä, Tiina Madisson, Michael Hutchinson-Reis, Carina Chela ja Päivi Mustajärvi

Kevään Viisikkopäivä

Kevään Viisikkopäivä järjestettiin 15. toukokuuta RTI:n auditoriossa Pasilassa. FAO:sta paikalla olivat puheenjohtaja Kirsi Mattila, luottamusmies Olli Pellikka ja hallituksen jäsen Tiina Harpf.

Kokouksen aiheena oli yleissitovan työehtosopimuksen saaminen journalistiselle alalle. RTTL oli teettänyt kartoituksen alalla käytettävien työehtosopimusten erityispiirteistä. FAO:n edustaja kartoituksen tehneessä työryhmässä oli Olli Pellikka. Kokouksessa keskusteltiin, millä edellytyksillä eri työehtosopimukset voitaisiin sisällyttää yleissitovaan työehtosopimukseen.

Tukimiespäivät

Tukimiespäivä järjestettiin 21.-22. syyskuuta Hangossa. FAO:sta paikalla olivat puheenjohtaja Kirsi Mattila, luottamusmies Marja Kurikka, Tiina Harpf, Päivi Mustajärvi ja Nina Donner.

Tieto MTV Median yt-neuvotteluista oli tuore ja aiheutti paljon keskustelua RTTL:n mahdollisuuksista osoittaa solidaarisuuttaan. Kokous päätti, että RTTL järjestää tukimielenosoituksen, jossa se osoittaa tukensa hyvälle journalismille ja kollegoiden työlle. Samoin päätettiin laatia kirjelmä, joka tuomittaisiin MTV:n leikkausesitykset ja luovutettaisiin MTV OY:n hallituksen puheenjohtajalle Torsten Larssonille.

Kirjelmä annettiin Larssonille ennen MTV Median hallituksen kokousta 27.9. Allekirjoittajina olivat RTTL:n puheenjohtajan lisäksi kaikkien yhdistysten puheenjohtajat, ja allekirjoitustilaisuudessa olivat läsnä edustajat kaikista yhdistyksistä. FAO:sta paikalla oli puheenjohtaja Kirsi Mattila.

Samana päivänä järjestettiin myös tukimielenosoitus MTV:n edustalla.

Syksyn Viisikkopäivä

Syksyn Viisikkopäivä järjestettin 23.11. lounastapaamisen muodossa. FAO:sta paikalla olivat Kirsi Mattila ja Tiina Harpf.

Erityisesti esillä oli MTV Median BTI:n tytäryhtiöön ulkoistettujen ja kyseisestä BTI Internationalista eronneiden av-kääntäjien tilanne. Osallistujat pohtivat RTTL:n keinoja tukea av-kääntäjiä. Tämä keskustelu jatkui seuraavana päivänä syysedustajakokouksessa.

Syysedustajakokous

RTTL:n syysedustajakokous oli 24.11.  FAO:n edustajista paikalla olivat Tiina Madisson ja varaedustajista Mirja Metsola ja Päivi Mustajärvi. RTTL:n hallituksen jäsen Tiina Harpf sekä Kirsi Mattila puheenjohtajan ominaisuudessa olivat myös paikalla. Kokouksessa keskusteltiin MTV3:n tilanteesta päättyneiden yt-neuvotteluiden jälkeen ja otettiin kantaa av-kääntäjien tilanteeseen.

Kokous päätti laatia RTTL:n hallituksen ja edustajakokouksen nimissä kannanoton, jossa ilmaistiin tuki av-kääntäjien työtaistelulle kunnollisten työehtojen, kohtuullisen palkkauksen ja tekijänoikeudet turvaavan yleissitovan työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. RTTL korosti kannanotossaan, että av-kääntäminen on erityisosaamista, josta maksettavan korvauksen täytyy vastata työn vaativuutta. Lisäksi ”RTTL kannattaa Suomen Journalistiliiton Broadcast Text Internationalille ja sen tytäryhtiölle BTI Internationalille julistamaa hakusaartoa ja ylityökieltoa. RTTL seisoo jäsentensä tukena yhtenäisessä työtaistelurintamassa.” FAO:n puheenjohtaja Kirsi Mattila kävi ilmaisemassa RTTL:n tuen ja lukemassa kannanoton av-kääntäjien  tapaamisessa 27. marraskuuta.

Kokouksessa valittiin RTTL:n uusi hallitus. Puheenjohtaja AP Sirviö:n kanssa FAO tekee tiivistä yhteistyötä.

Yhteistyö SFJ:n kanssa

FAO on SFJ:n kanssa mukana sähköisessä freeluettelossa. Luettelon kehittäminen ja siitä tiedottaminen on FAO:n ja SFJ:n yhteinen etu.

FAO valmistelee yhdessä SFJ:n kanssa Pohjoismaista freeseminaaria 14.-16.6. Majvikissa. FAO:sta seminaaria valmistelevassa työryhmään valittiin Carina Chela, Nina Donner, Tiina Harpf ja Turkka Syrjäläinen sekä puheenjohtaja Kirsi Mattila. RTTL:n asiamies Pirjo Munck on tiiviisti mukana auttamassa mm. apurahojen haussa. SFJ:stä ovat osallistuneet Tiia Lappalainen, Maria Markus, Salla Nazarenko, Ina Ruokolainen ja puheenjohtaja Heikki Jokinen sekä asiamies Anna Kähkönen.

Suunnittelukokouksiin on osallistunut sunnilleen yhtä monta henkilöä FAO:sta ja SFJ:stä. Osallistujamäärä on vaihdellut neljästä kahteentoista. Kukin ryhmäläinen on keskittynyt parhaiten hallitsemaansa osa-alueeseen. Varsinkin ideointivaiheessa suuren ryhmän edut tulivat esille, mutta on myös haastavaa löytää ideoita jotka tyydyttävät sekä FAO:n että SFJ:n hallitusten jäseniä. Yhteistyö on kuitenkin ollut hedelmällistä ja edennyt aikataulussa.

FAO Pressiklubin hallituksessa

Tiina Harpf ja Olli Pellikka olivat Pressiklubin hallituksessa ja osallistuivat aktiivisesti toiminnan järjestämiseen. Olli Pellikka suunnitteli mm. Irlanti-illan ja Tiina Harpf Pressiklubin juhlavuoteen liittyvän vitriininäyttelyn ravintolan tiloissa. FAO:n jäsenille tiedotettiin Pressiklubin tilaisuuksista yhtenä mahdollisuutena verkostoitumiseen ja vertaistapaamisiin.

11. Talous

FAO:n budjetti on ollut parin vuoden ajan samalla tasolla. Varat tulevat jäsenmaksupalautuksista. Suurin kuluerä ovat palkat ja palkkiot, joiden osuus budjetista on yli kolmasosa.

FAO:n toiminta jatkuu entisessä laajuudessa vuonna 2013.